Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Alexander Ruttkay / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Alexander Ruttkay

prof. PhDr. Alexander Ruttkay DrSc.
archeológ a historik, riaditeľ Archeologického ústavu SAV

* 24.04.1941 Budapešť, Maďarsko
vzdelanie

1963 Filozofická fakulta UK Bratislava

Kvalifikačný postup:

1999 univ. prof. na UK v Bratislave
1994 vedeckopedagogické tituly doc. na UK v Bratislave
1988 vedecká hodnosť DrSc.
1975 vedecká hodnosť CSc.

Študijné pobyty:

1989 Rakúsko
1981 Juhoslávia
1976 Poľsko
1974 Maďarsko
1973 Bulharsko
1966 a 1967 Nemecko

životopis

Pra­coviská a významné funkcie:

od r. 2002 člen Rady programu ŠPVV pre mladých vedcov a doktorandov a predseda podprogramu pre projekty v tejto kategórii
od r. 2000 člen komisie pre historické vedy pri AK SR
od r. 2000 garant odboru slovenské dejiny na UKF v Nitre
od r. 1997 člen oborovej komisie pre doktorandské (PhD.) štúdium
od r. 1996 člen Vedeckej rady UKF v Nitre
1994 - 2000 člen Vedeckej rady FFUK v Bratislave
1991 člen pléna SKVH pri MŠ SR
od r. 1996 trvalá pedagogická činnosť na UKF v Nitre
od r. 1991 riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre
1990 - 1991 predseda Ve­deckej rady
od r. 1990 predseda komisie pre obhajoby doktorských (DrSc.) dizertačných prác z odboru archeológia v SR. Pôsobil pedagogicky na vysokých školách (FFUK v Bratislave, MU v Brne a i.)
1989 - 1990 predseda Slovenskej archeologickej spoločnosti
1988 - 1991 predseda komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
1979-1990 zástupca riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre
od r. 1965 Archeologický ústav SAV v Nitre
1963-1965 Krajské vlastivedné múzeum v Bojniciach

Vedecké vystúpenia:

Referáty na 58 podujatiach v zahraničí, alebo s medzinárodnou účasťou z toho 23 vystúpení na základe pozvania zahraničného organizátora, ďalších 12 prednáškových pobytov sa uskutočnilo na zahraničných univerzitách a vedeckých inštitúciách. Účasť s pozvanou prednáškou na 78 významnejších vedeckých podujatiach na Slovensku s domácou účasťou.

Projekty:

Medzinárodné projekty:

1999 - 2002 bol slovenským reprezentantom v medzinárodnej komisii expertov pri príprave výstavného a publikačného projektu Stred Európy okolo r. 1000
od r. 2001 bol člen národného komitétu SR pre realizáciu tejto výstavy a publikácií na Slovensku r. 2002
od r. 1998 zodpovedný riešiteľ programov Castrum Bene v rámci slovensko - česko - rakúsko - maďarskej spolupráce
od r. 1998 koordinátor projektu Moravia Magna pod patronáciou Medzinárodnej akademickej únie pri RE

Vnútroštátne projekty:

Zodpovedný riešiteľ projektov býv. ČÚ ŠPZV "Hospodárske dejiny na území ČSSR v stredoveku na základe výsledkov archeologického bádania a interdisciplinárnych expertíz" (1982-1985) a "Vzťah človeka a životného prostredia. Životné prostredie ako súčasť historického procesu. Záchrana kultúrneho dedičstva" (1985-1990).
Navrhovateľ a zodpovedný riešiteľ grantových úloh VEGA:
1995 - 1997 "Kultúra každodenného života vo včasnom a vrcholnom stredoveku"
1999 - 2001 ”Vojenstvo, výzbroj a fortifikačné systémy v stredoveku,”
2002-2004 „Hradiská, hrady a dvorce vo včasnom a vrcholnom stredoveku v stredodunajskom priestore“,
od r. 2005 „Kostol a prikostolný cintorín v kultúre včasného a vrcholného stredoveku“
1992 - 1995 a od 2005 účasť v štyroch ďalších grantových projektoch SAV a VŠ.

