Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Viliam Pichler / prírodné vedy

doc. Ing. Viliam Pichler PhD.
lesník, pedológ, zakladateľ a riaditeľ Centra vedeckého turizmu na Ústave ekológie lesa SAV vo Zvolene

* 14.07.1968 Zvolen
vzdelanie

Gymnázium ukončil r. 1986.

Lesnícka fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, 1996 obhájil dizertačnú prácu. V rámci doktorandského štúdia absolvoval dlhodobé stáže na Inštitúte terestrickej ekológie ETH v Zürichu.

1995 ukončil 3-ročné štúdium environmentalistiky na Európskom inštitúte postgraduálneho vzdelávania pri TU v Drážďanoch.

Absolvoval 2-ročný pobyt na Kalifornskej univerzite v Riverside ako postdoktorálny výskumník v tíme prof. W. A. Juryho.

Ovláda plynule anglicky, nemecky a ovláda ruský a základy arabského jazyka.

životopis

Ako tajomník pre pedagogiku KPP sa podieľal na spracovaní nového študijného programu Ekológia lesa.

V roku 2000 sa stal členom Národného komitétu UNESCO pre program MAB a v roku 2002 získal spolu s prof. Ing. E. Bublincom prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za publikáciu „Pralesy Slovenska – diverzita a ochrana“. Následne sa z poverenia Ministerstva životného prostredia stal hlavným spracovateľom projektu nominácie pralesov Slovenska na zápis do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Ako národný expert a expert WHC UNESCO pôsobil na hodnotiacich misiách IUCN v SR, na Ukrajine a v Ruskej federácii (Putoranská plošina) a na zasadnutiach Výboru pre svetové prírodné dedičstvo (Christchurch, N. Zéland). Za výsledky s tým spojené mu bola udelená Cena ministra životného prostredia SR za rok 2008.

V roku 2003 sa habilitoval na docenta vo vednom odbore Ekológia lesa a stal sa garantom predmetov ekológia lesa, ekopedológia, lesnícka environmentalistika, monitoring lesných ekosystémov a turizmus v lesnom prostredí. Bol hlavným riešiteľom alebo zástupcom hlavného riešiteľa projektov APVV a Vedeckej a grantovej agentúry MŠ SR a SAV, a fakultným koordinátorom projektov budovania unikátnych pracovísk, financovaných MŠ SR, najmä Spojeného národného centra pre výskum pralesov temperátnej zóny pri Lesníckej fakulte TU vo Zvolene.

V súčasnosti je vedúcim viacerých aktivít projektov Centier excelentnosti (OP Výskum a vývoj) a projektov OP Vzdelávanie na TU vo Zvolene.

Doc. Pichler bol zástupcom SR, inštitucionálnym zástupcom, resp. medzinárodným expertom v akciách COST, v projektoch 6. RP EÚ a v projektoch zameraných na transfer vedeckých poznatkov a E-learning.

V období 2005–2009 bol členom Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Na tomto fóre sa podieľal na rozvoji vedeckej politiky v SR, najmä v oblasti peer-review projektov.

Od roku 2003 pracoval ako prodekan Lesníckej fakulty TU vo Zvolene pre vonkajšie vzťahy.

V marci roku 2012 bol vymenovaný za dekana Lesníckej fakulty TU vo Zvolene.

Okrem výskumu lesných ekosystémov sa zameriava na využitie lesov, prírodné a kultúrne dedičstvo pre ekoturizmus, vedecký turizmus a zvyšovanie verejného povedomia o životnom prostredí.

Podieľal sa na riešení viacerých domácich a medzinárodných projektov v oblasti rozvoja turizmu. Tiež sa venuje štúdiu neodkrytých súvislostí medzi prírodným dedičstvom (lesy) a kultúrnym dedičstvom.

Prednášal na viacerých univerzitách v USA, vo Veľkej Británii, v Španielsku, v Nemecku, Írsku, v Poľsku a v ďalších krajinách. Je členom troch odborových komisií pre výchovu doktorandov bol školiteľom troch domácich a jedného zahraničného doktoranda.

Zoznam vybraných projektov:

 • Centrum vedeckého turizmu na Slovensku v rámci Ústavu ekológie lesa SAV, Zvolen. Projekt Know-How fondu, 1998.

 • Hodnotenie trvalosti vedeckého turizmu v prírodných ekosystémoch Slovenska, Švajčiarska federálna agentúra pre rozvoj a spoluprácu, Bern, 2000.

 • Starostlivosť a trvalé využitie biodiverzity prostredníctvom zdravého rozvoja turizmu v biosférických rezerváciách strednej a východnej Európy. Implementácia globálnych prírodných zariadení UNEP (GEF), 2002.

 • Praveké lesy Slovenska. Projekt Svetového prírodného dedičstva, MŽP SR, 2003.

  Pôsobisko:

  Katedra prírodného prostredia
  Lesnícka fakulta
  Technická univerzita Zvolen
  T. G. Masaryka 24
  950 53 Zvolen
 • tvorba

  Publikácie:

 • Pichler, V., 2003: Utilisation of natural forests for ecotourism: matching the expectations and goals. In: Hamor, F., D., Commarmot, B (eds.) 2003: Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine, October 13-17, 2003. Rakhiv, Carpathian Biosphere reserve; Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL, s. 112.

 • Pichler, V., 2003: Využitie prírodných lesov pre ekoturizmus: očakávania a ciele. In: Hamor, F., D., Commarmot, B (eds.) 2003: Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation. International Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine, October 13-17, 2003. Rakhiv, Carpathian Biosphere reserve; Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL, s. 112.

 • Pichler, V., 2003: Slovak Primeval Forests: Heritage of Global Importance. In: Pichler, V. (ed.): Patterns of Slovak Primeval Forests relevant to the Unesco World Natural Heritage Selection Criteria. SAŽP, Banská Bystrica, s. 2–3.

 • Pichler, V., 2003: Slovenské praveké lesy: Dedičstvo globálnej dôležitosti. In: In: Pichler, V. (ed.): Patterns of Slovak Primeval Forests relevant to the Unesco World Natural Heritage Selection Criteria. SAŽP, Banská Bystrica, s. 2–3.

 • Ujházy, K., Pichler, V., 2003: How Does our Serial Nomination Compare to the UNESCO World Natural Heritage already declared? In: Pichler, V. (ed.): Patterns of Slovak Primeval Forests relevant to the Unesco World Natural Heritage Selection Criteria. SAŽP, Banská Bystrica, s. 4–6.

 • Soroková, M., Pichler, V., 2003: The Tourism Potentials and Impacts in Protected Mountain Areas – Polana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve Polana, Slovakia. In: BfN-Skripten 77, Federal Nature Conservancy, Bonn, p. 33–34.

 • Soroková, M., Pichler, V., 2002: Tourism Potentials and Impats in Protected Mountain Areas: Polana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve, Slovakia. In: Tourism in Mountain Areas and the Convention on Biological Diversity, 1–5 Oct. 2002, Sucha Beskidzka, Babia Gora Nat. Park, Poland. Academy of Sciences, Krakow/Ecological Tourism in Europe, Bonn/MAB, 27 s.

 • Pichler, V., Zach, P., 2002: Bewertung der Nachhaltigkeit des Wissenschaftlichen Tourismus in Naturokosystemen der Slowakei. IFE SAS Zvolen, 76 s.

 • Bublinec, E., Pichler, V., a kol., 2001 (Eds.): Slovak Primeval Forests – Diversity and Conservation. IFE SAS, Zvolen, 200 s.
 • zdroj

  Agentúra na podporu výskumu a vývoja

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.