Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Bohuš Tomsa / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Bohuš Tomsa

prof. JUDr. PhDr. Bohuš Tomsa
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 2.08.1888 Nový Bydžov
+ 10.05.1977 Praha
vzdelanie

1922 Dr. h. c. Univerzity v Padove
1919-1920 študijný pobyt v Ríme
1917 PhDr. na FIF KFU v Prahe
1912 JUDr. na PRAF Karlo–Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1907-1911 Právnické štúdium v rokoch na univerzitách v Prahe a v Ríme
1907 Gymnázium v Novom Bydžove a v Prahe-Smíchove

životopis

Priebeh zamestnaní:

1951 penzionovaný
1946-1949 suplent prednášok a seminárov z právnej filozofie a medzinárodného práva na PRAF SU
1939-1951 profesor PRAF UK v Prahe
1921-1926, 1936-1937 senátor AS UK
1927/28, 1931/32 prodekan PRAF UK
1926/27, 1930/31 dekan PRAF UK
1934/35 prorektor UK
1933/34 rektor UK
1926-1938 riaditeľ Seminára medzinárodného práva PRAF UK
1926-1938 riadny profesor právnej filozofie (od roku 1933 aj medzinárodného práva verejného) PRAF UK v Bratislave
1922-1927 suplujúci mimoriadny profesor filozofie FIF UK
1922-1926 riaditeľ Seminára filozofie FIF UK
1922-1938 riaditeľ Seminára právnej filozofie PRAF UK
1921-1926 mimoriadny profesor právnej filozofie a medzinárodného práva verejného PRAF UK v Bratislave
1920 docent právnej filozofie PRAF UK v Prahe
1918-1921 námestník štátneho zástupcu v Prahe
1912-1918 advokátska a sudcovská prax v Prahe

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov medzinárodného práva verejného v medzivojnovej ČSR a zakladateľ československej a slovenskej právnej filozofie. V prácach z oblasti teórie práva a štátu a právnej filozofie sa zameriava nielen na vývoj právnych predstáv a právnej filozofie od predsofistov a obdobia gréckeho právneho myslenia až po rôzne orientácie modernej právnej filozofie, ale aj na vznik a vývoj modernej českej a slovenskej právnej vedy. Na UK vytvoril základy pre pestovanie právnej teórie a právnej filozofie. Od začiatku svojho pôsobenia na fakulte venoval pozornosť aj praktickým otázkam výučby práva. Presadzoval spojenie praktickej stránky právnického vzdelávania s teoretickou prípravou, s osobitným zreteľom na právnu filozofiu.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Člen Kráľovskej českej spoločnosti náuk, Člen Československej národnej rady bádateľskej, Člen Institut international de philosofie du droit et de sociologie juridique, Člen Extenzie UK, Člen komisií pre štátne skúšky historicko-právne, Člen judiciálne a štátovedecké PRAF UK, Člen Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, Člen stavebnej komisie UK, Člen ČAVU

tvorba

Výber:

1946 Náuka o právnych vědách. Základy právní methodologie
1935 Krise moderního státu
1943 Právo mezinárodní. Díl druhý. Mezinárodní organizace a jejich orgány. Právnické skutečnosti a právní jednání dle práva mezinárodního. Mezinárodní spory a jejich řešení.
1930 Právo mezinárodní. Díl první. Část obecná. Subjekty mezinárodního práva. Stát a jeho orgány
1928 Masarykův zápas o právo přirozené. Současně příspěvek k ideologii českých politických stran
1927 K reformě právnického studia. (Úvod do věd právních a státních, právní filosofie a soudní psychologie).
1923 Prehled dějin právní filosofie
Úvod do právní filosofie I.
1923 Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii
1921 Moderní italská právní filosofie

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.