Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Andrej Sirácky / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Andrej Sirácky

akademik Andrej Sirácky
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 9.12.1900 Petrovec (Juhoslávia)
+ 29.9.1988 Bratislava
vzdelanie

1972 akademik ČSAV
1958 DrSc.
1955 akademik SAV (19. 12. 1955)
1926 PhDr. na FIF UK v Prahe
1921 Koedukačné vyššie gymnázium (KVG) v Petrovci

životopis

Priebeh zamestnaní:

1976 zahraničný člen Akadémie vied ZSSR
1960 člen korešpondent ČSAV
1955 člen korešpondent ČSAV
1953 člen korešpondent SAV
1981-1988 vedúci pracovník-konzultant ÚFS SAV
1978-1981 vedúci vedecký pracovník ÚFS SAV
1975-1978 riaditeľ Ústavu filozofie a sociológie (ÚFS) SAV
1974-1975 vedúci vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV
1966-1970 vedúci Katedry sociológie FIF UK
1965-1970 riaditeľ Sociologického ústavu SAV
1961-1964 podpredseda SAV
1955-1961 predseda SAV
1955-1975 profesor filozofie a sociológie FIF UK
1952/53 dekan FIF SU
1953/54-1955 rektor SU (UK) do 31.12.1955
1952-1955 vedúci Katedry dialektického a historického materializmu FIF SU (UK)
1952-1955 zástupca profesora FIF SU (UK)
1951 vedúci Katedry marxizmu -leninizmu PRAF SU
1949-1950 riaditeľ Sociologického seminára FIF SU
1949-1952 docent FIF SU
1948-1949 suplent sociológie FIF SU
1948-1949 profesor na Štátnom cvičnom gymnáziu v Bratislave
1944-1948 riaditeľ KVG v Petrovci
1943-1944 člen ilegálneho národnooslobodzovacieho hnutia v Petrovci
1942-1943 redaktor časopisu Slovenská jednota v Budapešti
1941-1942 väznený v Budapešti
1931-1941 redaktor časopisu Národná jednota v Petrovci
1930-1941 stredoškolský profesor KVG v Petrovci
1925-1930 suplent na KVG v Petrovci

Sociológ, filozof, politológ a pedagóg. Počas pôsobenia v Petrovci sa podieľal na rozvoji verejného a kultúrneho života našich krajanov v Juhoslávii. Po príchode na Slovensko sa zameral na spracovanie najaktuálnejších teoretických a ideologických problémov z oblasti marxistickej filozofie, etiky, dejín kultúry, ateizmu. Na svoje rané práce, kriticky zamerané na riešenie niektorých sociálnych tém, nadviazal v polovici 60-tych rokov prácami o teoretických problémoch sociológie. Na univerzite sa zaslúžil o oživenie sociológie, ktorej sľubný povojnový vývoj bol nástupom dogmatických názorov umŕtvený.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti, predseda Vedeckého kolégia filozofie a sociológie SAV, predseda redakčnej rady časopisu Nové slovo, podpredseda Správneho zboru SAVU, člen Predsedníctva SAV, člen Prezídia ČSAV, člen komisie pre reformu štúdia pri FIF SU, člen sekcie pre spoločenské vedy SAVU, člen Zboru lektorov ÚV KSS, člen marxisticko-leninskej sekcie pri Spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých znalostí v Bratislave, skúšobný komisár marxizmu - leninizmu na FIF a PRAF SU, skúšobný komisár Hlavnej redakcie Slovenskej encyklopédie, hlavný redaktor časopisu SAV Filozofia.

Vyznamenania

Národná cena za vedu
jubilejná cena Povereníctva školstva a kultúry
Rad práce
Rad juhoslovanskej zástavy
Rad republiky
Zlatá medaila UK
Štátna cena SSR
Medaila J. A. Komenského
Zlatá medaila SAV
Zlatá plaketa ČSAV “Za zásluhy o vedu a ľudstvo”
Zlatá plaketa ČSAV F. Palackého “Za zásluhy v spoločenských vedách”
laureát Štátnej ceny K. Gottwalda
Za obetavú prácu pre socializmus

tvorba

Výber:

1984 Na prelome vekov
1979 Doba a myslenie
1976 Sociológia myslenia a činu (spoluautor)
1974 Sociálny svet človeka
1972 Problémy a perspektívy socializmu
1968 Štruktúra sociológie a filozofie vo vzťahu k “vedám o človeku”
1968 K otázke predmetu a štruktúry marxistickej sociológie
1968 Sociológia a integrácia vied
1966 Sociológia. Teória, metódy, problémy
1960 Za socialistickú vedu a kultúru
1955 Desať rokov slovenskej vedy a kultúry
1955 O niektorých otázkach ideologického boja na Slovensku
1955 Klérofašistická ideológia ľudáctva
1954 Proti prežitkom ľudáckej klérofašistickej ideológie
1953 K otázke formovania socialistického človeka
1953 Tvorivá sila marxizmu - leninizmu
1953 Vznik a vývoj náboženstva
1952 O historickom materializme
1952 O komunistickej morálke
1952 Pôvod prvotných ideológií
1952 V. Široký – vodca a učiteľ pracujúceho ľudu Slovenska
1951 Príroda a spoločenské prostredie
1950 Od kapitalizmu k socializmu
1949 Stalin – politik a mysliteľ
1949 Proti idealizmu v spoločenských vedách
1949 Slovanstvo a svetový mier
1949 Kultúra a mravnosť
1948 Noetické základy a historické opodstatnenie kultúry a mravnosti
1947 K situácii na sovietskom filozofickom fronte
1947 Niektoré problémy marxistickej vedy a filozofie
1946 Boj dvoch svetov
1946 Umierajúca civilizácia
1943 Sila slov a myšlienok
1932 Za svetlom života

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.