Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Etela Farkašová / spisovatelia

Etela Farkašová

Doc. PhDr. Etela Farkašová PhD.
spisovateľka, filozofka, publicistka, prekladateľka

* 5.10.1943 Levoča
vzdelanie

Po získaní maturity na JSŠ v Bratislave (1957–60) študovala matematiku, fyziku na Pedagogíckom inštitúte v Trnave (1960–64) a filozofiu, sociológiu na FF UK v Bratislave (1966–72).

životopis

Etela Farkašová pôsobí od roku 1972 na katedre filozofie FF UK, najprv pracovala ako odborná asistentka a od roku 1982 ako docentka (habilitovala sa v roku 1980 prácou z teórie poznania). Od roku 1993 vykonáva funkciu zástupkyne vedúceho katedry.

Bola členkou redakčnej rady časopisu Filozofia (1986 - 1990), výboru Slovenského filozofického združenia (1992 - 1996), pri ktorom viedla sekciu feministickej filozofie.

Od roku 1995 je členkou Vedeckej rady FÚ SAV v Bratislave, Národného komitétu pre filozofiu, od roku 1992 členkou Medzinárodného výboru pri NEWW (Network East-West Women). Od roku 1985 bola členkou Zväzu slovenských spisovateľov, po jeho zániku sa stala (od roku 1990) členkou Spolku slovenských spisovateľov. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných konferencií (Berlín, Varna, Amsterdam, Viedeň, Göttingen, Lund), ako aj filozofických podujatí v Prahe, Brne, Ústí nad Labem, Bratislave. V školskom roku 1995/96 pôsobila ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte Viedenskej univerzity.

Dlhodobo sa venuje teórii poznania, predovšetkým problematike zmyslového a racionálneho, empirického a teoretického poznania, takisto skúma vzťah vedy a umenia, resp. socio-kultúrnu podmienenosť vedeckého poznania. V posledných rokoch sa presunul jej bádateľský záujem aj k feministickej filozofii, predovšetkým k epistemológii. Venuje sa aj esejistickej a literárnej tvorbe, v poviedkach a novelách tematizuje najmä život súčasnej ženy v našej spoločnosti; spolupracuje s rozhlasom a televíziou, prekladá z nemeckého a anglického jazyka.

V súčasnosti pôsobí ako docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež sa zaoberá problémami gnozeológie a feminizmu.

Je spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozaičiek Femina. Jej poviedky vyšli vo viacerých domácich i zahraničných antológiách a časopisoch, boli preložené do nemčiny, angličtiny, češtiny, rumunčiny, japončiny.

Ocenenia:

1978 Cena Ivana Krasku
1997 Cena Spolku slovenských spisovateľov
2004 Zlatý čestný odznak za zásluhy o Rakúsku republiku
2006 Cena Slovenského centra P.E.N. za rok 2005 za novelu Stalo sa

tvorba

Próza:

1978 Reprodukcia času
1983 Snívanie v tráve (spolu s Rónaiovou Veronikou)
1986 Nočné jazvy (spolu s Rappensbergerovou Naďou)
1989 Unikajúci portrét (spolu s Rappensbergerovou Naďou)
1993 Nedeľné fotografie: Priateľstvá padajúceho lístia. Priečny rez týmto priestorom (spolu s Lanczosovou Katarínou)
1997 Deň za dňom
1998 Hodina zapadajúceho slnka
2001 Po dlhom mlčaní
2002 Záchrana sveta podľa G.
2005 Stalo sa (nominovaná do finále na Cenu Anasoft litera 2005)

Esej:

1980 Teória poznania
1993 Život ako rozhovor
1996 Zbližovanie
1998 Etudy o bolesti a iné eseje
2003 Uvidieť hudbu a iné eseje

Publicistika:

Jej svet, jej teória? In: Nagl-Docekalová a kol.: Štyri pohľady do feministickej filozofie, Bratislava, Archa 1994, s. 57 – 74.
Teória stanoviska: diskusie v súčasnej feministickej filozofii.“ In J. Balážová, Kollár, K. a Pichler, T. (eds.). Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku. Zborník príspevkov z 1. kongresu slovenskej filozofie. Bratislava, Infopress 1996..
Rodová spravodlivosť ako téma feministických diskusií. In: Aspekt 1/1997.
Poznávajú ženy inak? O genéze, povahe a cieľoch feministických epistemológií.“ ASPEKT 1: 111-123.
Správa pre budúce generácie.In: Knižná revue.Roč.13, č.10 (2003),s.4.
Filozofický životopis Hannah Arendtovej. In: Knižná revue, XV, 2005,č. 7, s. 7.
Zainteresovanosť na svete. In: Knižná revue, XV, 2005, č. 22, s. 7.
Život ako rozprávka. In: Literárny týždenník, 18, 2005, č. 27-28, s. 12.

Editorská činnosť:

2000 Rok 2000: úzkosti a nádeje
2001 Filozofia v kultúrnom kontexte (spolu s M. Marcellim)
2003 Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy (spolu s M. Szapuovou)

Preklady:

2000 Die zeit der untergehenden Sonne (dvojjazyčná publikácia spoločne s K. Köttner-Benigni)

zdroj

www.litcentrum.sk; www.wikipedia.sk; Slovenské centrum P.E.N

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.