Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Albert Milota / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Albert Milota

prof. JUDr. Albert Milota
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 8.04.1877 Lochovice
+ 22.12.1940 Praha
vzdelanie

1900 JUDr. na PRAF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
univerzity v Prahe a vo Viedni
1895 Gymnázium v Plzni a v Domažliciach

životopis

Priebeh zamestnaní:

1939 daný k dispozícii MŠaNO v Prahe
1929, 1935 senátor Národného zhromaždenia, predseda Ústavno-právneho výboru
1926/1927 prodekan PRAF UK
1925/1926, 1929/30 dekan PRAF UK
1931/1932 prorektor UK
1930/1931 rektor UK
1926 - 1938 riaditeľ Kriminologického ústavu PRAF UK
1922 - 1938 riaditeľ Seminára trestného práva a trestného poriadku PRAF UK
1922 - 1939 riadny profesor trestného práva a trestného poriadku PRAF UK v Bratislave
1922 súkromný docent československého trestného práva a trestného poriadku PRAF UK v Bratislave
1919 - 1922 predseda Oddelenia pre trestnoprávne zákonodarstvo pri Ministerstve spravodlivosti v Prahe
1900 - 1918 právnik-praktik a sudca v Domažliciach

Významný praktik a teoretik trestného práva, ktorý sa ako člen komisie pre reformu trestného práva zúčastňoval na vypracovaní prípravných osnov trestného zákona hmotného a trestného poriadku, zákona o podmienečnom prepustení, zákona o falšovaní peňazí a osnov nového zákonodarstva o mladistvých previnilcoch. Svoju pozornosť zameral aj na spracovanie slovenského trestného práva a na skúmanie uhorského práva, s dôrazom na právo na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Venoval sa však aj legislatíve prekladovej a komentačnej. Zabezpečoval rýchle vydanie prekladov najdôležitejších uhorských zákonov a komentára k trestnému poriadku. Jeho zásluhou bol na fakulte založený Kriminologický ústav PRAF UK (1926), prvý takýto ústav pri univerzite vo vtedajšej ČSR.

Vedecké spoločnosti a odborné komisie:

Predseda Právneho odboru Učenej spoločnosti Šafárikovej, komisie pre štátne skúšky judiciálne PRAF UK, Československého ústredného spolku vysokoškolských učiteľov, Zboru pre sociálnu starostlivosť o vysokoškolské študentstvo v Bratislave, kuratória Vyššej družstevnej školy, Štefánikovej spoločnosti, Slovenskej družstevnej rady, podpredseda Slovenskej unifikačnej komisie pre reformu trestného zákona, komisie pre reformu civilného súdneho poriadku, komisie pre štátne skúšky judiciálne PRAF UK, Spoločnosti priateľov vysokoškolských študentov, člen komisie pre štátne skúšky štátovedecké PRAF UK, stavebnej komisie UK, hospodárskej komisie UK, Extenzie UK, komisie Ministerstva spravodlivosti pre reformu trestného práva, komisie pre jednotnú skúšku sudcovskú a advokátsku a pre skúšky sudcovské pri Vrchnom súde v Bratislave, mimoriadny člen Českej akadémie vied a umení, čestný člen študentského spolku Právnik.

Vyznamenania:

Rumunský Rad Vulturul Romaniei

tvorba

1934 Reforma trestního zákona v ČSR
1933 Nové československé tlačové právo
1932 Slovenský trestní zákon a zákon přestupkový
1931 Trestní zákony země Slovenské a Podkarpatské Ruské
1926 Der Vorentwurf eines tschechoslowakischen Schtrafgesetzes
1926 Právo hmotné
1926 Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice
1926 Trestní právo hmotné (všeobecná časť )
1923 Proč stát trestá
1923 Zákon na ochranu republiky
1922 Působnost zákonů trestních I.
1922 Trestní řád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi (spoluautor)
1919 Trestní řád uherský (spoluautor)
1919 Uherský trestní zákoník (spoluautor)
1919 Podmíněčné odsouzení a propuštení

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.