Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Igor Palúš / funkcionári vedy a vzdelania

prof. JUDr. Igor Palúš CSc.
dekan Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

vzdelanie

Akademické tituly a hodnosti:

od roku 1974 JUDr. na Právnickej fakulte UK v Bratislave CSc. vo vednom odbore "štátne právo"
od roku 1980 na Právnickej fakulte UK v Bratislave profesor vo vednom odbore "štátne právo"
d roku 1997 na Právnickej fakulte UK v Bratislave

životopis

Prierez kariéry:

1972 - 1973 vysokoškolský učiteľ - Právnická fakulta UK v Bratislave
1973 - 2003 vysokoškolský učiteľ - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
2004 - doteraz vysokoškolský učiteľ - UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy
1983 - 1994 dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
1994 - 2003 prorektor UPJŠ v Košiciach
2006 - doteraz dekan Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
1983 - 1991, 1997 - 2003 vedúci Katedry štátneho a správneho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
2004 - doteraz vedúci Katedry právnych vied Fakulty verejnej správy v Košiciach

Členstvo vo vedeckých orgánoch:

Člen vedeckej rady UPJŠ v Košiciach
Člen Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach
Člen Akadémie Policajného zboru v Bratislave
* Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
* Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Ocenenia:

Strieborná medaila UPJŠ v Košiciach
Zlatá medaila UPJŠ v Košiciach
Pamätná medaila Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Pamätná medila Právnickej fakulty UK v Bratislave
Pamätná medaila Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici


tvorba

Vybrané publikácie:

2002 Palúš, I.: Štátne právo porovnávacie, Košice, UPJŠ, s. 236

2002 Palúš, I. – Somorová, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, Košice, UPJŠ, s. 288

2005 Palúš, I.: Miestna správa vo vybraných štátoch Európskej únie, Košice, UPJŠ, 126 s.

1991 Palúš, I.: Listina základných práv a slobôd ako právny dokument, Bratislava, Právny obzor, roč. 74, č. 8 /1991/, s. 391 - 398

1988 Palúš, I.: Možnosti obmedzenia základných práv a slobôd v slovenskom ústavnom práve /inauguračná prednáška/, Bratislava, Právny obzor, roč. 81, č. 2 /1988/, s. 138 - 151

2001 Palúš, I.: Funkcie demokratickej ústavy, Bratislava, Právny obzor, roč. 84, č. 6 /2001/, s. 497 - 505

2005 Palúš, I.: Základné práva a slobody v systéme územnej samosprávy, In: Granice samodzielnošci wspólnot samorzadovych, zborník referátov z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 22. - 25. 5. 2005 v Baranowe Sandomierskom, Rezsow, s. 230 - 239

2005 Palúš, I.: Ľudský faktor a jeho vplyv na efektívnosť verejnej správy, In: Etika ako podmienka efektivity práva, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, s. 74 - 87

2006 Palúš, I.: Regionaľnoe samoupravlenije v Slovackoj republike, In: Vestnik Povolžkoj akademii gosudarstvennoj služby, č. 10, s. 90 - 102


zdroj

Univerzita P. J. Šafárika - Košice

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.