Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Karol Kizlink / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Karol Kizlink

prof. JUDr. Karol Kizlink
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 10.10.1895 Uherské Hradište
+ 8.05.1976 Bratislava
vzdelanie

1968 CSc.
1970 penzionovaný
1950 arbiter Československých štátnych lesov a učiteľ Večernej hospodárskej školy pre pracujúcich v Bratislave
1939-1950 bezplatný riadny profesor hospodárskeho práva Slovenskej vysokej školy obchodnej v Bratislave
1936/37, 1939/40, 1945/46 prodekan PRAF UK (SU)
1935/36 , 1938/39 dekan PRAF UK
1945/46, 1947/48 prorektor SU
1946/47 rektor SU
1945-1950 riaditeľ Ústavu právnej filozofie PRAF SU
1929-1950 riaditeľ Seminára obchodného práva PRAF UK (SU)(od r. 1942 Ústav obchodného a zmenkového práva PRAF SU)
1934-1950 riadny profesor zmenkového práva PRAF UK (SU)
1929-1934 mimoriadny profesor PRAF UK v Bratislave
1926-1929 asistent PRAF MU v Brne
1925-1929 súkromný docent obchodného a zmenkové práva PRAF MU v Brne
1923-1926 rektorátny koncipista na Českém vysokém učení technickém v Brne a súčasne vedecký pracovník PRAF MU v Brne
1922 koncipista Advokátskej komory v Brne
1920 suplujúci profesor na Obchodnej akadémii v Uherském Hradišti
1917-1920 vojenská domobranecká služba
1928-1929 v Bazileji a v Berne
1921-1923 PRAF MU (Masarykova univerzita) v Brne
Študijné pobyty na univerzitách: 1920 v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Francúzsku, Švédsku
1921 skúšky učiteľskej spôsobilosti pre vyššie obchodné školy
1920 JUDr. PRAF UK v Prahe
1914-1917 PRAF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1913-1915 PRAF Viedenskej univerzity Stredoškolské štúdium 1913 Gymnázium v Uherském Hradišti a v Boskovicích

životopis

Významný teoretik, vedecký a pedagogický pracovník v odbore obchodného a zmenkového práva. Svoju odbornú erudíciu si zvyšoval študijnými pobytmi na zahraničných univerzitách a ústavoch. Nadviazal tu osobné kontakty s významnými odborníkmi, akými boli prof. K. Wieland z Bazileje, prof. H. Kelsen a Fullert z Viedne a taliansky komercialista prof. L. Mossa. V Berne študoval filozofiu u prof. P. Häberlina a prof. Roepkeho. Jeho príchodom na univerzitu mohol začať svoju činnosť po dlhé roky neobsadený Seminár obchodného práva PRAF UK. Ako uznávaný komercialista sa zúčastnil na prípravných prácach pri kodifikácii československého obchodného práva, vypracoval osnovy zmenkového zákona a šekového zákona (1941) a zákona o tovarovom záložnom liste (1944). V roku 1929 mu udelila Česká akadémia vied a umení za prácu Bilanční právo akciových společností Pavlíčkovu cenu. Na sklonku svojho života sa venoval právnej histórii.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Zboru skúšobných komisárov pre štátne skúšky štátovedecké PRAF UK, predseda finančnej komisie UK, predseda legislatívnej komisie SU, predseda znaleckého zboru pre posudky vo veciach autorského na literárne diela v Bratislave, Ústredia starostlivosti o mládež, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej (od r. 1939 Slovenskej učenej spoločnosti), člen vedeckej komisie pre prípravu a prejednanie občianskeho zákona pri Ministerstve spravodlivosti, člen komisie pre občianske právo pri Ministerstve unifikácií, člen Extenzie UK, člen stavebnej komisie UK, člen hospodárskej komisie UK, člen komisie pre štátne skúšky historicko-právne a právovedecké PRAF UK, člen Zboru starostlivosti o mládež pri Ministerstve sociálnej starostlivosti v Prahe, člen komisie pre štátne skúšky štátovedecké PRAF MU v Brne, člen Zboru skúšobných komisárov pre štátne skúšky historickoprávne a právovedecké pri SU, člen SAVU, člen Predsedníctva Rozhodcovského súdu RVHP pri Československej obchodnej komore v Prahe, zástupca UK v Krajinskom ústredí pre starostlivosť o mládež na Slovensku, poradca Československej obchodnej komory.

Vyznamenania

Cena Českej akadémie vied a umení, Zlatá medaila UK v Prahe, Zlatá medaila UK, Zlatá medaila za mimoriadne zásluhy o zahraničný obchod.

tvorba

1967 Právo Veľkej Moravy
1960 Majetkové vzťahy v hospodárskych vzťahoch socialistických organizácií
1956 Penále a pokuty z hospodárskych zmlúv
1954 Penále z hospodárskych zmlúv
1945 Verejná a komanditná spoločnosť
1944 Cenné papiere
1944 Zmenkové právo (spoluautor)
1939 Slovensko bez dorastu? (spoluautor, diel II/2)
1938 Justitia. Soustavná sbírka rozhodnutí (spoluautor)
1935 Úvod do obchodního práva
1935 Obchodné právo na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
1932 Les rélations d´affaires
1928 Vývojová tendence práva akciových společností v době nejnovější
1928 Československý směnečný zákon
1927 Všeobecný zákoník obchodní
1925 Bilanční právo akciových společností
1925 Ochrana věřitelů při likvidaci společností s.r.o.
1924 Akciová společnost v konkursu

zdroj

Univerzita Komenského - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.