Najdôležitejšie vedecké vý­sledky:

Odborník pre archeológiu a históriu stredoveku, najmä vojenstva a výzbroje a dejín osídlenia a hmotnej kultúry v 9. - 14. stor.
Viedol úspešné terénne výskumy (najmä r. 1968-1975 Ducové „Kostolec“ – od r. 1990 Národná kultúrna pamiatka, 1974-1980 Nitrianska Blatnica, 1985 - 1988 Partizánske, 1989-1993 Nitra – Dražovce a ďalšie).

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

V zahraničí:

- Európska akadémia vied a umení
- Medzinárodná únia slovanskej a stredovekej archeológie
- Výkonný výbor Medzinárodnej únie vied prehistorických a protohistorických pri UNESCO
- Nemecký archeologický ústav
- Spoločnosť pre vedy o umení a archeológiu Maďarskej akadémie vied (čestný člen)
- Člen výkonného výboru medzinárodnej spoločnosti pre výskum hradov Castrum Bene, 1998 - 2000 prezident tejto spoločnosti

Na Slovensku:

- Učená spoločnosť SAV (t. č. podpredseda)
- Slovenský komitét sla­vistov
- Vedecké kolégium SAV pre kultúrno-historické vedy

Ocenenia:

2004 kniha Slovensko vo včasnom stredoveku (spoluautor a editor) bola ocenená Slovenským literárnym fondom.
od r. 2003 čestný občan mesta Piešťany
2002 rezortné vyznamenanie – medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR za zásluhy o archeologický výskum na Slovensku
2001 Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
2001 Strieborná medaila UKF v Nitra za pedagogickú a vedecko-organizátorskú činnosť pri rozvoji spolupráce medzi SAV a UKF
2000 čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica
1999 čestné občianstvo obce Ducové
1998 Cena primátora mesta Nitry
1996 Strieborná čestná plaketa SAV Ľ. Štúra
1991 publikácia “Dejiny dávnovekého Slovenska“ (vydav. Tatran) po celoslovenskej čitateľskej ankete o "Knihu roka“ organizovanej Ústredím knižnej kultúry SR získala tretie miesto
1978 publikácia “Umenie kované v zbraniach“ ocenená v celoštátnej súťaži o Najkrajšiu knihu roka,
1976 odborné vyznamenanie "Vzorný pracovník SAV"
1974 - 2001 1x cenu SAV za individuálne vedeckovýskumné výsledky, 4x cena za vedeckú popularizáciu

Je zaradený v základných encyklopedických prácach o Slovensku a od 1991 vo viacerých publikáciách - ročenkách typu Who is who v zahraničí (USA, V. Británia, Nemecko) a na Slovensku.

e-mail: alexander.Ruttkay@savba.sk

tvorba

Publikácie o stredovekých militáriách a o vojenstve ako o technickom, spoločenskom a hospodárskom fenoméne. Okruh ďalších prác sa týka problematiky štruktúry osídlenia a historickej demografie, feudálnych sídiel a problematiky dvorcov v 9.-13. stor., christianizácie a najstarších sakrálnych stavieb, úžitkového umenia a jeho prejavoch v materiálnej kultúre, problematiky rytierskych bojových a liečiteľských rádov a pod.

Mo­nografie:

1975 - 1976 Zbrane a výzbroj na Slovensku v 9. až polovici 14. stor.
1978 Umenie kované v zbraniach
1979 Stredoveké umelecké remeslo
1991 Dejiny dávnovekého Slovenska
1994 Vojenské dejiny Slovenska I. (spoluautor)
2002 Slovensko vo včasnom stredoveku ( editor a spoluautor) a i.

Časopisecké publikácie: 237

Citácie: 1032, z toho 239 v zahraničí

zoznam SCI citácií t. č. 41

Vedecká výchova: 28

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.