Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Andrej Plávka / spisovatelia

Andrej Plávka

Andrej Plávka
spisovateľ

* 18.11.1907 Liptovská Sielnica
+ 11.7.1982 Bratislava
vzdelanie

1914 – 1918 ľudová škola, Liptovská Sielnica
1918 – 1927 gymnázium Liptovský Mikuláš
1928 – 1930 Právnická fakulta KU, Praha (štúdium nedokončil)

životopis

Pochádzal z rodiny garbiara. Písať začal zavčasu, a to poéziu aj prózu. Prvú báseň uverejnil v Novom rode (1922) pod pseudonymom Martin Podhorský. Neskôr svoju tvorbu uverejňoval aj pod pseudonymami:apl; Martin Podhorský; pa; Plávka-Podhorský; Podhorský; Vladimír Veselý; Vl. Veselý.

Publikoval v Mladom Slovensku, Svojeti, Mladých prúdoch a miestnom týždenníku Republikán v Liptovskom Mikuláši. Neskôr prispieval do Elánu, Slovenských smerov, Kultúrneho života, Slovenských pohľadov, Nového slova a ďalších. Jeho tvorba vychádzala z poézie štúrovcov a ľudovej piesne, najmä však Hviezdoslava. Venoval sa aj moderným umeleckým smerom – poetizmu a nadrealizmu. Jeho poézia bola tým umelecky zrelšia. Zachytával dobové rozpory spoločnosti, najmä dediny a mesta.

Osobná účasť v SNP bola pre neho mocným zážitkom, ktorý ho inšpiroval k mnohým veršom i prózam. Zaujímal básnické stanoviská k domácemu dianiu, ku konkrétnemu procesu sociálnych premien v rozličných sférach nášho života a smeroval aj k otázkam, ktoré sa dotýkajú celého ľudstva.

Koncom 50. rokov prenikli do jeho veršov nové zložky: úvahy a meditácie o rozličných aspektoch ľudského bytia z osobného i širšieho spoločenského hľadiska. Opúšťa rétoriku a expresívne výrazy apelatívneho rázu. Poézia o určitom tematickom aspekte sa mení na poéziu ako výraz celistvého chápania skutočnosti.

Jeho poézia dosiahla nový vývinový stupeň v 70. rokoch. Striedajú sa v nej spomienkové motívy s reflexiami, horúce vyznania životu s pomyslami na posledné veci života. Do popredia sa dostáva jeho osobnosť, ktorá vedie rozhovory so sebou, s minulosťou, blízkymi ľuďmi.

V mladosti písal aj prózy. V Slovenských smeroch uverejnil román úryvok Nedožili jari. Na pokračovanie vychádzal v denníku A-Zet jeho ďalší román Krvavé mračná. Jeho románové dielo Studená zem ostalo v rukopise.

Poetická tvorba bola prekladaná do viacerých jazykov (ruštiny, ukrajinčiny, maďarčiny, nemčiny, angličtiny, francúzštiny, češtiny.

Pôsobenie
1931 – 1945 úradník v medzinárodnom združení mládeže YMCA (Lučenec, Hradec Králové, Bratislava, Banská Bystrica)
1945 – 1946 námestník povereníka informácií, Bratislava
1946 – 1947 tajomník Národného frontu
1946 – 1949 pracovník Úradu Zboru povereníkov
1949 – 1968 riaditeľ vydavateľstva Tatran
1957 – 1963 prvý tajomník Zväzu slovenských spisovateľov
1958 – 1966 člen ÚV KSS
1963 – 1965 tvorivá dovolenka
1969 – 1982 predseda Zväzu slovenských spisovateľov
1944 člen KSČ
1958 – 1966 člen ÚV KSS

Ocenenia
1971 národný umelec
1957 zaslúžilý umelec
1959, 1972 laureát štátnej ceny K. Gottwalda
1946 nositeľ Radu SNP
1967 nositeľ Radu práce
1977 nositeľ Radu Víťazného februára
1975 nositeľ bulharského Radu Cyrila a Metodeja
1977 nositeľ sovietskeho Radu družby národov

tvorba

Poézia
1928 Z noci i rána
1940 Vietor nad cestou
1942 Tri prúty Liptova
1947 Ohne na horách
1950 Zelená ratolesť
1954 Tri vody
1953 Domovina moja
1955 Sláva života
1957 Liptovská píšťala
1958 Kosodrevie
1960 Vyznanie
1961 Palmy a limby
1963 Zrelosť
1965 Korene
1967 Zbohom, lásky moje
1972 Testament
1974 Neumrel na koni

Próza
1934 Jeden z nás
1941 Obrátenie Pavla
1949 Návrat Patra Hugáňa
1952 Siedmi
1952 V krajine šťastných ľudí
1954 Rumunská jar
1957 Pán Miklóš a iné poviedky
1971 Smädný milenec
1976 Plná čaša
1979 Rodné listy

Tvorba pre mládež
1965 Sto dolín, sto vŕškov

Výbery
1968 Miloval som ťa
1972 Všade ťa vidím
1972 – 74 Vybrané spisy I-III

Bibliofília
1977 Post scriptum

zdroj

Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1980; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; spracovala Viola Tóthová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.