Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vratislav Bušek / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Vratislav Bušek

prof. JUDr. Vratislav Bušek
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 14.05.1897 Košíre
+ 12.6.1978 New York
životopis

Vratislav Bušek bol popredným kanonistom a zakladateľom seminára cirkevného práva PRAF UK. Vo svojej vedeckej a publikačnej činnosti sa zaoberal predovšetkým problematikou cirkevného práva a vzťahu medzi štátom a cirkvami v minulosti, najmä v období staroveku. Neobmedzil sa však len na históriu, ale pozornosť zameral aj na aktuálne problémy vtedajšej ČSR, akým bol vzťah štátu a cirkvi. Ako expert Ministerstva zahraničných vecí sa venoval aj analýze problémov súvisiacich s uzavretím dohody Modus vivendi s Vatikánom.

Prierez kariéry:

1948 emigroval do USA
1941 násilne odvlečený do koncentračného tábora v Mauthausene
1939 PRAF Masarykovej univerzity v Brne
1934 - 1938 senátor AS UK
1932/1933 prodekan PRAF UK
1931/1932 , 1938/1939 dekan PRAF UK
1937/1938 prorektor UK
1936/1937 rektor UK
1929 - 1939 riadny profesor cirkevného práva PRAF UK
1924 - 1929 mimoriadny profesor cirkevného PRAF UK
1922 - 1938 riaditeľ Seminára cirkevného práva PRAF UK v Bratislave
1922 - 1924 suplent cirkevného práva PRAF UK v Bratislave
1921 - 1924 súkromný docent cirkevného práva PRAF UK v Prahe
1921 - 1924 zmluvný konceptný úradník Ministerstva školstva a národnej osvety
1919 - 1920 úradník Kontrolného a kompenzačného úradu v Prahe
1920 - 1921 štúdium na univerzitách v Ríme a v Paríži
1914 - 1919 PRAF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzity Karlovej) v Prahe , 1920 JUDr. na PRAF UK v Prahe;
1915 Gymnázium v Prahe a v Mladej Boleslavi

Vyznamenania:

Komander bulharského radu za občianske zásluhy

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda komisie pre štátne skúšky historicko-právne PRAF UK, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, člen Extenzie UK, člen komisií pre štátne skúšky judiciálne a štáto-vedecké PRAF UK, člen Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, člen Zboru pre sociálnu starostlivosť o vysokoškolské študentstvo v Bratislave, člen Zdravotného študentského ústavu UK, člen stavebnej komisie UK, člen hospodárskej a finančnej komisie UK, člen expert komisie pre prevádzanie modu vivendi pri Ministerstve zahraničných vec, jednateľ Spolku pre postavenie a vydržovanie univerzitnej koleje a akademickej menzy UK, spolupracovník časopisov Československá vlastivěda a Sborník československého práva veřejného.

tvorba

Publikačná činnosť (výber):

1946, 1947 Učebnice dějin práva církevního. I., II.
1937 Právnické studium ve světle statistiky
1936 Die katolische Slowakei
1936 Autonomie vysokých škol
1936 Jak studovati práva
1935 Reforma právnických studií
1935 Acta congressus Iuridici Internationalis Romae
1935 Monogamie, bigamie, polygamie. Příspěvek k vývoji terminologii se zvláštním zřetelem k zemím uherským a českým do XII. století
1932 Slovo k Dr. Josefa Turečka “ Úvaze o učebnici dějin církevního práva”
1931 Poznámky k vývoji přísahy rozhodovací a doplňovací v právu kanonickém
1931 Československé církevní zákony I.-II. (spoluautor)
1930 Poměr státu k církvím v ČSR
1930 Poměr mezi státem a církví na Slovensku
1930 Poměr státu k církvím
1929 Učebnice dějin práva církevního
1928 Max Bierbaum. Die Vorverhandlungen zür Bulle De salute animarum
1927 Ústava a otázka uznávání či neuznávání náboženských společností
1927 Studium práva církevního a jeho methody
1926 Církev a stát ve středověku
1926 Církev a stát ve starověku
1926 Poválečné konkordáty
1925 Církevní soudníctví ve věcech civilních v říši římské v I. – V. století po Kristu
1924 Prameny poznání historie práva církevního
1922 Paul Bureau, Quinze annémes de séparation
1922 Rozluka církví a státu ve Spojených Státech Severoamerických
1922 Církev, stát a jinověrci v Codexu iuris Canonici
1921 Codex iuris canonici a církevněprávní literatura v Italii
1921 Rozluka církví a státu ve střední a jižní Americe
1921 Rozluka církví a státu ve Francii
1921 Ležení (obstagium) v právu církevním

zdroj

Univerzita Komenského v Bratislave

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.