Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Markuš / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Jozef Markuš

Ing. Jozef Markuš DrSc.
politik, ekonóm

* 13.03.1944 Nyíregyháza (Maďarsko)
vzdelanie

1950 - 1963 základná škola, Levice a Zlaté Moravce
1961 - 1963 Stredná poľnohospodárska technická škola, Zlaté Moravce
1963 - 1968 Národohospodárska fakulta VŠE, odbor ekonomika poľnohospodárstva, Bratislava
1972 titul CSc.
1989 titul DrSc.

Znalosť cudzích jazykov:
anglický, český, maďarský, nemecký, ruský

životopis

Jozef Markuš sa narodil v rodine slovenského kazateľa a spisovateľa náboženskej literatúry, žijúceho na Dolnej zemi. V roku 1947 sa rodina presťahovala v rámci repatriácií na Slovensko do Hornej Seče, okres Levice. V mladosti aktívne športoval - hral basketbalovú ligu.

Je autorom viacerých kníh a článkov národohospodárskeho a prognostického charakteru. Rozpracoval teóriu agrokomplexu pre slovenské pomery.

Pôsobenie:

1967 pracovná stáž, Švajčiarsko
1968 - 1972 odborný asistent, Výskumný ústav oblastného plánovania, Bratislava
1969 - 1972 VŠE, externá vedecká ašpirantúra, Bratislava
1972 - 1988 vedecký pracovník; viedol práce na dlhodobej súhrnnej prognóze vývoja Slovenska, Ekonomický ústav SAV, Bratislava
1988 - 1989 vedúci vedecký pracovník, riaditeľ. Prognostický ústav SAV, Bratislava
od 12. 12. 1989 do 26. 6. 1990 podpredseda vlády; prvý podpredseda vlády národného porozumenia; zodpovedný za hospodársku a ekonomickú reformu
1990 - doposiaľ predseda Matice slovenskej
1990 - 1992 riaditeľ Prognostického ústavu SAV

Zásluhy:

 • Výrazne sa zaslúžil o vznik Slovenskej republiky.
 • Viedol a aktívne sa podieľal na akciách za slovenskú štátnosť, suverenitu a integritu slovenského územia, práva Slovákov žijúcich v zahraničí a postavenie Matice slovenskej.
 • V dňoch 5. a 27. 10. 1990 sa v jeho mene postavila Matica slovenská za obhajobu slovenčiny ako štátneho jazyka a za nový jazykový zákon na Slovensku, ako základ slovenskej štátnej suverenity.
 • Aktívne vystupoval na celonárodných mítingoch a zhromaždeniach,
  viedol osem okrúhlych Stolov národnej dohody parlamentných politických strán.
 • Formuloval potrebu samostatnej slovenskej stoličky pri európskom stole.

  Ocenenia:

  1984 Prémia Slovenského literárneho fondu, Sekcia pre vedeckú a odb. literatúru 1989 Cena Národného výboru hl. mesta SSR
  1994 Zlatá plaketa Ľudovíta Štúra
  1995 Pocta Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho
  1998 Medaila Cyrila a Metoda za zušľachťovanie slovenského písomníctva
  1999 Zlatá medaila Matice slovenskej

  Je druhý raz ženatý. Tri deti, Zoru, Marínu a Bronislavu, má z prvého manželstva.
 • tvorba

  1988 - 2006 životopisné state a eseje na národno-kultúrne témy, odborné články s problematikou Slovákov žijúcich v zahraničí
  1978 Teória optimálneho plánovania a fungovania socialistickej ekonomiky
  1980 Poľnohospodársko-potravinárske prognózovanie (vedúci autorského kolektívu)
  1988 Záujem o plánovanie a záujmy v plánovaní
  1991 Slovensko na prelome tretieho tisícročia (vedúci autorského kolektívu)
  1998 Slovanská vzájomnosť v publicistike J. Škultyho (spolu s Genovévou Grácovou)
  2002 Okáľ, J.: Výpredaj ľudskosti (predslov J. Markuš)
  2004 Slovenský národ (spolu s Genovévou Grácovou)
  2005 Štefan Moyses a Karol Kuznámy v roku 2005. In: Slovenské pohľady. - . Roč. 4, č. 12 (2005) s.140-142.

  záujmy

  literatúra, dejiny, hospodárstvo, basketbal, horská turistika.

  zdroj

  www.matica.sk; Matica slovenská; www.culture.gov.sk; spracovala Viola Tóthová

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.