Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Zoltán Tomori / medicína

Zoltán Tomori

prof. MUDr. Zoltán Tomori DrSc.
pedagóg, vedec, lekár a budovateľ

* 9.12.1926 Veľké Slemence
motto

V jednote je sila.

vzdelanie

1946-1951 Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Bratislava a Košice s promóciou na MUDr.

životopis

Vedecké a pedagogické. hodnosti:

1977 profesor LF Univerzita Palackého, Olomouc
1975 DrSc. Univerzita PJ Šafárika, Košice
1968 docent normálnej a patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice
1964 CSc. Univerzita Karlova, Fakulta Všeob. lekárstva, Praha

Pedagogika:

Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ 1953-1968 ako odborný asistent a jeden zo žiakov prof. MUDr. R. Koreca, DrSc., bývalého prorektora a rektora UPJŠ pomáhal zdokonaľovať výučbu. Spolu s MUDr. I. Ivančom a MUDr. J. Korpášom intenzívne budovali experimentálnu bázu kardio-respiračného výskumu.
Ústav fyziológie LF UK, Martin 1969-1986 docent, profesor, vedúci ústavu, prodekan. Na novozaloženej fakulte spolu so spolupracovníkmi (najmä terajšími profesormi A. Stránskym, K. Javorkom a J. Jakušom) zdokonaľovali výučbu a rozvíjali neurofyziologický a kardiorespiračný výskum.
Ústav patofyziológie LF UPJŠ, Košice 1986-2000, vedúci ústavu, garant Norm. a Patol. fyziológie, neskôr profesor s aktívnou účasťou na skvalitňovaní pedagogiky a zmodernizovaní neurofyziologického a kardiorespiračného výskumu za použitia počítačov (hlavne spolu doc. MUDr. Beňačkom, CSc. , prof. MUDr. V. Doničom, CSc. a M. Kurpasom).
Ústav fyziológie LF UPJŠ, Košice od r. 2004 profesor s úväzkom, výchova kádrov, získavanie grantov, zahraničných stáží a študijných ciest. Spolu s prof. MUDr. V. Doničom, CSc. sa venuje ďalšiemu budovaniu Spánkového laboratória LF UPJŠ, založeného v rámci Tempus projektu, na výučbu povinne voliteľného predmetu Spánková medicína a na diagnostiku, liečbu a prevenciu porúch spánku a tým súvisiacich zmien životných funkcií.

Výskum: riešiteľ 12 úloh i rôznych grantov, a organizátor štátneho a zdravotníckeho plánu výskumu.

Členstvo a funkcie v odborných spoločnostiach:

Domácich: Fyziologickej,- člen výboru (1973-1982), Patologickej a klinickej fyziológie - člen, Fyziológie a patológie dýchania - vedecký sekretár (1968-1976), predseda (1976-1990).
Zahraničných: Európska Spoločnosť pre Fyziológiu a patológiu dýchania- (SEPCR)- zakladajúci člen, Praha 1967, národný delegát (1975-1985), Eur. Respiračná spoločnosť (ERS) - vedúci pracovnej skupiny (1975-1986).
Spoluorganizátor početných vedecko-odborných konferencií domácich aj medzinárodných, vrátane tradičných Martinských Dní Dýchania Spočiatku spolu s prof. MUDr. J. Korpášom, DrSc a prof. MUDr. I. Ivančom, CSc. zakladal Slovenskú školu experimentálnej respirológie a neskôr s ďalšími spolupracovníkmi rozvíjal spánkovú medicínu u nás v rámci Tempus projektu EU JEP : Spánkové poruchy dýchania na Slovensku, v kooperácii s partnerskými univerzitnými nemocnicami v Antwerpách, Strasburgu a Dubline. Organizoval školu Spánkovej medicíny pre stredoeurópske krajiny v Košiciach (2002).

Študijné pobyty v zahraničí:

Oxford univ. 1967 - 12 mes, Darthmouth Med. School, Lebanon USA 1993 - 7 mes. Krátkodobé pobyty: Lekárske fakulty Budapešť, Pécs, Katowice, Poľska AV Varšava, 6 univerzít v Egypte a na Malte a univerzitné nemocnice Antwerpy a Strasbourg i Rehabilitačné centrum Gercena pri Moskve, Užhorod.

Aktívna účasť na viac ako 50 medzinárodných kongresoch na 5 kontinentoch: Kongresy Medzinárodnej únie fyziologických vied Leyden 1962, Washington 1968, Paríž 1977, Budapešť 1970, Bristol 2005.

