Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vojtech Filkorn / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Vojtech Filkorn

prof. akad. PhDr. Vojtech Filkorn DrSc.
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 8.04.1922 Pravenec
+ 14.4.2009 Bratislava
vzdelanie

1990 odchod do dôchodku
1985 pracovník SAV
1977 akademik ČSAV
1973 Dr. h. c. Jagelovskej univerzity v Krakove
1968 Dr. h. c. Univerzity T. G. Ševčenku v Kyjeve
1968 akademik SAV
1963 člen korešpondent SAV
1962 člen korešpondent ČSAV
1960 DrSc. na FIF UK v Prahe
1958/1959 prodekan FIF UK
1961/1962, 1962/1963 prorektor UK
1968 - 1981 vedúci Kabinetu metodológie vied FIF UK
1963/1964 - 1965/1966 rektor UK (od 1. 9. 1963 do 31. 8. 1966)
1962 - 1985 vedúci Katedry logiky FIF UK
1962 - 1985 riadny profesor logiky FIF UK
1957 - 1962 docent logiky Katedry dejín filozofie a logiky FIF UK
1955 - 1957 zástupca docenta pre odbor logika na Katedre dialektického a historického materializmu FIF UK
1950 - 1955 odborný asistent Katedry dejín filozofie FIF SU (UK)
1948 - 1950 asistent Filozofického seminára FIF SU
1948 PhDr. na FIF SU
1942 Slovenské štátne gymnázium v Ružomberku

životopis

Filozof, logik, vysokoškolský pedagóg. Na UK zaviedol do výučby a vedeckého výskumu modernú logiku, ktorú zabezpečovala ním založená Katedra logiky a Kabinet metodológie vied. Od začiatku svojho pôsobenia na univerzite sa špecializoval na otázky teórie vedy, metodológie vied, štruktúry a vývinu logiky v jej závislosti na dejinách prírodných vied. Svoj vedecký záujem upriamil aj na problémy matematickej logiky a logických strojov, algebraizáciu vedeckej metódy. Vychoval generácie nadaných logikov, filozofov a metodológov.

tvorba

Monografie:

1998 Povaha súčasnej vedy a jej metódy
1963 Pre-Dialectical Logic
1960 Úvod do metodológie vied
1956 Metóda vedy
1953 Predheglovská logika
Od roku 1947 do roku 1999 publikoval doma i v zahraničí väčšie množstvo štúdií z oblasti logiky, metodológie a filozofie vedy.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, predseda komisie Predsedníctva SAV pre filozoficko-metodologické semináre, podpredseda SAV, Československej komisie pre spoluprácu s UNESCO, člen Predsedníctva SAV, člen Prezídia SAV, člen Československého komitétu pre logiku, metodológiu a filozofiu vedy, člen komisie pre reformu štúdia pri FIF SU, člen redakčnej rady časopisu Filozofia a Teorie a metoda, člen Hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska, čestný člen Vedeckej rady Univerzity T. G. Ševčenku v Kyjeve.

Vyznamenania

Zlatá medaila J. A. Komenského
Rad práce
Za zásluhy o výstavbu
Rad Víťazného februára
Zlatá medaila ČSAV “Za zásluhy o vedu a ľudstvo”
Zlatá medaila SAV
Zlatá medaila UK
Strieborná pamätná medaila Univerzity M. Luthera v Halle-Wittenbergu

zdroj

Univerzita Komenského - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.