Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Mikleš / technika / funkcionári vedy a vzdelania

Milan Mikleš

prof. Ing. Milan Mikleš DrSc.
dekan Fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene

* 6.03.1946 Zvolen
vzdelanie

1964 - 1969 Strojnícka fakulta, SVŠT, Bratislava
1978 štúdium vysokoškolskej pedagogiky, UK, Bratislava
1981 vedecká ašpiratúra, Drevárska fakutla, VŠLD, Zvolen
1992 habilitácia za docenta

životopis

Inžinier Ivan Mikleš je dekanom Fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene od 15. januára 2003.
V roku 1969 ukončil vysokoškolské vzdelanie na Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave. V roku 1978 ukončil štúdium vysokoškolskej pedagogiky UK v Bratislave. V roku 1981 ukončil vedeckú ašpirantúru na Drevárskej fakulte VŠLD vo Zvolene. V roku 1987 bol menovaný za docenta na VŠLD vo Zvolene. V roku 1989 ukončil špecializované štúdium pedagogiky vysokej školy v oblasti rozvíjania tvorivosti na UK v Bratislave.
V roku 1992 bol Ivan Mikleš habilitovaný za docenta VŠP v Nitre a v roku 1996 inaugurovaný na profesora v odbore Technika a technológia lesnej výroby MZLU v Brne.
Doktorát technických vied (DrSc.) obhájil v odbore Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby na TU vo Zvolene v roku 1996.

Prierez kariéry:

1969 - 1971 VÚ papieru a celulózy, Bratislava, výskumný pracovník
1972 - 1974 Vývoj drevárenského a nábytkárskeho priemyslu, Bratislava, vývojový pracovník
od r. 1974 VŠLD Zvolen
od r. 1990 TU, odborný asistent, docent, profesor, FEVT
od r. 1996 spoluzakladateľ fakulty, profesor, vedúci Katedry, prodekan
2000 - 2002 TU, Zvolen, prorektor
od r. 2003 dekan TU, Zvolen

Ocenenia:

pamätné medaily zo slovenských univerzít

záujmy

šport, záhradkárstvo, literatúra, vysokohorská turistika


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.