Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Darina Bialeková / spoločenské vedy

Darina Bialeková

PhDr. Darina Bialeková CSc.
archeologička, Archeologický ústav SAV

* 6.07.1934 Štrba
vzdelanie

1952 - 1957 Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:

1986 Egypt
1969 NSR
1967 ZSSR
1965 NDR

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1991 - 1996 Archeologický ústav SAV (vedúca oddelenia včasného stredoveku)
1991 - 1994 vedúca grantového projektu ukončeného medzinárodným sympóziom a vydaním zborníka
od r. 1957 Archeologický ústav SAV

Členstvá:

1991 - 1998 Vedecká rada AÚ SAV
1991 - 1995 Grantová agentúra SAV pre vedy historické
1990 - 1996 Rada vedeckých spoločnosti pri SAV
1980 - 1988 Komisia pre archeologickú topografiu Slovenska pri AÚ SAV (predsedkyňa)
1974 - 1980 Komisia pre archeologickú topografiu Slovenska pri AÚ SAV (vedecká tajomníčka)

Najdôležitejšie výsledky:

Výskum včasného stredoveku s akcentom na slovanskú problematiku v európskom kontexte

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

1990 - 1996 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (predsedkyňa)
1961 - 1973 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (vedecká tajomníčka)
L’union international d’archéologie slave

- zakladateľka média Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV a Suplement SAS pri SAV

Ocenenia:

1995 Strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
a ďalšie

tvorba

1992 Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia II (Nitra)
1989 Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia I (Nitra)

Monografia:

1981 Dávne slovanské kováčstvo (editorka a spoluautorka, Bratislava)

- parciálna časť v siedmych monotematických publikáciách

- časopisecké publikácie a patenty: vyše 270 publikačných jednotiek v domácich aj zahraničných periodikách a zborníkoch

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.