Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Dolinský / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

P. doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD.
dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

* 9.11.1958 Nitra
vzdelanie

1974 - 1978 Gymnaziálne štúdiá
1978 - 1983 Vysoká škola (CMBF)
1991 - 1994 Pápežská Gregorova univerzita v Ríme
1998 doktorandská skúška
1999 obhajoba dizertačnej práce

životopis

P. doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD. je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a cirkevným historikom na Slovensku.
Narodil sa v Nitre. Teológiu študoval v rokoch 1978 – 1983 na CMBF Univerzity Komenského. Vysvätený za kňaza bol 12. júna 1983 v Nitre. V roku 1986 vstúpil tajne do Spoločnosti Ježišovej.
V rokoch 1991 – 1994 študoval na fakulte cirkevných dejín na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Špecializoval sa na novovek.
Rok bol sociom magistra Spoločnosti Ježišovej v Trnave, neskôr sa stal prefektom školastikov v Bratislave a zároveň učil cirkevné dejiny na Aloisiane - Teologickom inštitúte sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku pri Trnavskej univerzite (dnes Teologická fakulta Trnavskej univerzity).
Doktorandskú skúšku zo slovenských dejín zložil 24. júna 1998 na Trnavskej univerzite. V júni 1999 obhájil na TU v Trnave dizertačnú prácu na tému „Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 - 1945“.
Od roku 1997 pôsobí v trnavskej komunite Spoločnosti Ježišovej.
V rokoch 1998 – 2003 bol prodekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorú od 1. novembra 2003 vedie z pozície dekana.

tvorba

1999 Cirkev a štát na Slovensku v rokoch 1918 – 1945

zdroj

Trnavská univerzita - Trnava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.