Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Stanislav Kostlivý / medicína / funkcionári vedy a vzdelania

Stanislav Kostlivý

prof. MUDr. Stanislav Kostlivý
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 30.10.1877 Viedeň
+ 7.12.1946 Praha
vzdelanie

1946 Dr. h. c. UK v Bratislave
1941 chirurgická klinika v Prahe
1941 penzionovaný, daný k dispozícii MŠaNO v Prahe
1932-1939 senátor AS UK
1923 člen Extenzie UK
1919/20, 1920/21, 1924/25 prorektor UK
1923/24 rektor UK
1920-1940 prednosta chirurgickej kliniky LF UK (SU)
1919-1941 riadny profesor chirurgie LF UK (SU)
1912-1919 súkromný docent ČVŠT v Brne
1912 habilitovaný pre odbor prvá pomoc a následky úrazu na LF KFU v Prahe pre Českú vysokú školu technickú v Brne
1909-1919 primár a riaditeľ všeobecnej verejnej nemocnice v Třebíči
1906-1909 asistent Českej chirurgickej kliniky LF KFU v Prahe
1905 operačný elév Českej chirurgickej kliniky LF Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe
1903-1905 ašpirant a suplujúci sekundár Všeobecnej štátnej nemocnice vo Viedni
1902 LF Viedenskej univerzity
1896 c.k. štátne gymnázium vo Viedni XIX.

životopis

Spolupôsobil pri organizovaní a budovaní bratislavskej lekárskej fakulty. Je zakladateľom slovenskej chirurgickej školy. Vychoval niekoľko generácií významných slovenských lekárov, medzi ktorými boli 11 profesori, 7 docenti a 33 primári. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti a klinickej praxi sa zameriaval na chirurgiu endokrinných žliaz, špeciálne strumy, liečbu gastro-duodenálnych vredov, tuberkulózou pľúc, ktorú liečil torakoplastikou. Zaoberal sa problémami urológie, traumatológie a chirurgickej röntgenológie. Od roku 1947 sú na jeho počesť každoročne usporiadané Kostlivého dni.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Prírodovednej triedy Učenej spoločnosti Šafárikovej, Spolku českých akademikov vo Viedni, Spolku československých medikov v Bratislave, Spolku slovenských lekárov, Lekárskej komory pre Slovensko a Podkarpatskú Rus, Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, stavebnej komisie UK, podpredseda Lekárskej súdnej rady, čestný doživotný predseda Spolku slovenských medikov.

Prezident Lekárskej komory pre Slovensko a Podkarpatskú Rus

Člen Société Internationale de Chirurgie, Société Internationale d´Urologie, Deutsche Geselschafft für Chirurgie, Československej národnej rady bádateľskej, komisie pre návrh osnovy vládneho nariadenia o užívaní titulu odborného lekára pri Ministerstve verejného zdravia a telesnej výchovy v Prahe, čestný člen Towarzystwa polskich chirurgów, Jugoslovenskoga Hiruškoga Družstva, Extenzie UK.

Vyznamenania

Komtúr juhoslovanského Radu sv. Sávu II. a III. triedy

tvorba

1943 Parotitis aucta
1939 K otázce drenáže a therapii plicního echinokokku
1937 Probleme des lebens und des Todes
1931 Die Behandlun der chirurschen Lokal und Allgemeininfektion
1929 Chirurgické choroby žaludka a dvanáctniku
1928 O chronických chorobách infrapapilárních stenosách duodenálních
1925 Cesty a cíle moderní chirurgie
1923 Akute postoperative Duodenalparalyse nach Billroth
1923 Eine einfache Metode zur Befestigung der Wanderniere
1922 O peptickém vredu žaludku na žaludku
1919 O primárních akutních typhlitidách
1913 Satura srdce
1911 O nové metodě intraabdominální suspense reflektované dělohy
1909 O chronických thyreotoxikosách (klinická a experimentální studie), část I., II.
1907 Pět případů zajímavých cyst mesenterielních
1907 Klinická pozorování o průběhu zanětlivé leukocytosy

zdroj

Univerzita Komenského - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.