Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľudovít Petránsky / spoločenské vedy

Ľudovít Petránsky

Dr. hc. Prof. PhDr. Ľudovít Petránsky DrSc.
profesor v odbore teória a dejiny výtvarného umenia

* 22.11.1943 Brezno
vzdelanie

1964-1971 študoval vedu, teóriu a dejiny výtvar. umenia na Karlovej univerzite v Prahe a Komenského univerzite v Bratislave. Roku 1974 získal po obhajobe titul PhDr. na univerzite J. Evangelisty Purkyne v Brne. Roku 1977 mu ČSAV v Prahe udelila titul CSc.(PhD). O rok neskôr po habilitácii bol menovaný za docenta. Roku 1985 mu udelili titul Doktora vied v odbore umenia. V tom istom roku bo menovaný prezidentom republiky za Profesora v odbore Teória a dejiny výtvarného umenia.

životopis

V rokoch 1970 až 1990 pôsobil na VŠVU vo funkcii prorektora a rektora. Od roku 1990 prednáša na Fakulte architektúry v Bratislave moderné umenie a najmä dejiny, teóriu a metodológiu dizajnu. Je ústredná osobnosť založenia doktorandského štúdia v dizajne na SK. Prvý predseda Spoločnej odborovej komisie pre dizajn, ako aj predseda štátnicových obhajobných komisií, člen a predseda habilitačných a inaguračných komisií v odbore dizajn, bol prodekanom Fa STU v Bratislave. V súčastnosti je vedúcim Ústavu dizajnu FA STU (od roku 2003). Je členom vedeckých a umeleckých rád na viacerých vysokých školách. Prednáša a publikuje na svetových vedeckých a odborných konferenciách v USA, Novom Zelánde, Tasmánii, Prahe, Bratislave... Napísal takmer dvadsať kníh, niekoľko vysokoškolských skrípt, viac ako sto vedeckých a odborných štúdií. Za svoje práce dostal mnohé domáce aj zahraničné ceny a uznania. Jeho vedecký profil je uvádzaný vo viacerej významnej domácej aj svetovej odbornej literatúre a jeho myšlienky boli citované v mnohých odborných publikáciách. V októbri 2005 mu bol udelený titul Doctor honoris causa.

tvorba

 • Písmo a obraz, Pallas, Ba, 1972
 • Bohuš Kulhavý, Pallas, Ba, 1972
 • Andrej Doboš, Grafika, Pallas, Ba, 1972
 • Zolo Palugyay, Pallas, Ba, 1972
 • Georges Seurat a neoimpresionizmus, Pallas, Ba, 1976
 • Martin Benka, Pallas, Ba, 1976
 • František Štefunko
 • Jozef Kollár, Pallas, Ba, 1978
 • Čestmír Pechr, Tatran, Ba, 1982
 • Ján Kulich, Tatran, Ba, 1983
 • Moderná slovenská grafika, Tatran, Ba, 1985
 • Vladislav Roztoka, Tatran, Ba, 1988
 • Princípy moderného umenia, Smena, Ba, 1988
 • Ondrej Zimka, Slovenský Tatran, Ba, 1996
 • Vincent Hložník, Slovenský Tatran, Ba, 1997
 • Ľubo Zelina - Kozmológia ako integračný fenomén vývoja, Ba, FO ART, 2000
 • Dušan Kuzma, Jaga, Ba, 2001

  SRKIPTÁ
 • Úvod do teórie dizajnu, VŠVU, Ba, 1981
 • Teória a metodológia dizajnu, Drevárska fakulta TU, Zvolen, 1994
 • Architektonická kompozícia, FA STU, Ba, 1999

  ODBORNÉ PRÁCE PUBLIKOVANÉ V RECENZOVANÝCH ČASOPISOCH
 • Petránsky Ľ., Design - fenomén 20. stor., Dec. 1995, Roč. I (Prvá časť)
 • Petránsky Ľ., Design - fenomén 20. stor., Jan. 1996, Roč. I (Druhá časť)

  OSTATNÉ PUBLIKOVANÉ PRÁCE
 • Petránsky Ľ., Z teórie designu, Prvá časť publikácie, Rukopis (120 normostrán) odovzdaný do vydavateľstva Meritum
 • Funkcionalistická architektúra na Slovensku I. II., 1995, FA STU v Ba. Štúdio Brachtl
 • zdroj

  Hedviga Hamžíková

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.