Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Albert Pražák / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Albert Pražák

prof. PhDr. Albert Pražák DrSc.
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 11.06.1880 Chroustovice
+ 19.9.1956 Praha
vzdelanie

1956 DrSc.
1906 PhDr.
1905 FIF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1900 gymnázium v Hradci Králové

Študijný pobyt:

1930 Taliansko

životopis

Priebeh zamestnaní:

1952 penzionovaný
1950 dlhodobo chorý
1945 predseda Českej národnej rady
1933 - 1939, 1945-1950 profesor dejín českej literatúry FIF UK v Prahe
1923 - 1925 senátor AS UK
1927/1928 prodekan FIF UK
1926/1927 dekan FIF UK
1929/1930 prorektor UK
1928/1929 rektor UK
1928 - 1932 riaditeľ Proseminára pre československú literárnu históriu FIF UK
1922 - 1932 riaditeľ Oddelenia pre dejiny novšej českej literatúry a pre literatúru slovenskú FIF UK
1921 - 1933 riadny profesor dejín novšej českej a slovenskej literatúry FIF UK v Bratislave
1920 docent dejín novšej českej a slovenskej literatúry FIF UK v Prahe
1919 odborový radca Slovenského oddelenia Ministerstva školstva a národnej osvety
1914 - 1918 vojak na ruskom a srbskom fronte
1906 - 1914 stredoškolský profesor v Prahe

Český literárny historik, ktorého tvorba zahrňuje celú oblasť českej a slovenskej literatúry od najstarších čias až do polovice 20. storočia. Slovenskej literatúre sa začal sústavne venovať od roku 1909. Vo svojich početných publikáciách o literárnom Slovensku si všímal predovšetkým česko-slovenské súvislosti a problém spisovnej slovenčiny. Publikoval však aj rozsiahle štúdie o významných osobnostiach slovenského literárneho života (A. Sládkovič, S. Chalupka, J. Francisci, J. Matúška, P.O. Hviezdoslav a i.). Na FIF UK sa okrem pedagogickej činnosti zaslúžil aj o vybudovanie knižnice slovanského seminára. Zúčastnil sa prípravných prác na založení Učenej spoločnosti Šafárikovej (1926), v ktorej okrem funkcie hlavného tajomníka bol aj členom komisie pre vydávanie slovenských pamiatok.

Vedecké spoločnosti a odborné komisie:

Hlavný tajomník Učenej spoločnosti Šafárikovej, podpredseda literárno-dejepisného odboru Matice slovenskej, hlavný redaktor revue Bratislava, člen Zboru pri Slovanskom ústave pre vedecký výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi, Československej národopisnej spoločnosti, Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách, Extenzie UK, stavebnej komisie UK, hospodárskej komisie UK, mimoriadny člen Českej akadémie vied a umení, člen korešpondent Kráľovskej českej spoločnosti náuk.

tvorba

1955 editoval Vrchlický v dopisech
1954 Vrchlickému nablízko
1950 Dejiny slovenské literatury
1939, 1947 Literární Levoča I.,II.
1938 Duchovní podstata slovenské slovesnosti
1935 T. G. Masaryk a československá literatura
1933 Slovenská literatúra
1932 Literární Slovensko let padesátých až sedmdesátých
1928 Obrozenská Bratislava
1928 Pokusy štúrových žáků o vědu a vzdelávací ústavy
1927 Literární teorie štúrových žáků
1927 Obrozenské tradice
1926 Czechs and Slovaks in the revolutions of 1848
1926 Slovanské studie
1925 Slovenská svojskosť
1925 Zásluhy slovenského profesora o slovenskou strední školu a československou literaturu
1925 Československý národ
1924 Jozef Škultéty
1923 Československý rozkol. Kritický přehled nové literatury
1923 Slovenská otázka v dobe J. M. Hurbana
1923 Hurbanovia vo väzeniach
1922 Josef Hanuš a jeho zásluhy o českou literární historii
1922 Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu
1912 Rukověť dějin české literatury nové doby

zdroj

Uk - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.