Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Kulašik / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Peter Kulašik

prof. PhDr. Peter Kulašik CSc.
dekan Fakulty politických a vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

* 25.12.1947 Prostějov, ČR
vzdelanie

1966 – 1972 Filozofická fakulta UK v Bratislave, sociológia
1978 – obhájenie kandidátskej dizertácie
1980 – habilitovaný za docenta
1999 – ustanovenie za profesora teórie politiky

životopis

Peter Kulašik sa narodil v českom Prostejove, vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte UK. Absolvoval študijné pobyty na Univerzite v Lipsku, vo Viedni na Ost Europa Institut a v Bonne na Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Od roku 1995 pôsobí ako dekan a vedúci Katedry politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Jeho pedagogická činnosť sa vyznačuje kvalitnou metodikou, odbornou náročnosťou a individuálnym prístupom k študentom.
Predtým pôsobil na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave a pracoval ako samostatný vedecký pracovník v Slovenskej akadémii vied, kde zastával funkciu predsedu Vedeckej rady Politologického kabinetu SAV. Počas svojho pôsobenia v SAV publikoval viaceré monografie Dejiny socialistického myslenia (1983, 1993), Úvod do politológie (1998) a Slovník bezpečnostných vzťahov (1998).
Vo svojej vedeckej práci sa profesor Kulašik zameriava na problematiku dejín politického myslenia a teoreticko-metodické problémy súčasnej politológie. Z tejto oblasti publikoval 9 monografií, 6 učebných textov, je autorom vyše 20 pôvodných vedeckých prác.
Je hlavným redaktorom celoštátneho časopisu Politické vedy.
Výsledky svojho vedeckého výskumu prezentoval na svetových kongresoch IPSA vo Washingtone, v Berlíne a na desiatkach zahraničných konferencií: Moskva, Praha, Bonn, Viedeň atď.
Bol a je vedúcim projektu VEGA. V rokoch 1994 – 1996 bol držiteľom individuálneho grantu NATO. Od roku 1999 je riadnym členom Akadémie sociálnych vied Ruskej federácie.
Je členom Vedeckej rady FPV a MV UMB.

Peter Kulašik je ženatý a má dve dcéry.

tvorba

Je autorom deviatich monografií zameraných na problematiku dejín politického myslenia, teórie politických systémov a medzinárodných vzťahov, šiestich učebných textov a viac ako dvadsiatich pôvodných vedeckých prác.

1983, 1993 Dejiny socialistického myslenia
1998 Úvod do politológie
1998 Slovník bezpečnostných vzťahov


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.