Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marián Šuráb / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Marián Šuráb

Mons. ThDr. Marián Šuráb PhD.
dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

* 19.01.1958 Krásno nad Kysucou
vzdelanie

1990 - 1994 Katolícka univerzita, Lublin, postgraduálne štúdium

životopis

Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. sa narodil v roku 1958 v Krásne nad Kysucou. V roku 1982 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 1990 - 1994 študoval postgraduálne na Katolíckej Univerzite v Lubline (KUL) pastorálnu teológiu, odbor homiletika.
Od roku 1994 učí na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2001 sa stal rektorom kňazského seminára a moderátorom teologického inštitútu v Nitre.
Dekanom Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského V Bratislave je od 1. marca 2006.
V roku 2007 habilitoval na UK v Bratislave.

Marian Šuráb je autorom knižných publikácií Impulzy - Myšlienky k pohrebným homíliám, Radosť z rozprávania, Aby nás radi počúvali - Rétorika a teória komunikácie v službe homílií, Pravdy viery v homíliách Jozefa VrablecaTerapeutický rozmer homílie.

tvorba

Marián Šuráb publikoval okolo 500 homílii, ktoré vyšli ako kazateľské pomôcky pre študentov teológie a kňazov. Tri knihy homílii - Hlásaj slovo A, B, C - vyšli spolu s homíliami jeho učiteľa profesora Jozefa Vrableca. Okrem odborných článkov, ktoré sa venujú predovšetkým kazateľskej problematike.

Knižné publikácie:

Impulzy - Myšlienky k pohrebným homíliám
Radosť z rozprávania
Aby nás radi počúvali - Rétorika a teória komunikácie v službe homílií
Pravdy viery v homíliách Jozefa Vrableca
Terapeutický rozmer homílie

zdroj

Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.