Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miloš Weingart / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Miloš Weingart

prof. PhDr. Miloš Weingart
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 21.11.1890 Praha
+ 12.01.1939 Praha
vzdelanie

1913 PhDr. na FIF Karlo-Ferdinandovej univerzite (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1908 gymnázium v Prahe

životopis

1931/32 prodekan FIF UK
1930/31 dekan FIF UK
1926-1939 profesor porovnávacieho slovanského jazykozpytu a staroslovenčiny FIF UK v Prahe
1924/25 dekan FIF UK
1926/27 (do 31.12.1926) prorektor UK
1925/26 rektor UK
1924-1926 riaditeľ Oddelenia pre jazyk československý FIF UK
1922-1927 riaditeľ Oddelenia pre cirkevnú staroslovenčinu a slovanský jazykozpyt FIF UK
1921-1927 riadny profesor slovanskej filológie na FIF UK v Bratislave
1919-1921 súkromný docent slovanskej filológie na FIF KFU v Prahe a sekretár Extenzie československých vysokých škôl pražských
1915-1918 člen kancelárie Slovníka českého jazyka pri českej akadémii vied a umení
1914-1918 profesor Reálneho gymnázia v Prahe - Smíchov
1910-1914 knihovník Slovanského seminára pri FIF KFUK v Prahe

Popredný český slavista, ktorého literárna a vedecká činnosť bola zameraná na jazyk a písomníctvo cirkevnej slovienčiny, byzantsko-slovanské kultúrne vzťahy, dejiny a štruktúru slovanskej filológie. Zasahoval aj do problémov slovanskej vzájomnosti a istý čas pracoval aj na dejinách novšej českej literatúry. Zúčastňoval sa však aj na riešení jazykových otázok Podkarpatskej Rusi a na reforme vzdelávania stredoškolských učiteľov. Na FIF UK v Bratislave sa okrem pedagogickej činnosti venoval najmä organizovaniu a budovaniu knižnice slovanského seminára. Z jeho iniciatívy začali vychádzať Sborník FIF UK a Spisy Filozofickej fakulty UK, ktorých bol aj redaktorom. Bol jedným z propagátorov a zakladateľov Extenzie UK (1923).

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda odboru pre slovanskú filológiu pri Československej národnej rade bádateľskej, Slovenského odboru Československého štátneho ústavu pre ľudovú pieseň, odboru Spoločnosti pre slovanský jazykozpyt v Prahe, Extenzie UK, stavebnej komisie UK, bibliotečnej komisie UK.

Člen Comité international des études byzantines, Učenej spoločnosti Šafárikovej, Pravopisnej komisie pri Československej akadémii vied a umení, Slovanského ústavu v Prahe, Českej vedeckej skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách, Klubu moderných filológov, Jednoty českých filológov, mimoriadny člen Českej akadémie vied a umení, člen korešpondent Kráľovskej českej spoločnosti náuk, člen výboru Extenzie českých vysokých škôl v Prahe, jednateľ Komisie pre vydávanie spisov Josefa Dobrovského pri Kráľovskej českej spoločnosti náuk, redaktor revue Byzantoslavica, Časopisu moderní filologie, Sborníka FIF UK a Spisov FIF UK.

Vyznamenania

Komandér bulharského Radu Za narodna zasluga

tvorba

Publikačná činnosť

1937 Rukověť jazyka staroslovanského I.,II.
1934 První česko-církevne-slovanská legenda o sv. Václavu
1930 Pribyna, Kocel a Nitra
1930 Pojem cirkevnej slovančiny
1928 O slovníku jazyka staroslovenského
1926 Slovanská vzájemnost
1924 Sto knih slavistových. Bibliograficko-informacní přehled o dnešním stavu slavistiky
1924 O podstatě slovanské filologie
1922 O jednotnosti Slovanstva
1923,1925 Dobrovského Institutiones I.,II.
1922, 1923 Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské, I.-II.
1921 O poměru československém
1920 Jaroslav Vrchlický. Úvod do studia jeho díla
1919 Přehled literatury bulharské
1918 Vývoj českého jazyka
1915 Bulhari a Carihrad před tisíciletím
1913 Šafaríkovy práce jazykozpytné
1913 Počátky bogomilství, prvního opravního hnutí u Slovanů
1912 Ke dnešnímu stavu bádání o Staroslověnštině

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.