Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 František Palko / vláda

František Palko

Ing. František Palko
štátny tajomník Ministerstva financií SR

* 5.08.1972
vzdelanie

Druh záverečnej skúšky / Škola / Dátum ukončenia

doktorandské štúdium / Ekonomická univerzita v Bratislave / 1998

štátna záverečná skúška / Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta špecializácia-ekonomika zahraničného obchodu / 1996

maturita / Stredná ekonomická škola v Košiciach Odbor: všeobecná ekonomika / 1990

životopis

Študijné pobyty:

Južná Kórea – Kórea Stock Exchange (Soul) november 2002
USA – International Visitors Program (študijný pobyt zameraný na finančný systém USA) apríl – máj 2006

Jazyky / Stupeň znalosti / Druh skúšky

Ruský jazyk / aktívne / C certifikát EU
Nemecký jazyk / aktívne / B maturita
Anglický jazyk / aktívne / B kurz IBV NBS

Prehľad zamestnaní:

Inštitúcia / Funkcia / Doba pôsobenia

Ministerstvo financií SR sekcia rozpočtovej politiky / generálny riaditeľ / 1.8.2003 – doteraz

Ministerstvo financií SR sekcia finančného trhu / generálny riaditeľ / 1.11.2000 – 31.7. 2003

Ministerstvo financií SR sekcia finančného trhu, Odbor bankovníctva a poisťovníctva / riaditeľ odboru / 15.1.1999 – 31.10.2000

Národná banka Slovenska Menový úsek-Odbor menovej politiky / bankový špecialista / 1.6.1997 – 14.1.1999

Trendy, s.r.o. Bratislava / vedúci redaktor oblasť: kapit. trh a poisťovníctvo / 1.9.1996 – 31.5.1997

Burza cenných papierov divízia vonkajších vzťahov v Bratislave, a.s. / tlačový tajomník šéfredaktor mesačníka Burza / 1.1.1995 – 31.8.1996

Centrum kupónovej privatizácie SR / vedúci inf. strediska CKP SR / 1.1.1994 – 31.12.1994

Iná činnosť:

Úrad pre finančný trh - predseda Dozorného výboru 1.2.2003 – doteraz

Slovenská záručná a rozvojová banka – predseda Dozornej rady

Slovenská poisťovňa a.s. – predseda Dozornej rady 1999 – doteraz

Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda Dozornej rady 2000 – doteraz

Pracovný výbor pre zavedenie eura vo verejnej správe – vedúci júl 2005 - doteraz

KBB, š.p.ú. – člen Dozornej rady 1999 –1/2002

Eximbanka SR – člen Dozornej rady 2000

Pracovná skupina pre vyjednávanie o vstupe SR do EÚ „Slobodné poskytovanie služieb“ – vedúci

Pracovná skupina pre vyjednávanie o vstupe SR do EÚ „Voľný pohyb kapitálu“ – člen

Výbor OECD pre finančné trhy – gestor SR

Výbor OECD pre poisťovníctvo – gestor SR

Výbor OECD pre rozpočet – gestor SR (v súčasnosti)

Koordinačná jednotka pre reštrukturalizáciu a privatizáciu bánk – člen

Poradný orgán Úverového a záručného výboru vlády SR – člen

Aukčný výbor MF SR – člen

Slovnaft Invest, i.s., a.s., Bratislava – odborný poradca 1.10.1996- 30.6.1997

Ekonomická univerzita v Bratislave – externý vysokoškolský učiteľ 1.9.1995-30.6.1996 – špecializácia medzinárodný finančný manažment

Finančný poradca podnikateľa–člen redakčnej rady 1995-1996

Publikačná činnosť:

240 odborný článkov a odborných scenárov v odborných periodikách a elektronických médiách (Hospodárske noviny, TREND, Slovenský Profit, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas)


zdroj

www.finance.gov.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.