Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Viliam Páleník / spoločenské vedy

Viliam Páleník

doc. RNDr. Viliam Páleník PhD.
ekonóm, Ekonomický ústav SAV

* 15.04.1957 Rimavská Sobota
vzdelanie

Študijné pobyty:

1997 a 2000 Francúzsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ekonomický ústav SAV

Najdôležitejšie výsledky:

1997 - 1999 Modelovanie hospodárskeho vývoja Slovenskej republiky
2000 - 2002 Makroekonomické modelovanie SR s využitím simulácií alternatívnych opatrení hospodárskej politiky

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Applied Econometrics Association
Slovenská spoločnosť pre operačný výskum a ekonometriu
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

tvorba

- výber -

2007 MLÝNEK, Martin - BAKOŠOVÁ, Katarína - ĎURAŠ, Ján - KOTOV, Miroslav - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia - SEKEREŠ, Stanislav. Statický CGE model EÚ SAV a rekurzívna dynamizácia modelu. In PÁLENÍK, Viliam (editor) - PEKÁR, Ján (editor). Teoretické a metodologické problémy modelov vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy : zborník prác z riešenia úlohy APVT-20-039902. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2007 (distr.2008).

2007 PÁLENÍK, Viliam. Efekty zvýšenia automobilovej produkcie na slovenskú ekonomiku. In Teoretické a metodologické problémy modelov vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy : zborník prác z riešenia úlohy APVT-20-039902. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, 2007 (distr.2008).

2007 PÁLENÍK, Viliam - MLÝNEK, Martin. Miera zamestnanosti ako štruktúrny ukazateľ lisabonskej stratégie. In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, 2007, roč. 3, č. 1, s. 100-114.

2007 KVETAN, Vladimír - PÁLENÍK, Viliam. Effectiveness of monetary policy under conditions of transitive and acceding economy. In Strategic planning and macroeconomic forecasting. Strategic planning and macroeconomic forecasting : seminar materials. - Kyiv : USAID, 2007, [24] s.

2007 PÁLENÍK, Viliam - DOMONKOS, Tomáš. EU budget and exploitation of the macroeconomic modeling. In Strategic planning and macroeconomic forecasting. Strategic planning and macroeconomic forecasting : seminar materials. - Kyiv : USAID, 2007, 14, [14] s.

2007 PÁLENÍK, Viliam - KVETAN, Vladimír - MLÝNEK, Martin - RADVANSKÝ, Marek. Aging, health status and determination of health expenditure : model on long term. In Strategic planning and macroeconomic forecasting. Strategic planning and macroeconomic forecasting : seminar materials. - Kyiv : USAID, 2007, [24] s.

2007 PÁLENÍK, Viliam - MLÝNEK, Martin - PÁNIKOVÁ, Lucia. Simulations of price and supply shock on economy : model on medium term. In Strategic planning and macroeconomic forecasting. Strategic planning and macroeconomic forecasting : seminar materials. - Kyiv : USAID, 2007, [19] s.

2007 KVETAN, Vladimír - MLÝNEK, Martin - PÁLENÍK, Viliam - RADVANSKÝ, Marek. Prognóza vývoja ekonomiky SR na roky 2007 až 2015 s dôrazom na vývoj HDP a zamestnanosti. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2007. Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2007. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007, s. 50-58.

2007 KVETAN, Vladimír - MLÝNEK, Martin - PÁLENÍK, Viliam - RADVANSKÝ, Marek - ŠIKULOVÁ, Ivana. Makroekonomické dopady novely zákona o sociálnom poistení [online]. Bratislava : EMPA, júl 2007. 77 s. Názov prebraný z obrazovky. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete: . ISBN 978-80-969755-8-7.

2007 ŠIKULOVÁ, Ivana - PÁLENÍK, Viliam. Rozširovanie európskej menovej únie [online]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 31 s. Working papers, 1. Názov prebraný z obrazovky. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete: . ISSN 1337-5598.

2006 PÁLENÍK, Viliam - RADVANSKÝ, Marek. Aplikácie modelov Hermin a CGE na hodnotenie finančných alokácií NSRR. (Ekomstat 2006). In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-7420, 2006, roč. 2, č. 2, s. 208-216.

2006 PÁLENÍK, Viliam. Eurofondy - šanca pre Slovensko. In Forum Scientiae et Sapientiae. - Bratislava : Veda a Občianske zdrzženie Forum Sapientiae. ISSN 1335-566X, 2006, roč. 13, č. 3, s. 4-7.

2006 PÁLENÍK, Viliam. Tvrdosť kritérií pomáha udržateľnému rozvoju. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike - Bratislava : Ecopress. ISSN 1335-4701, 2006, roč. 14, 15. marec, s. 6.

- medzinárodné projekty 3

zdroj

M. Macková: Kto je kto v SAV 2004, Veda; SAV

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.