Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Teodor Kollárik / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Teodor Kollárik

Prof. PhDr. Teodor Kollárik DrSc.
dekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

* 16.09.1945 Dolný Pial
vzdelanie

1959 - 1962 gymnázium, Levice
1962 - 1967 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; odbor - psychológia
1967 promovaný psychológ (FFUK)
1971 PhDr. - doktor filozofie (FFUK)
1977 PhD. - kandidát psychologických vied (FFUK)
1982 Doc. - docent (FFUK)
1989 DrSc. - doktor psychologických vied (FFUK)
1993 Prof. - profesor psychológie (FFUK)

životopis

Profesor Teodor Kollárik je dekanom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave,na ktorej pôsobí od roku 2002.
Po absolvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratislave pôsobil v rokoch 1968 - 1977 ako asistent a vedúci katedry v Inštitúte pre výchovu vedeckých pracovníkov Slovchémie.
Ako vysokoškolský pedagóg začal pôsobiť v roku 1977, kedy nastúpil na Filozofickú fakultu UK, na Katedru psychológie, najskôr ako odborný asistent, neskôr ako docent a profesor. V rokoch 1986 - 1993 bol vedúcim Katedry psychológie, pričom v roku 1989 viedol z pozície riaditeľa Psychologický ústav UK.
V rokoch 1999 - 2004 pôsobil profesor Kollárik ako riaditeľ Centra ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK v Bratislave.

Prierez kariéry:

1968 - 1977 Inštitút pre výchovu vedeckých pracovníkov Slovchémie, asistent, vedúci katedry a zástupca riaditeľa
1977 - 2002 FiF UK, Katedra psychológie, odborný asistent, docent, profesor
1986 - 1993 vedúci Katedry psychológie, UK
1999 - 2004 Centrum ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK v Bratislave
od roku 2002 UK, Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, profesor, prodekan, študijné a prednáškové pobyty, medzinárodné konferencie

Členstvo v profesionálnych inštitúciách:

1974 - 1989 Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV
1987 - 1989 predseda Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV a 1. podpredseda Československej psychologickej spoločnosti pri ČSAV

Členstvo vo vedeckých radách fakúlt a univerzít:

- Vedecká rada UK v Bratislave
- Vedecká rada Filozofickej fakulty UK v Bratislave
- Vedecká rada Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
- Vedecká rada UKF v Nitre
- Vedecká rada FSEV UK v Bratislave

Pedagogická orientácia:

- Sociálna psychológia
- Metódy sociálnej psychológie
- Manažment sociálnych systémov
- Psychodiagnostika dospelých

Účasť na odborných medzinárodných konferenciách:

2001 10. európsky kongres pracovnej a organizačnej psychológie, Praha (Česko)
1996 Konferencia “Komunikácia medzi ľuďmi, spoločnosťou a národnosťami”, Praha (Česko)
1990 18. medzinárodný a interdisciplinárny kongres Sociálnej pediatrie, Brixen (Taliansko)
1987 21. medzinárodný kongres psychológie, Havana (Kuba)

tvorba

Profesor Kollárik je autorom 5 a spoluautorom 7 monografií, jednu preložil do ruštiny a španielčiny.
Je autorom dvoch vysokoškolských skrípt a štyroch kapitol vo vysokoškolských učebniciach.
Napísal 16 psychodiagnostických metód, 96 príspevkov do odborných časopisov a zborníkov.

Výskumné aktivity:

Zdroje nespokojnosti a fluktuácie pracovníkov VHJ Slovchémia, Inštitút Slovchémie, Bratislava, ukonč. v r. 1973, zodpovedný riešiteľ.

Výskum podmienok stabilizácie pracovníkov vo VHJ Slovchémia, Inštitút Slovchémie, Bratislava, ukonč. v r. 1975, zodpovedný riešiteľ.

Subjektívne predpoklady zdravotno-výchovného pôsobenia modelových sociálnych skupín v problematike fajčenia, ŠPTR, ukonč. v. r. 1985, zodpovedný riešiteľ.

Osobnosť a jej pôsobenie v niektorých typoch sociálnych skupín, ŠPZV, ukonč. v. r. 1989, zodpovedný riešiteľ.

Sociálna atmosféra vo vzťahu k zložkám skupinovej dynamiky a pôsobenia rôznych skupín v reálnych situáciách, VEGA, ukonč. v r. 1993, zodpovedný riešiteľ.

Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov - inžinierov podľa európskych štandardov, VEGA, ukonč. v r. 1997, zodpovedný riešiteľ.

Systém diagnostikovania faktorov zamestnateľnosti, tvorba diagnostických nástrojov a pilotné overenie v podmienkach Národného úradu práce - NÚP, ukonč. v r. 2003, zodpovedný riešiteľ.

Koncepcia nového študijného odboru Aplikovaná psychológia na FSEV UK v Bratislave, KEGA, 2003 - 2005, garant.

Profesijné poradenské centrum pre študentov VŠ v regióne BSK - projekt ESF, 2006 - 2007, garant.

Human Recours Akademia - projekt ESF, 2006 - 2008, garant.

Maturant - manažér - projekt ESF, 2006 - 2007, garant.

Mladý nadaný -"High Potentials" manažér v sociálnom a organizačnom systéme organizácie – projekt VEGA, 2007-2009, garant.


zdroj

F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 252; www.fses.uniba.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.