Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miroslav Kusý / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Miroslav Kusý

prof. PhDr. Miroslav Kusý CSc.
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave, profesor filozofie a politológie

* 1.12.1931 Bratislava
vzdelanie

1966 FIF UK v Bratislave (PhDr.)
1952 - 1954 FIF UK v Prahe
1950 - 1952 Vysoká škola politických a hospodárskych vied v Prahe
1950 gymnázium v Bratislave

životopis

Prehľad zamestnaní:

1991 - 1992 kancelár prezidenta ČSFR pre Slovensko
1990 - 1992 poslanec SNR, člen Predsedníctva SNR
1989 - 1990 poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR
1959 CSc.
1990 - 1991 rektor UK (19.1.1990 -31.1.1991)
1992 vedúci UNESCO -centrum pre výchovu k ľudským právam na UK
1990 - 1996 vedúci Katedry politológie FIF UK
1989 predseda Federálneho úradu pre tlač a informácie pri Vláde národného porozumenia
1982 - 1989 dokumentarista v Urbione
1977 - 1982 perzekvovaný a vyšetrovaný ŠtB, robotník podniku Vodné zdroje, Labora a i.
1976 - 1977 pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave
1970 - 1976 dokumentarista Novinárskeho študijného ústavu v Bratislave
1970 prepustený zo zväzku UK
1969 - 1970 profesor Katedry filozofie FIF UK
1968 - 1969 vedúci Ideologického oddelenia ÚV KSS
1967 - 1968 mimoriadny profesor Katedry filozofie FIF UK
1966 - 1967 docent Katedry filozofie FIF UK
1962 - 1966 vedúci Katedry dejín historického materializmu na PRIF UK
1962 docent filozofie FIF UK
1957 - 1962 odborný asistent katedry dejín filozofie a logiky FIF UK v Bratislave
1956 - 1957 referent pre výuku marx. filozofie Ministerstva školstva v Prahe
1954 - 1956 interný ašpirant FIF UK v Prahe

Filozof, politológ, vysokoškolský pedagóg. Vo svojej vedeckej a pedagogickej práci sa špecializoval na marxistickú teóriu poznania, v ktorej patril k popredným československým teoretikom. Svoju analýzu gnozeologickej problematiky postavil na novej, originálnej koncepcii, ktorá prekonala dovtedy prevládajúcu dogmatickú interpretáciu teórie odrazu. Venoval sa však aj filozofickému rozboru základných otázok riadenia spoločnosti, skúmal teoretické a praktické predpoklady politiky a poukázal na možnosti pre vytvorenie politickej vednej disciplíny – politológie. V čase svojho prvého pôsobenia na univerzite zaviedol v rokoch 1959 - 1962 na filozofickej fakulte prvý systematický kurz teórie poznania v republike. Pre študentov a ašpirantov PRIF vypracoval koncepciu výučby filozofie pre prírodovedcov. V posledných rokoch sa zameral na teóriu ľudských práv a otázky národnostných menšín.
V roku 1977 bol jedným z troch signatátov Charty 77.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Vedeckej rady povereníctva SNR pre kultúru a informácie, člen Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, člen Vedeckého kolégia pre filozofiu, sociológiu, psychológiu a pedagogiku pri SAV, člen Vedeckého kolégia SAV pre sociológiu a politológiu, člen Vedeckej rady ministerstva kultúry a informácií, člen Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UK v Prahe, člen Vedeckej rady UK, člen Vedeckej rady FIF UK, člen Akreditačnej komisie SR, IUS PRIMI VIRI v Ríme, člen redakčnej rady časopisu Filozofia, člen edície Filozofické aktuality pri VPL, člen edície Otázky dějin pri vydavateľstve Svoboda.

Vyznamenania:

Pamätná medaila k 40. výročiu založenia Československého rozhlasu
Zlatá medaila UK
Zlatá medaila FIF UK
Pamätná medaila prezidenta ČSFR
Pamätná medaila prezidenta SR
Pamätná medaila prezidenta MR

tvorba

2000 Kusý, M., Šimečka, M.: Veľký brat a Veľká sestra. Bratislava, NMŠ
1998 Čo s našimi Maďarmi? Bratislava, Kalligram
1997 Szlovák leszek, Szlovák vagyok. Bratislava, Kalligram
1991 Eseje. Bratislava, Archa
1990 Na vlnách Slobodnej Európy. Bratislava, Smena
1990 Závadné písomnosti. Bratislava, Avízo
1980 Protesty, sťažnosti a iné závadné písomnosti. Praha, Edice Petlice (samizdat)
1984 Kusý, M., Šimečka, M.: Európska skúsenosť s reálnym socializmom. Toronto
1968 Inštitucionálna revolúcia. Bratislava, Socialistická akadémia
1967, 1968 Marxistická filozofia. Bratislava, VPL
1966 Filozofia politiky. Bratislava, VPL
1964 Umenie a poznanie. Bratislava, VPL
1962 O vzťahu teórie a praxe. Bratislava, Osveta
1962 O vzťahu telesnej a duševnej práce. Bratislava, VPL
1962 Marxistická teória poznania. Bratislava, VPL
1961, 1963 Úvod do filozofie. Bratislava, Osveta

Záver knihy Miroslava Kusého Úvod do filozofie z roku 1961, ktorá vyšla v edícii Malá knižnica filozofie:

Budovateľ socializmu a komunizmu
Marxistická filozofia, ako svetonázor socialistickej spoločnosti, prechádza z oblasti čistej teórie do oblastí spoločenskej praxe. Stáva sa nástrojom nielen vysvetľovania sveta, ale aj jeho zmeny, nástrojom jeho revolučného pretvárania.
A v tom tiež spočíva základný význam štúdia marxistickej filozofie pre každého nášho človeka -budovateľa socializmu a komunizmu.

„Ako liberál myslím, konám, publikujem aspoň trojnásobne dlhšie, než trvalo moje členstvo v komunistickej strane.“
(Miroslav Kusý, Dominofórum, 2003)
Zdroj: http://www.prop.sk/ako_to_nebolo.htm

zdroj

Univerzita Komenského - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.