Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Bándy / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Juraj Bándy

prof. ThDr. Juraj Bándy
evanjelický teológ, bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

* 1950
vzdelanie

štúdium teológie v Bratislave a Lipsku

životopis

Prof. ThDr. Juraj Bándy je evanjelický teológ - farár.
Teológiu študoval v Bratislave a Lipsku. V roku 1974 pôsobil ako kaplán v Pukanci, neskôr bol farárom v Kolárove a Šamoríne.
Od roku 1990 pôsobí ako pedagóg na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, v rokoch 2003 až 2007 tu zastával funkciu dekana.
Juraj Bándy je jeden z popredných znalcov v oblasti starozmluvných biblických disciplín, predseda starozmluvnej prekladateľskej komisie Ekumenického prekladu Starej zmluvy do slovenčiny.
Je autorom mnohých monografií a vysokoškolských učebníc.

tvorba

Bibliografia:

1993 Biblospytový úvod do Starej zmluvy
1998 Apoštolské vierovyznanie
1999 Dekalóg
2002 Úvod do exegézy Starej zmluvy
2003 Teológia Starej zmluvy
2004 Exegéza Knihy proroka Jonáša
2004 Úvod do Starej zmluvy
2006 Dejiny Izraela

Vysokoškolské učebnice:

1993 Biblospytový úvod do Starej zmluvy. Polygrafické stredisko UK, Bratislava.
1999 Exegéza vybraných žalmov zo Starej Zmluvy. EBF UK, Bratislava. 72 s.

Vedecké práce v domácich časopisoch a zborníkoch:

1990 C. F. Wiezsäker na SEBF. Cirkevné Listy, Vol.103 č.6, s.93-94
1991 Na okraj jednej konferencie. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.81 č.24, s.187
1992 Vyučovať a učiť sa. Cirkevné listy, Vol.105 č.9, s.129-130
1992 Manželstvo a rodina v Starej zmluve. Cirkevné listy, Vol.105 č.5, s.68-69
1992 Literárne formy Biblie. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.82 č.10, s.73
1992 Nórsky zápisník 1. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.82 č.2, s.16
1992 Nórsky zápisník 2. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.82 č.4, s.30
1992 Potrebujeme hebrejčinu?. Príspevok do diskusie. Cirkevné listy, Vol.105 č.6, s.95-96 (spolu s K. Nandráskym)
1993 Užitočná a podnetná konferencia. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.83 č.13, s.102
1994 Jeremiáš. Cirkevné listy, Vol.107 č.6, s.87-89
1994 Boh ide pred nami. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.84 č.35-36, s.276
1994 Pod Božím vedením. 5. kniha Mojžišova 1,1-46. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.84 č.5, s.35
1994 Babylonská veža. Cesty hľadania, Bratislava, Univerzita Komenského. s.37-45
1995 Pôst. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.85 č.9, s.66
1995 Zlorečenie v Žalmoch. Teologický zborník. K 75. narodeninám Prof.ThDr. Karola Gábriša, Banská Bystrica, Slovenská biblická spoločnosť. s.96-103
1995 Čo je exodus?. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.85 č.16, s.123
1996 Doktorská dizertácia Jána Lajčiaka. Prednáška doc.ThDr. J. Bándyho na kolokviu a živote a diele Jána Lajčiaka usporiadaného Sociologickým ústavom SAV pri 120. výročí jeho narodenia. Cirkevné listy, Vol.109 č.1, s.8-10
1997 Jeremiáš 1. O dobe, v ktorej prorok žil. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.87 č.9, s.3
1997 Nie je dôvera ako dôvera. Jer 17,5-8. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.87 č.47, s.3
1998 Povolaní k slobode. G 5,1-6. Cirkevné listy, Vol.111 č.1, s.3
1999 Verím... Cirkevné listy, Vol.123 č.3, s.35-36
1996 Dám svojho ducha. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.86 č.21, s.161

Odborné práce:

2000 Nedeľa po Novom roku. Mt 2, 13-23. Služba slova, Vol.68 č.1, s.3-6
1990 Zákonníci, byrokrati, budovatelia. Niekoľko zamyslení nad knihami Ezdráša a Nehemiáša. Cirkevné listy, Vol.103 č.7, s.101-102
1996 Správna reč kresťana. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.86 č.39, s.307
1996 Čo sa možeme naučiť z Dávidovej modlitby?. Evanjelický posol spod Tatier, Vol.86 č.13, s.99(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.