Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Augustín Ráth / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Augustín Ráth

prof. JUDr. Augustín Ráth
bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

* 2.06.1873 Ružomberok
+ 12.3.1942 Bratislava
vzdelanie

1899 advokátska skúška
1897 PRAF Univerzity v Cluj-Napoce (Rumunsko) a Fakulta štátnych a právnych vied Budapeštianskej maďarskej kráľovskej univerzity (JUDr.)
1891 cirkevné rádové gymnáziá v Ružomberku, Levoči a v Jágri (Eger - MR)

životopis

Priebeh zamestnaní:

1929 prednáškový pobyt v USA
1924/1925, 1928/1929 prodekan PRAF UK
1920/1921, 1923/1924, 1927/1928 dekan PRAF UK
1922/1923 prorektor UK
1921/1922 rektor UK
1941 - 1942 PRAF - riaditeľ Seminára všeobecného súkromného práva SU
1922 - 1941 riaditeľ Seminára občianskeho práva PRAF UK (SU)
1921 - 1942 riadny profesor občianskeho práva na PRAF UK (SU)
1920 habilitovaný na PRAF UK v Prahe
1920 sekčný šéf Ministerstva unifikácií v Prahe
1919 náčelník juhoslovanského ministerstva spravodlivosti v Belehrade
1914 - 1918 sédriálny a vojenský sudca v Novom Sade, Valjave a Kruševaci
1909 - 1914 advokátska prax v Bratislave
1899 - 1909 advokátska prax v Námestove (nástupca P. Országha Hviezdoslava)

Spolupôsobil pri organizácii PRAF UK, predovšetkým pri zakladaní jej judiciálneho oddielu a seminára občianskeho práva. Prvý dekan fakulty a prvý slovenský rektor UK. Patril k najvýznamnejším slovenským právnym teoretikom medzivojnového obdobia zaoberajúcimi sa právno-filozofickými a právno-sociologickými problémami. Svoju vedeckú činnosť zameral aj na porovnávací výskum slovanskej právnej kultúry, predovšetkým slovenského obyčajového práva a na štúdium právnych systémov orientálnych krajín. Ako prameň židovského práva podrobne študoval Talmud. Vo svojej pedagogickej práci zdôrazňoval úzku spätosť práva a morálky.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Učenej spoločnosti Šafárikovej, Slovenskej odbočky štátovedenej spoločnosti, komisie pre štátne skúšky právovedecké PRAF UK pre absolventov bývalej maďarskej Právnickej fakulty v Bratislave a v Košicicach.
Predseda Zboru skúšobných komisárov pre štátne skúšky judiciálne PRAF UK, stavebnej komisie UK.
Člen komisie pre jednotnú sudcovskú a pravotársku skúšku a pre skúšky sudcovské pri Vrchnom súde v Bratislave, poradnej komisie odborníkov pre unifikačné otázky pri MŠO, komisie pre štátne skúšky štátovedecké PRAF UK, stavebnej komisie UK.

Vyznamenania:

Juhoslovanský Rad sv. Sávu

tvorba

1937 Predslov k slávnostnej promócii doktora honoris causa pána prezidenta Dr. Edvarda Beneša na Univerzite Komenského v Bratislave
1921 Socializácia súkromného práva
1919 Maličkosť z terminológie
1911 Úver hypotekárny a zmenkový
1906 Práva a povinnosti medzi mužom a ženou v Uhorsku
1906 - 1907 Otáznik k sbieraniu slovenského obyčajového práva

zdroj

UK - Bratislava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.