Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Karel Laštovka / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Karel Laštovka

prof. JUDr. Karel Laštovka
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 14.12.1876 Kolín nad Labem
+ 10.6.1941 Praha
vzdelanie

1900 PRAF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe (JUDr.)
1895 Stredoškolské štúdium - gymnázium v Tábore

životopis

Prehľad zamestnaní:

1939 profesor správneho práva PRAF UK v Prahe
1926-1928, 1931-1934 senátor AS UK
1920/21, 1923/24, 1929/30 prodekan PRAF UK
1921/22, 1922/23, 1928/29 dekan PRAF UK
1925/26, 1926/27 (LS) prorektor UK
1924/25 rektor UK
1922-1929 riaditeľ Seminár ústavného práva PRAF UK
1928-1938 riaditeľ Seminára československého finančného práva PRAF UK
1921-1938 riaditeľ Seminára správneho práva PRAF UK
1921-1939 riadny profesor správneho práva PRAF UK v Bratislave
1921 súkromný docent správnej náuky a československého verejného práva PRAF UK v Prahe
1918 referent pre organizáciu verejnej správy pri Ministerstve vnútra
1903-1918 referent Českého zemského výboru v Prahe
1902 koncepčný úradník Zemského finančného riaditeľstva v Prahe
1900-1902 finančný praktikant Zemského finančného riaditeľstva v Prahe

Významný vedec a pedagóg v odbore správneho práva. Autor početných monografií, článkov a štúdií, v ktorých sa venoval otázkam organizácie verejnej správy, opravným prostriedkom v správnom konaní. Zaoberal sa aj otázkami postavenia Slovenska v ČSR, unifikácie verejnej správy a aktuálnymi problémami správneho práva. Ako úradník Ministerstva vnútra sa zúčastnil na legislatívnych prípravách osnovy župného zákona (1920) a ústavy ČSR. Bol autorom niektorých návrhov zákonov z cestného a elektrárenského práva. Na bratislavskej právnickej fakulte vybudoval ústav verejného práva a spolupôsobil pri zakladaní rôznych štátnych a samosprávnych úradov. Systematickým zhromažďovaním a starostlivým výberom literatúry z oblasti verejnej správy vo všetkých západných rečiach sa mu podarilo vybudovať seminárnu knižnicu, ktorá by bola pýchou vtedajších západoeurópskych univerzít.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda komisie pre štátne skúšky štátovedecké PRAF UK, finančnej komisie UK, hospodárskej komisie UK, podpredseda Právnickej Jednoty na Slovensku, hlavný redaktor časopisu Právny obzor.

Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Českej akadémie vied a umení, Slovanského ústavu, Extenzie UK, komisie pre štátne skúšky štátovedecké pri UK v Prahe, komisie pre štátne skúšky historicko-právne, judiciálne PRAF UK, komisie pre odbor práva finančného, práva štátneho a správneho pri Ministerstve unifikácií, právnej komisie pri Zemskom zastupiteľstve na Slovensku, Právnej rady pri predstavenstve ministerskej rady, komisie pre zhospodárnenie verejnej správy, Československej ústrednej železničnej rady, člen korešpondent Institut des sciences administratives de Roumanie, Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, zástupca UK v kuratóriu Rašínovho fondu, spolupracovník časopisu Právny obzor.

Vyznamenania

Juhoslovanský Rad sv. Sávu III. triedy, komandér bulharského Radu za zásluhy

tvorba

1938 Osnova zákona o řízení správním
1936 K problému publikace všeobecných právních norem
1936 Československé správní právo
1935 Universitní profesor Dr. Otakar Sommer. Vývoj vědy práva správního
1934 Správní soudníctví ve státech slovanských
1934 Změny v německé ústavě za III. ríše
1932 Dozor nad samosprávními územními organizacemi
1930 Silnice na Slovensku
1928 L´administration publique de la République Tchécoslovaque dans les vingt premiéres années de son existence
1927 Župy či země
1926 Poznámky k návrhu zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády
1925 Vývoj organisace verejné správy v republice Československé
1925 Zákon župní
1925 Československé správní právo
1923 Vybírání kultovních příspěvku římskokatolícke církve náboženské obce v Bratislavě
1922 Úprava o pomeru náboženských společností ke státu
1922 Nástin župního zřízení
1921 Župní svazy
1919 Reforma politické správy
1916 Krajské zřízení autonomní
1914 Vojenské penzijné zákony
1910 K nauce o polních cestách

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.