Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Otakar Sommer / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Otakar Sommer

prof. JUDr. Otakar Sommer
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 7.06.1885 Příbram
+ 15.8.1940 Praha
vzdelanie

1909 JUDr. univerzity v Prahe, Berlíne a Lipsku, na PRAF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1903 Gymnázium v Prahe III.

Študijný pobyt:

1910 - 1911 Berlín a Lipsko

životopis

Priebeh zamestnaní:

1933/1934 dekan PRAF UK v Prahe
1929 - 1939 riadny profesor rímskeho práva PRAF UK v Prahe
1922/1923, 1925/26 prodekan PRAF UK
1924/1925 dekan PRAF UK
1927/1928 prorektor UK
1926/1927 rektor UK
1922 - 1929 riaditeľ Seminára rímskeho práva PRAFUK
1921 - 1929 riadny profesor rímskeho práva PRAF UK v Bratislave
1920 - 1921 mimoriadny profesor rímskeho práva PRAF UK v Prahe
1913 - 1920 súkromný docent rímskeho práva PRAF KFU v Prahe
1919 - 1921 prednosta Oddelenia pre obecné veci univerzitné a pre fakulty právnické a bohoslovecké pri Ministerstve školstva a národnej osvety
1912 - 1918 úradník Českého zemského výboru v Prahe
1909 - 1912 súdna prax

Popredný reprezentant romanistov v ČSR a prvý profesor rímskeho práva na UK. Vo svojich prácach sa venoval okrem okruhu problémov súvisiacich s prínosom rímskeho práva pre moderné platné právo aj spôsobom tvorby práva v antike a jeho aplikácie pre súčasnosť. Na PRAF UK založil seminár rímskeho práva, ktorý patril medzi najlepšie organizované a vybavené univerzitné ústavy v Strednej Európe. Mal veľké zásluhy na vypracovaní textu návrhu zákona o UK a na reforme študijného a rigorózneho poriadku. Podľa vzoru nemeckých univerzít zaviedol na bratislavskej fakulte obligatórne praktické cvičenia, ktoré boli na ostatných právnických fakultách republiky neznáme.

Vedecké spoločnosti a odborné komisie:

Predseda komisie pre štátne skúšky historickoprávne PRAF UK, finančnej komisie UK.

Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Československej národnej rady bádateľskej, Kráľovskej českej spoločnosti náuk, Rozhodčieho súdu československo-nemeckého, Extenzie UK, stavebnej komisie UK, komisie pre štátne skúšky historickoprávne a judiciálne PRAF UK v Prahe, mimoriadny člen Českej akadémie vied a umení, jednateľ Českého ústredného spolku vysokoškolských učiteľov. Hlavný redaktor Sborníka PRAF UK, redaktor revue Bratislava.

tvorba

1938 Habilitace a autonomie
1937 K reformě právnických studií
1935 Úprava právnických studií v Československu
1935 Nový příspěvek k autonomii vysokých škol
1935 Od Bohuše Riegra k Theodoru Saturnikovi. Zároveň příspěvek k autonomii vysokých škol
1934 Právnická fakulta
1933, 1935 Učebnice soukromného práva římského I.,II.
1933 Aktuální otázky stavovské a úsporná opatření
1929 Studium práv v USA
1928, 1932 Prameny soukromného práva římského
1928 Studium práv v Bratislavě
1928 Systemisace na universitách
1928 Soudce a občanský zákoník
1926-1927 Funkce zákona ve vývoji římskeho práva soukromného
1925 Antická a naše právní kultura
1925 Reforma právnických studií
1925 Právo římske a právo a dnešní civilistika
1924 Ústava římského práva a prameny práva římského
1922 Dějiny pramenů římského práva
1913 Dies cedens v právu římském


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.