Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Šikula / spoločenské vedy

Milan Šikula

prof. Ing. Milan Šikula DrSc.
riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, ekonóm

* 24.12.1941 Kremnica
vzdelanie

1964 Vysoká škola ekonomická, Bratislava

Študijné pobyty:

1968 - 1969 Nemecko
1994 USA

životopis

Výskumná oblasť:

Európska integrácia
Globalizácia
Hospodárska politika EÚ
Medzinárodná konkurenčná schopnosť
Medzinárodný obchod
Svetová ekonomika
Transnacionálne korporácie
Zaharničné investície

Pracoviská a významné funkcie:

Vysoká škola ekonomická, Bratislava
Ekonomický ústav SAV (riaditeľ)
Slovenská konsolidačná, a.s.
VK Ekonómie ČSAV (podpredseda)
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV (od roku 2002 riaditeľ)

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

Vedecké kolégium SAV pre ekonomické vedy

tvorba

Monogafie:

2007 WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - FRANK, Karol - HOŠOFF, Boris - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - STANĚK, Peter - SIVÁK, Rudolf - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : prínos informačných technológií a hrozby klimatických zmien. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 332 s. Vega č. 2/6048/6, Vega č. 2/605/6, Vega č. 2/6049/6.

2006 OUTRATA, Richard - GAJDOŠOVÁ, Michaela - HOŠOFF, Boris - IŠA, Jan - JURÍČKOVÁ, Vilma - KORMANOVÁ, Ludmila - KOŠTA, Ján - OBADI, Saleh Mothana - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Globalizácia a slovenská ekonomika : riešené ako Prierezový štátny program výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti - tematický okruh 5. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 378 s. ISBN 80-7144-150-3.

2006 WORKIE TIRUNEH, Menbere - BLAŠČÁK, Mário - BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - STANĚK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : globálna konkurencieschopnosť a energetická a demografická kríza. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 302 s. Monografia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/6048/6. ISBN 80-7144-152-X.

2003 ŠIKULA, Milan - AZUDOVÁ, Ľubica - BRZICA, Daneš - ĎURAŠ, Ján - HLAVATÝ, Egon - HRIVNÁKOVÁ, Jana - JURÍČKOVÁ, Vilma - GABRIELOVÁ, Herta - GAJDOŠOVÁ, Michaela - IŠA, Jan - KAČÍRKOVÁ, Mária - KLAS, Antonín - KORMANOVÁ, Ludmila - KOŠTA, Ján - KOTOV, Miroslav - KVETAN, Vladimír - MORVAY, Karol - OBADI, Saleh Mothana - OKÁLI, Ivan - OUTRATA, Richard - PÁLENÍK, Viliam - PETRÍK, Borislav - STANĚK, Peter - ŠUJAN, Ivan - ŠUJANOVÁ, Milota - VOKOUN, Jaroslav. Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie : (monografia) : štúdia bola vypracovaná s finančnou podporou vlády Slovenskej republiky. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, 2003. 381 s. ISBN 80-7144-135-X.

1998 Formovanie štruktúry národohospodárskeho komplexu a hospodársky mechanizmus

1999 Globalizácia - rázcestie civilizácie

Vedúci projektov:

Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie – určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytvárania ekonomických predpokladov jeho modernizácie

Ex-ante hodnotenie Národného strategického referenčného rámca SR 2007 – 2013

Determinanty formovania priemyselnej politiky v podmienkach globalizácie a integrácie

Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej úniezdroj

M. Macková: Kto je kto v SAV 2004, Veda; SAV

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.