Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Imrich Ruisel / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Imrich Ruisel

Prof. PhDr. Imrich Ruisel DrSc.
riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie SAV, vedúci Centra pre výskum inteligencie a tvorivosti

* 20.03.1941 Bratislava
vzdelanie

1972 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Profesor Imrich Ruisel je od roku 1999 riaditeľom Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Súčasne je vedúcim Centra excelentnosti pre výskum inteligencie a tvorivosti. Pravidelne prednáša na slovenských i zahraničných univerzitách, patrí medzi uznávaných svetových odborníkov v oblasti psychológie. V roku 2000 bol zaradený medzi „Vedcov roka 2000“. Venuje sa predovšetkým oblasti výskumu a tiež úspešne vedie doktorandov.

K najdôležitejším výsledkom profesora Ruisla patrí Syntéza vlastných prístupov ku konštruktu praktická inteligencia.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

European Association of Personality Psychology
Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV

Ocenenia:

2000
Vedec roka

2001
Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluch v spoločenských vedách

2001
Pamätná medaila Filozofickej fakulty UK pri príležitosti 80. výročia činnosti fakulty

2007
Cena literárneho fondu za rok 2006, prémia za trojročný vedecký ohlas, v kategórii Spoločenské vedy získal 2. miesto

2008
Cena SAV za súbor vedeckovýskumných prác prinášajúcich významné poznatky z problematiky kognícií (poznávania), inteligencie a múdrosti

tvorba

Je autorom monografií: Pamäť a osobnosť, Vybrané problémy psychológie poznávania, Záhady pamäti, Inteligencia a osobnosť (1999), Vybrané kapitoly z psychológie osobnosti, Základy psychológie inteligencie (2000), Osobnosť a poznávanie (2008)

Pripravil množstvo odborných článkov a materiálov, ktoré taktiež prispeli k rozvoju psychológie v SR.


zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.