Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Štefan Leška / spoločenské vedy / spisovatelia / novinári

Štefan Leška
prvý redaktor Prešpurských novín, filológ, básnik a prekladateľ

* 21.10.1757 Vrbovce
+ 25.2.1818 Malý Körös (Kiskörös, Maďarsko)
vzdelanie

základné vzdelanie - Prietrž, Modra a Ivančiná
stredoškolské štúdium - Modra, Gemer a Bratislava
1779 - 1781 evanjelické lýceum, Bratislava

životopis

Štefan Leška pochádzal z rodiny krajčíra. Po vychodení základných škôl vo Vrbovciach a Prietrži v roku 1774 študoval v Modre, v roku 1775 v Ivančinej, v rokoch 1776 - 1779 v Gemeri a štúdium zakončil v rokoch 1780 - 1781 na evanjelickom lýceu v Bratislave. Po jeho absolvovaní pôsobil v rokoch 1781 - 1784 ako učiteľ a organista evanjelickej cirkvi v Bratislave. V rokoch 1783 - 1784 bol prvým redaktorom prešporských novín a tiež korektorom českých kníh.
Básne začal Štefan Leška uverejňovať v roku 1781.
Popri práci redaktora naďalej pracoval ako učiteľ a korektor slovenských kníh. Z finančných dôvodov zanechal redakčnú prácu svojmu priateľovi J. Vyskydenskému a odišiel do Čiech, kde plne rozvinul svoj básnický a spisovateľský talent. Pôsobil vo viacerých mestách, odkiaľ prešiel za kazateľa do Prahy, kde zorganizoval krúžok novočeskej básnickej školy. Sledoval tu silný vplyv Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie na roľnícke masy, čo sa odrazilo aj v jeho básnickej tvorbe. Publikoval v Schönfeldských novinách a v Palkovičovom týždenníku. Písal poučné články a príležitostné básne. Jeho básnický talent chválil aj P. J. Šafárik. V básnickom zborníku A. Puchmayera Nové básně uverejnil viacero svojich básní a epigramov (1796). Veľa básní však ostalo v rukopisoch.
Vydal náboženské piesne Prvotiny písní a chval Božích (1796). Pre mládež vydal roku 1797 príručku Počáteční cvičení v náboženství pro školy protestantské. V jazykovede sa zameriaval na porovnávanie bibličtiny slovanských jazykov s maďarčinou. Je autorom etymologického slovníka na základe bibličtiny (s prímesou slovakizmov). Výsledky svojej dlhoročnej záľuby, zber jazykového materiálu dal ochotne k dispozícii J. Dobrovskému, J. Jungmannovi a J. Palkovičovi pre ich jazykové slovníky. Časť tvorby Štefana Lešku ostala v rukopisoch. Takým bolo aj v latinčine napísané dielo Výber európskych, najmä slovanských slov v maďarčine, obsahujúcich zbierku cudzích, zvlášť slovanských výrazov, ktoré prešli do maďarčiny. Tlačou ho vydal jeho syn roku 1825 v Budíne.

V roku 1810 sa stal zakladajúcim členom vznikajúceho Tablicovho literárneho ústavu Slovenskej učenej spoločnosti.

Pôsobenie:

1779 korektor Prešpurských novín
1781 - 1784 učiteľ a organista evanjelickej cirkvi v Bratislave
1783 - 1784 redaktor Prešpurských novín (prvé slovenské noviny)
1784 - 1798 kazateľ, Lhota pod Libčany, Bukovina, Černilov, Křížlice, Krabšice; superintendent; ČR
1786 biskup československých evanjelických zborov
1798 - 1809 návrat do Uhorska; evanjelický farár, Dunaegyháza
1810 - 1818 evanjelický farár, Malý Körös

tvorba

1792 Nové lotterie pro Hospodáře a Hospodyně (kniha určená pospolitému ľudu)

1796 Prvotiny písní a chval Božích

1796 Poklad národu, aneb prospěšné naučení v pěkných příbězích, tak, aby lid byl rozumnější, lepší, možnejší

1796 Nová kniha zpěvů (náboženský spevník)

1797 Počáteční cvičení v náboženství pro školy protestantské

1825 Hungaria polyglota (jazykovedná práca, v ktorej porovnával lexiku slovanských jazykov s maďarčinou; ostala v rukopise; neskôr vyšla v Budíne)

Elenchus vocabulorom Europaeorum cumprimis Slavicorum Magyarici usus (Výber európskych, najmä slovanských slov v maďarčine; posmrtne vydal jeho syn v Budíne roku 1825)

Preklady:

1782 Vděčný protestant svému snášenlivému císaři (preklad z menčiny; oslavné dielko na Jozefa II.)

Eneida (rakuúsky spisovateľ Aloys Blumaer (ostalo v rukopise)

1808 Mladší Robinson (J. H. Campe; kniha pre mládež)

zdroj

Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Malá encyklopédia žurnalistiky, Obzor, Bratislava 1982; spracovala Viola Tóthová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.