Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ladislav Mokrý / spoločenské vedy / hudba

Ladislav Mokrý

Doc. PhDr. Ladislav Mokrý CSc.
významný slovenský muzikológ, hudobný pedagóg, organizátor hudobného života na Slovensku, spoluzakladateľ Bratislavských hudobných slávností

* 2.06.1932 Topoľčany
+ 19.9.2000 Bratislava
vzdelanie

1955 Filozofická fakulta UK v Bratislave,
kombinácia hudobná veda - história

životopis

Ladislav Mokrý sa venoval hudobnej paleografii, histórii, sociológii a hudobnému manažmentu.
Zastával viacero postov v Zväze slovenských skladateľov a Spolku slovenských skladateľov.

V rokoch 1968 - 1971 bol Ladislav Mokrý člen výkonného výboru Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO, v rokoch 1971 - 1975 jej generálnym tajomníkom, v rokoch 1976 - 1982 jej viceprezidentom a v roku 1991 sa stal jej prezidentom.

Pedagogicky dlhé roky pôsobil na VŠMU a FF UK v Bratislave. Prednášal Vybrané kapitoly z dejín hudby a Hudobnú sociológiu.

1997 - 1999 - riaditeľ sekcie v Národnom hudobnom centre v Bratislave
1985 - 1993 - predseda festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností (predtým jeho podpredseda)
1985 - 1993 - predseda Slovenskej hudobnej rady
1990 - 1992 - riaditeľ Slovkoncertu
1968 - 1990 - riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave
1961 - 1968 - pracoval v Ústave hudobnej vedy SAV v Bratislave
1959 - 1961 - redaktor vo vydavateľstve Tatran a v Štátnom hudobnom vydavateľstve
1955 - 1959 - asistent na FF UK v Bratislave (hudobná veda) – znova tam prednášal v 90. rokoch

Ako sa vyjadril Juraj Pokorný:

"Ladislav Mokrý patril k najvšestrannejším a najintegrálnejším postavám slovenského hudobného života v poslednom období. Charakteristickým východiskom bola preňho bázeň a úcta k vedomostiam, ktoré si s encyklopedickou brilantnosťou osvojoval, čím spochybnil názorový skepticizmus o konečnosti poznania a zaradil sa - bez akéhokoľvek patetizmu - medzi najvýznamnejších osvietencov našej doby. Svojím osobným príkladom, ako aj nezištným prístupom k ľuďom a ich potrebám, sa pre mnohých stal žiarivým vzorom človeka, ku ktorému stojí za to priblížiť sa. "

tvorba

1971 Slovenská hudba, In: M. Očadlík, R. Smetana: Československá
vlastivěda IX (Umění), Horizont, ČSAV
1966 Počiatky hudobného baroka na Slovensku, Hudobnovedné štúdie VII
1966 Anfange der slawischen Musik, Vydavateľstvo SAV
1964 O současném stavu nových skladebních směrů (s V. Leblom), In: Nové cesty hudby I.
1964 Sociálna základňa slovenskej hudobnej kultúry, Slovenská hudba 8
1957 Dejiny Slovenskej hudby (s L. Burlasom a Z. Nováčkom), Vydavateľstvo SAV
1957 Pestrý zborník, levočská tabulatúrna kniha z konca 17. storočia, Hudobnovedné štúdie II.

Kultúrno-historický kalendár 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Narodne osvetove centrum (spoluzostavovateľ kalendária výročí, autor medailónov)


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.