Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Bohuslav Polák / medicína / funkcionári vedy a vzdelania

Bohuslav Polák

prof. MUDr. Bohuslav Polák
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 6.10.1886 Pardubice
+ 18.12.1955 Praha
vzdelanie

1911 MUDr. na LF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1904 Gymnázium Praha-Vinohrady

životopis

Priebeh zamenstnaní:

1945 - 1955 profesor a prednosta Farmakologického ústavu LF UK
1941 vládny rada Oddelenia pre biologickú kontrolu liečiv pri SZÚ v Prahe
1939 - 1940 prednosta Farmakologického ústavu LF UK v Prahe
1927/28 prodekan LF UK
1926/27 dekan LF UK
1936/37 prorektor UK
1935/36 rektor UK
1920 - 1938 prednosta Ústavu pre farmakológiu a farmakognóziu LF UK
1920 - 1938 riadny profesor farmakológie LF UK v Bratislave
1920 súkromný docent farmakológie LF UK v Prahe
1918 zdravotný koncipista pri zemskej politickej správe v Prahe
1914 - 1918 vojenská služba na bojiskách monarchie
1913 - 1914 lekár závodnej nemocnice Pražskej železiarskej spoločnosti v Kladne
1909 - 1913, 1918 - 1920 asistent Farmakologicko-fyziologického ústavu LF KFU v Prahe

Farmakológ, ktorý už na začiatku svojho pôsobenia na farmakologickom ústave v Prahe publikoval prvé vedecké práce týkajúce sa lordotickej albuminurie a účinkov strychnínu. Bol jedným z organizátorov založenia bratislavskej lekárskej fakulty. Tu venoval všetku svoju aktivitu vybudovaniu farmakologického ústavu a založeniu zbierky drog, liekov a liekových foriem. Jeho vedecká činnosť bola zameraná farmakognosticky a farmakobotanicky. Od začiatku svojho pôsobenia na UK sa venoval i sociálnej práci medzi študentmi, dlhé roky bol jednateľom a predsedom kuratória študentských jedální.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Študentského zdravotníckeho ústavu, predseda Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, predseda hospodárskej komisie UK, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, člen Extenzie UK, člen Štátnej zdravotníckej rady, člen Súdnej lekárskej rady, člen Zboru pre sociálnu starostlivosť o vysokoškolské študentstvo v Bratislave, člen stavebnej komisie UK, člen vedeckého riaditeľského zboru Štátneho zdravotného ústavu v Prahe, redaktor Bratislavských lekárskych listov.

tvorba

Výber:

1959 Farmakologie pro studující lékařství (spoluautor)
1952 Farmakologie I.-II.
Lordotická albuminuria, b.r.v.
Vliv strychnínu na gastrointestinační peristaltiky b.r.v.
Nefritída z nastuzení b.r.v.
1929 Vhodnost chloretonu jako konzervujícího prostředku

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.