Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Július Šefránek / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Július Šefránek

prof. Július Šefránek
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 15.07.1906 Skalica
+ 13.05.1973 Bratislava
vzdelanie

1967 Dr. h. c. Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu
1924-1928 PRAF UK v Prahe
1924 Reálne gymnázium v Skalici

životopis

Priebeh zamestnaní:

1970-1973 profesor Ústavu marxizmu-leninizmu UK
1968-1970 vedúci Ústavu politickej vedy FIF UK
1967-1970 vedúci Katedry politických vied FIF UK
1955 prorektor UK (od 1.3.1955 do 31.12.1955)
1956-1958/59 rektor UK (od 1.1.1956 do 31.7.1959)
1955-1967 vedúci KZML FIF UK
1955-1970 riadny profesor pre odbor marxizmus-leninizmus FIF UK
1954 docent FIF SU v odbore spoločenské vedy
1954-1955 vedúci KZML pre FIF, PRAF, PRIF, FGGV SU (UK)
1953-1954 odborný asistent Katedry základov marxizmu-leninizmu RSU
1953 referent Československo-sovietskeho inštitútu
1946-1952 pracovník a vedúci kultúrno-propagačného oddelenia ÚV KSS v Bratislave
1945 redaktor Pravdy v Košiciach a v Bratislave
1939-1944 ilegálny pracovník, šéfredaktor povstaleckej Pravdy v Banskej Bystrici
1934-1938 redaktor Slovenských zvestí v Bratislave
1933 väznený pre činnosť v KSČ
1931-1932 tajomník Krajinského vedenia KSČ v Bratislave
1929 redaktor Pravdy v Ostrave
1928, 1930, 1936 redaktor Rudého práva v Prahe

Politický pracovník, redaktor, vysokoškolský pedagóg. Do príchodu na univerzitu pôsobil ako redaktor, politický pracovník a propagandista v komunistickej strane. Vo svojej publicistickej a vedeckej činnosti sa zaoberal rôznymi otázkami politiky KSČ a vedeckého komunizmu. Zameral sa najmä na vývin národnostných vzťahov a riešenie národnostnej otázky v bývalej ČSSR, hodnotenie buržoázneho nacionalizmu na IX. zjazde KSS, SNP a na aktuálne otázky politického diania. Patril do skupiny odborníkov, ktorí koncom 50-tych rokov vypracovali koncepciu výučby vedeckého komunizmu na vysokých školách. Počas jeho funkčného obdobia došlo k prehĺbeniu vedeckej a pedagogickej spolupráce s Univerzitou M. Luthera v Halle-Wittenbergu.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Člen Štátneho výboru pre vysoké školy, člen Slovenského výboru pre vysoké školy, člen Historickej spoločnosti SAV, člen Sociologickej spoločnosti SAV, člen vedeckej rady Ústavu dejín KSS, člen redakčnej rady Dejín KSČ.

Vyznamenania

Rad SNP I. triedy
Československý vojnový kríž 1939
Medaila “Za zásluhy” I. stupňa
Odznak československého partizána
Rad Februárového víťazstva I. triedy
Pamätná medaila k 20. Výročiu SNP
Rad práce
pamätná Zlatá medaila UK
Zlatá medaila Univerzity M. Luthera v Halle-Wittenbergu (in memoriam)

tvorba

Výber:

1973 Polstoročie vzniku Zväzu sovietskych socialistických republík. Medzinárodný význam prvej socialistickej federácie
1972 Teoretický a politický rast KSČ po vnútrostraníckej kríze v rokoch 1928-1929
1968 Quelques remarques sur les nouvelles tendences des l´évolution politique et économique dans les deux systémes sociaux du monde
1965 O rozvoji vedeckého komunizmu
1964 Niekoľko poznámok o povstaleckej Pravde
1963 Riešenie národnostnej otázky v Československej socialistickej republike
1962 Významná etapa národnostnej politiky KSČ (K 25. výročiu plánu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovenska)
1962 O kvalitatívnom prevrate vo vývine filozofie na Slovensku
1962 Ideologie und Gesselschaftswissenschaften
1962 Die marxistisch-leninistiche Lõsung der nationalen Frage in der Tschechoslowakischen Sozialistischen republik
1960 “Rudé práva” a Slovensko
1960 O národnopolitickom spoločenstve Čechov a Slovákov
1959 Význam vedy v boji za mier a socializmus
1958 Einige Lehren aus der revolutionären Entwiklung unseres Landes
1957 Socialistická výchova – najzodpovednejšia úloha našich vysokých škôl
1957 Mobilizujúca sila vedeckej práce na dejinách KSČ
1957 O tvorivom rozvíjaní marxizmu-leninizmu

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.