Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľubomír Fogaš / vláda

Ľubomír Fogaš

doc. JUDr. Ľubomír Fogaš PhD.
okt.1998 - okt.2002 - podpredseda vlády

* 12.12.1950 Podolie, okr. Nové Mesto/Váhom
vzdelanie

1985 získal hodnosť docenta pre odbor občiansko právo
1981 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied na PF UK
1974 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK

životopis

1998-2002 podpredseda vlády SR pre legislatívu
1996-1998 podpredseda Strany demokratickej ľavice (SDĽ) pre politický systém a národnosti
1994-1996 poslanec NR SR, člen Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE), podpredsedom PZ RE, podpredsedom výboru PZ RE pre styk s parlamentami, člen výboru pre právne otázky a ľudské práva a člen Zahraničného výboru NR SR
1992-1994 poslanec SNR, neskôr NR SR, člen komisie NR SR pre prípravu Ústavy SR a člen komisie pre prípravu Listiny základných práv a slobôd
1990-1992 poslanec SNR za SDĽ, člen predsedníctva, predseda Mandátového a imunitného výboru a člen Ústavnoprávneho výboru SNR
- člen vedeckej rady a kolégia ministra spravodlivosti SR
1974 nastúpil na Katedru občianskeho a rodinného práva PF UK

Je ženatý, má dve deti.

V súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry občianskeho práva PF UK a ako advokát. Odborne sa venuje ústavnému vývoju Slovenskej republiky, občianskemu právu a postaveniu fyzických osôb.

tvorba

1999 FOGAŠ, Ľ.: Ústava Slovenskej republiky a legislatívne zámery vlády. In: Ústava SR a jej legislatívne perspektívy: Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR.
1997 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica Slovenská, (spoluautor).
1992 ČIČ, M. – FOGAŠ, Ľ.: Ústava Slovenskej republiky. Bratislava: International.
1992 FOGAŠ, Ľ. – CIBULKA, Ľ.: Listina základných práv a slobôd. Bratislava: SPN.

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.