Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Kaniansky / prírodné vedy

prof. RNDr. Dušan Kaniansky DrSc.
analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

* 8.12.1946 Ráztočno
vzdelanie

1971 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1966 Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave

Vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti

2002 profesor analytickej chémie, Univerzita Komenského v Bratislave
2002 doktor chemických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
1995 docent analytickej chémie, Univerzita Komenského v Bratislave
1983 kandidát chemických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

životopis

Profesionálna kariéra

1990 - 1997 a od roku 2003 vedúci Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
od roku 1990 učiteľ na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
1971 - 1990 odborný a vedecký pracovník Chemického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK
od roku 1971 Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecko-výskumné aktivity a záujmy:

Analytické separačné metódy
Elektroseparácie látok v kapilárach, multidimenzionálne separácie látok, stopová a ultrastopová mikroanalýza a submikroanalýza na báze elektroseparácii, detekcia látok v kapilárnej elektroforéze, nové techniky elektroseparácie proteínov.
Analytická chémia a analytické systémy na čipoch
Základné koncepcie miniaturizovaných analytických systémov, elektroseparácie zmesí látok na čipoch, stopová a ultrastopová analýza mnohozložkových zmesí látok na čipoch.

Dlhodobá výskumná činnosť v zahraničí:

1997, 1976 University of Technology, Eindhoven (Holandsko)
1996, 1992 National Water Research Institute, Burlington (Ontario, Kanada)

Školiteľ študentov a vedeckých pracovníkov:

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského viedol viac než 60 diplomových prác študentov analytickej chémie.
Bol školiteľom šiestich a školiteľom špecialistom troch ašpirantov a doktorandov, ktorí obhájili kandidátske dizertačné alebo doktorandské dizertačné práce z analytickej chémie.

Realizácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti:

Výsledky vedecko-výskumnej práce slúžili ako východiská pre výrobu niekoľkých generácii analyzátorov pre kapilárnu izotachoforézu, kapilárnu zónovú elektroforézu a kapilárnu zónovú elektroforézu s on-line predúpravou vzoriek na báze izotachoforézy. Výrobcom bola od roku 1982 firma VVZPJT (od roku 1992, Villa-Labeco) Spišská Nová Ves a od roku 2001 prístroje vyrába firma Villa-Labeco v kooperácii s firmou J&M (Aalen, Nemecko).
Jeho základné prístupy k miniaturizácii analytických systémov na báze elektroseparácii boli v spolupráci s firmou Merck (Darmstadt, Nemecko) uplatnené vo vývoji prototypov elektroforetického analyzátora na čipe.
Významné uplatnenie v praxi majú Slovenské technické normy pre analýzu vôd kapilárnou izotachoforézou, ktorých je spoluautorom.

Práca pre vedeckú a pedagogickú komunitu:

Členstvo vo vedeckých kolégiach:

- člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,
- člen komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác z analytickej chémie,
-člen komisie pre obhajobu doktorandských dizertačných prác z analytickej chémie.
- Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a redakčných radách vedeckých časopisov a sympózii
- člen redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov, Journal of Separation Science a Chemical Papers,
-člen Vedeckej rady medzinárodných vedeckých sympózii o kapilárnej elektroforéze a elektroseparáciach, ITP symposium series,
- člen Slovenskej chemickej spoločnosti a predseda chromatografickej skupiny tejto spoločnosti,
-člen Americkej chemickej spoločnosti (American Chemical Society).

Ocenenia vedecko-výskumnej práce:

“ Vedec roka SR 2001”, Journaliste-Studio, Bratislava, 2002, za výskumnú, vývojovú a aplikačnú prácu v elektroseparácii látok na čipoch (lab-on-a-chip)
“Najlepší exponát výstavy vysoké školy SSR vede a praxi”, Bratislava 1986, za prístrojovú techniku pre kapilárnu izotachoforézu
“Čestné uznanie Svetovej výstavy mladých vynálezcov” , Plovdiv 1985, za analyzátor pre kapilárnu izotachoforézu
Medaila “Zlatá Incheba 1983”, Bratislava 1983, za prototyp izotachoforetického analyzátora

tvorba

Publikačná činnosť a patenty:

Pôvodné vedecké práce:

Od roku 1993 - 2003 do 1% - nej skupiny najcitovanejších chemikov v globálnom meradle.
Najvýznamnejšiu odozvu v prácach iných autorov dosiahla práca, ktorá zaviedla do kapilárnej elektroforézy techniku on-line spojenia zónovej elektroforézy a izotachoforézy:
1990 D.Kaniansky, J.Marák, On-line coupling of capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis, Journal of Chromatography, 498, 191-204,
a práca zavádzajúca do elektroseparácii na čipoch kľúčový prvok, techniku prepájania kolón počas separácie:
D. Kaniansky, M.Masár, J. Bielčíková, F. Iványi, F. Eisenbeiss, B. Stanislawski, B.Grass,
2000 A. Neyer, M. Jöhnck, Capillary electrophoresis separations on a planar chip with the column-coupling configuration of the separation channels, Analytical Chemistry, 72, 3596-3604.

Celosvetovú prioritu majú tiež jeho práce, ktoré do kapilárnej elektroforézy uviedli rádiometrickú a ampérometrickú detekciu látok a práca, ktorá vyriešila off-line spojenie kapilárnej elektroforézy s hmotnostnou spektrometriou.
Pôvodné riešenia prvkov a systémov prístrojovej techniky pre elektroforetické separácie v kapilárach a na čipoch získali 21 patentov a priemyselných vzorov a 2 základné riešenia pre elektroseparácie na čipoch sú chránené europatentami.
Z problematiky elektroseparácii a miniaturizovaných analytických systémov riešil alebo viedol riešenie väčšieho počtu projektov základného a aplikovaného výskumu a projekty vývoja prístrojovej techniky.

záujmy

literatúra


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.