Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ružena Kozmová / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

doc. PhDr. Ružena Kozmová CSc.
bývalá dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

vzdelanie

1962 - 1965 Gymnázium, Trnava
1965 - 1969 Štúdium na pedagogickej fakulte UK Trnava, štud. odbor: Nemecký jazyk - Slovenský jazyk a literatúra
1976 - 1980 Štúdium na Filozofickej fakulte UK Bratislava Štud. odbor: Nemecký jazyk a literatúra- Slovenský jazyk a literatúra
1981 Obhajoba dizertačnej práce (PhDr.) na FF UK Bratislava
1992 Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce: Germanizmy v slovenčine, FF UK Bratislava - CSc. (PhD.)
2001 Habilitačné konanie na PdF UK Bratislava (Doc.)

Študijné pobyty:

1990 Augsburg
1991 Düsseldorf
1992 Jena
1993 Graz
1994 - 1995 Köln: Slawistisches Institut, Institut f. Germanistik)
1996 Graz
1997 Wien

životopis

Priebeh zamestnaní:

1969 - 1972 Stredná odborná škola Piešťany
1972 - 1990 Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom
1976 - 1990 Metodik pre stredné odborné školy na MC Tomášikova 34, Bratislava
1985 - 1990 Externý metodik pre FF UK Bratislava
1990 Pedagogická fakulta UK Bratislava Katedra nemeckého jazyka a literatúry
1991 - 1994 Vedúca Oddelenia nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta UK Bratislava
1994 - 1995 Študijný pobyt a lektorská činnosť na: Institut f. Slawistik Univerzita Köln, SRN
1996 - 2001 Odborný asistent na PdF UK Bratislava: Katedra moderných jazykov, Oddelenie nemeckého jazyka a literatúry
2001 - 2002 Vedúca Katedry germanistiky na Filozofickej fakulte UCM Trnava
2001 - 2002 Prodekan pre vedu a výskum, Filozofická fakulta UCM Trnava
2002 - 2005 Dekan Filozofickej fakulty UCM Trnava (16. 03. 2002 - 16. 03. 2005)
2005 - Prorektor pre vedu, výskum a rozvoj UCM Trnava (01. 04. 2005 - 31. 08. 2006)

Pedagogicko-výskumná činnosť:

* Súčasný nemecký jazyk (morfológia, syntax)
* Textová lingvistika
* Kontrastívna lingvistika (verbálna oblasť - kategórie slovesa, slovesný čas, slovesný rod, valencia slovesa) lingvididaktické prístupy vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka: gramatika vo vyučovaní Nj, syntax odborného jazyka, práca s odborným textom

Členstvo a funkcie v zahraničných vedeckých spoločnostiach:

- Gesellschaft f. Sprache und Sprachen (München/Bochum)
- Komisia pri MŠ SR pre dalšie vzdelávanie učitelov
- Assotiation für europäische Lehrerausbildungsprogramme (COMPARE-TE)
- Spolok germanistov a učitelov nemeckého jazyka
- Komisia pre vedu a výskum pri Rade vysokých škôl
- Komisia pre rozvoj pri Rade vysokých škôl
- Predseda vedeckej rady FF UCM Trnava (16. 03. 2002 - 16. 03. 2005)
- Člen Vedeckej rady FF UCM od 2002
- Podpredseda vedeckej rady UCM Trnava (01. 04. 2005 - 31. 08. 2006)
- Člen Vedeckej rady UCM od 2002


tvorba

Účasť na vedeckých projektov:

PHARE 2/B: 1992 - 1996, koordinátor pre nemecký jazyk a literatúru
TEMPUS: 1994 - 1996 Vzdelávanie učitelov, člen expertnej skupiny (Fremdsprachenlehrerausbildung, Teilnahme am Ausbildungsprogramm für deutsche Sprache)
KEGA 2002 - 2005: Vedecko-výskumný projekt: Die kommunikative Grammatik: Výstup: učebnica pre nefilologické odbory: Sprechen, argumentieren, diskutieren
SOCRATES: Comenius 2.1. ENTNIS, 2008 - 2010: Príprava začínajúcich učitelov Koordinátor: University Liverpool, Velká Británia R.Kozmová:koordinátor pre SR
KEGA: 2006 - 2008: 3/5114/07 - Koncepcia medziodborového štúdia: Fyzioterapia-Nemecký jazyk (Die Kommunikation in der Fachsprache), výstup: Učebnica Nj pre fyzioterapeutov
SOCRATES: COMENIUS 2008 - 2010 Lehrbuch DAF: Učebnica Nj pre študentov zúčastnených štátov (Bulharsko, Polsko, Slovensko, SRN) Koordinátor: Universität Göttingen, riešitel za SR: R.Kozmová

Monografie:

Kozmová, R. Die Verbalkategorien des Deutschen und des Slowakischen aus der kontrastiven Sicht. Trnava: ROTAP. 1998. 135 strán. ISBN 80- 967854-2-7


Kozmová, R. Slovesný čas v nemeckom jazyku a slovenskom. Bratislava: FRAUS, tlač: Prikler . 2004. 160 str. ISBN 80-969143-4-0.

Ružena Kozmová: Von der Funktion zur Bedeutung. Verbvalenz kontrastiv. Berlin:LIT Verlag, 2013, 167 str.

Učebnice pre VŠ/SŠ:

Kozmová, R. - Lohde, M. Das Passiv im Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Počet strán 139. Bratislava 1998. ISBN 80 - 88868 –40-8

Kozmová, R.: Grammatisches Grundwissen. FF UCM Trnava 2002. ISBN 80- 89034-23-3. 156 strán.

Kozmová, R./E.Berglová/E.Formánková/M.Mašek: Moderná gramatika nemčiny. Preklad a úprava. Výklad, cvičenia, kľúč.Bratislava 2003: FRAUS. ISBN 8O-88844-20-7. Počet strán 312.

Kozmová, R./D. Drinková a kol. Sprechen, argumentieren, diskutieren. Učebnica pre nefilologické odbory s dôrazom na komunikáciu. Kľúč správnych odpovedí.Vydavateľstvo: FF UCM Trnava. Počet strán: Učebnica 168, Kľúč: 28, ISBN 80-89220-03-7

Deutsch für Physiotherapeuten / Ružena Kozmová ... [et al.]. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - 193 s. - ISBN 978-80-8105-141-8.

Deutsch im interkulturellen Dialog / Ružena Kozmová ... [et al.]. - Plovdiv : Lettera Verlag, 2009. -
170 s. + 1 CD-ROM. - ISBN 978-954-516-638-9.

Skriptá, učebné texty:

Kozmová,R. - H.Hanuljaková: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Vysokoškolské učebné texty pre štúdium popri zamestnaní. MC: Bratislava. 2001. 154 s. ISBN 80-8052-126-3.

Zu den Schwerpunkten der deutschen Grammatik. Übungsbuch. VEDA: Bratislava 2000. 101 s. ISBN 80-224-0623-6

Cvičenia z nemeckej gramatiky. Študijný materiál k prijímacím skúškam z NJ. Bratislava: PdF UK 1999. 96 s.

Essen und Trinken. Učebné texty pre ZŠ.Goethe-Institut München 1991. M. Saupe &Co. München. 60 s. (spoluautor)

zdroj

UCM - Trnava

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.