Kongresy SEPCR a ERS: Göteborg 1981, Leyden 1985, Londýn 1990, Brusel 1991, Viedeň 1992, Florencia 1993, Nice 1994, Barcelona 1995, Stockholm 1996, Berlín 1997, Ženeva 1998, Madrid 1999, Florencia 2000, Berlín 2001, Stockholm 2002, Viedeň 2003, Glasgow 2004, Kodaň 2005, Mníchov 2006, Berlín 2008, Viedeň 2009, Barcelona 2010.
Konferencie o SIDS: Rouen 1992, Graz 1995, Advances in Pneumology Leipzig 2009.
Kongresy o spánkovej medicíne: Haifa 1997, Marburg 1997, Bochum 1997, Sydney 2000, Praha 2001, Brno 2002, Helsinky 2003, Praha 2004, Berlín 2005, Bratislava 2010.

Pozvané prednášky:

Miláno 1986, Londýn1990, Marburg1997, Ženeva 1998, Sydney2000.

Výskumné témy:

Obranné a patologické reflexy dýchacích ciest. Ich význam v norme a pri chorobných stavoch. Spánková medicína a poruchy kardiorespiračné a neurobehaviorálne spojené so spánkom.

Ceny a vyznamenania:

Čestný člen Československej Spoločnosti Fyziológie a Patológie Dýchania 1976, Slovenskej lekárskej spoločnosti 1976, Maďarskej Pneumo-ftízeologickej Spoločnosti 1984.
Cena ministra zdravotníctva SR za obhájené úlohy zdravotníckeho výskumu 1975.
Húsková cena Prezídia SLS za monografiu Korpáš J, Tomori Z.: Kašeľ a iné respiračné reflexy. Veda Bratislava 1975, 234 s.
Štátna cena ČSFR v 1983 za objavné práce a monografiu Korpáš J., Tomori Z.: Cough and other respiratory reflexes. Karger, Basel- Munchen- New York 1979, 368 p (citovaná viac ako 260 krát).
Jesseniova cena Prezídia SLS a cena LF UPJŠ za monografiu: Tomori Z., Redhammer R., Donič V: Základy spánkovej medicíny. VLA Košice 1999, 356 s. Cena odborných spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu roka (4x) a Cena Spolkov lekárov za najlepšiu prednášku príslušného roka (3x). Pamätné listy Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej Lekárskej fakulty v Martine, UPJŠ a Lekárskej fakulty v Košiciach a Okresného národného výboru v Martine za budovanie, pedagogickú, vedecko- výskumnú a organizačnú činnosť.
Cena ministra školstva SR pre vedu a techniku (2005) za ucelené dielo, vrátane monografie „Jakuš J, Tomori Z, Stránky A: Neuronal Determinants of Breathing, Coughing and Related Motor Behaviours. Wist Martin 2004, 333s“.

Zlatá medaila UPJŠ 2009, Zlatá medaila Jesseniovej LF v Martine UK v Bratislave za rozvoj fyziologických vied v pedagogike a v neuro-fyziologickom a kardio-respiračnom výskume 2009.

Výsledky viac ako 60 ročnej pedagogickej, vedecko - výskumnej a zdravotnícko- organizačnej činnosti aktívne uplatňuje jednak v príprave nových podaných návrhov na granty v rámci VEGA, KEGA. Bol riešiteľom projektu APVV 20-0477/05 Kardio-pulmonálno-cerebrálna resuscitácia lapavým dychom a kašľom, a spoluriešiteľom grantu COST B26 - Štúdium kardiovaskulárnych následkov Obštrukčného spánkového apnoe v praxi, najmä na zlepšenie diagnostiky, liečby a prevencie porúch súvisiacich so spánkom.

Výchova kádrov: 12 CSc., 8 docentov, 5 profesorov a 3 DrSc., zastávajúcich rôzne funkcie.
Viedol 35 skupín študentov ŠVOČ s 6 cenami získanými na konferenciách. Počas viac ako 60 ročnej činnosti spolupôsobil pri výchove asi 6500 lekárov a to priamo alebo prostredníctvom 6 kapitol v 4 celoštátnych učebniciach a 8 skriptách z fyziológie, patologickej fyziológie i biofyziky.


tvorba

4 monografie, vrátane najnovšej „Jakuš J., Tomori Z., Stránsky: Neural determinants of breathing, coughing and related motor behaviours. Wist, Martin, 2004, 335 p. ocenenej Cenou LF UPJŠ“. Viac ako 130 prác a 90 abstraktov v rôznych domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch a do 200 prednášok na vedecko-odborných fórach doma i v zahraničí.

Zlepšovacie návrhy: 4 prijaté s tématikou laboratórnej a experimentálnej práce, ktoré sa overujú a ďalej testujú v pokusoch u zvierat i v klinických štúdiách u ľudí.

Ohlas: WOS Viac ako 770 SCI a 175 mimo SCI citácií na vyše 450 publikácií rôzneho typu. V roku 2006 evidovaný v príprave projektu CERA-Creating European Research Area.

zdroj

Zoltán Tomori

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.