Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Zozuľak / spoločenské vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Ján  Zozuľak

Prof. ThDr. Ján Zozuľak PhD.
dekan Pravoslávnej bohoslaveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

* 9.06.1968 Stropkov
vzdelanie

1989 Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove v odbore pravoslávna teológia
2005 Akademický titul doktor teológie v skratke ThDr.
1999 Vedecko-akademická hodnosť Philosophiae doctor v skratke PhD.
2001 Habilitácia na docenta
2003 Inaugurácia na profesora
2004 Prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore pravoslávna teológia

životopis

ŠTUDIJNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

1988absolvovanie cyklu prednášok v Nemeckej spolkovej republike
1990 – 1991štúdium gréckeho jazyka na Filozofickej fakulte Kapodistriakovej univerzity v Aténach
1991 – 1995postgraduálne a doktorandské štúdium na Teologickej fakulte
1994štúdium anglického jazyka v Londýne
1995štúdium anglického jazyka v Birminghame


VYZNAMENANIA

2007 Zaradenie do Životopisnej encyklopédie významných žien a mužov Slovenska Who is who v Slovenskej republike
2008 čestný diplom od primátora Kalymnosu (Grécko) za veľký prínos pri šírení gréckeho jazyka a gréckej kultúry na Univerzite
2008 čestné občianstvo obce Veľkrop z príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľkrop

INÉ AKTIVITY

1985 – 2003 člen celosvetovej organizácie Bratstvo pravoslávnej mládeže Syndesmos
1992 čestný člen organizácie Balkánskej mládeže so sídlom v Aténach 1993–1994 riaditeľ Mládežníckeho centra Pantokrator v Grécku
1998 člen Slovenskej spoločnosti novogréckych štúdií so sídlom v Bratislave, ktorá patrí do európskej spoločnosti novogréckych štúdií
2001 vysvätený na diakona
2001 vysvätený na kňaza
2002 ustanovený za duchovného v Bardejove
2003 vymenovaný za tlmočníka gréckeho jazyka

RIEŠITEĽ VÝSKUMNÝCH ÚLOH

1998 – 2000 Spoluriešiteľ grantového projektu na Katedre cirkevných dejín PBF PU pod názvom: Z náboženských a cirkevných dejín
východného Slovenska v 17. – 20. storočí (VEGA č. 1/5275/98).
1999 – 2001 Spoluriešiteľ grantového projektu TEMPUS PHARE Contract No:
UM_JEP- 14342-1999 s názvom Interný informačný systém pre univerzitný manažment.
2000 – 2002 Spoluriešiteľ grantového projektu: Fenomén mesianizmu v kontextoch duchovnej identity Slovákov a jeho filozofické, teologické a literárno-historické reflexie (VEGA, A, č. 1/7326/20).
2001 – 2003 Zástupca vedúceho grantového projektu: Byzantská tradícia v kontexte európskej civilizácie (VEGA č. 1/8226/01).
2001 – 2003 Spoluriešiteľ grantového projektu: Environmentalistika – nová disciplína pre poslucháčov teologických fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove (KEGA č. 217/200).
2003 – 2005 Spoluriešiteľ grantového projektu: Fenomén slovanstva a jeho filozofické, politologické a literárnohistorické reflexie na Slovensku v dejinách a v súčasnosti (VEGA č. 1/0450/03).
2004 – 2006 Vedúci grantového projektu: Vytvorenie učebnice gréckeho jazyka pre stredné školy a grécko-slovenského a slovensko-gréckeho slovníka (KEGA č. 3/2174/04).
2005 – 2007 Vedúci grantového projektu: Charitatívna a sociálna služba v spoločnosti a Cirkvi (VEGA č. 1/2497/05).
2008 – 2010 Vedúci grantového projektu: Antropologické východiská sociálnej práce (VEGA č. 1/0649/08).

POZVANIA NA PREDNÁŠKOVÉ POBYTY

Na pozvanie organizácie Združenie pre rozvíjanie medzinárodných kontaktov a vzájomných kultúrnych výmen so sídlom na ostrove Kalymnos v Grécku prednášal v rámci vzdelávacieho programu výučby gréckeho jazyka a gréckej, európskej a celosvetovej kultúry v roku 2000 v Aténach a na ostrove Kalymnos v Grécku.
V rámci projektu SOCRATES/ERASMUS bol v roku 2001 pozvaný prednášať na Teologickú fakultu Aristotelovej univerzity v Tessalonikách (Grécko).
Na pozvanie katedry filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity prednášal v zimnom semestri školského roku 2002/2003 Úvod do filozofickej gréčtiny v rámci voliteľnej výučby.
V rámci projektu SOCRATES/ERASMUS bol v roku 2003 pozvaný prednášať na Teologickú fakultu Kapodistriakovej univerzity v Aténach (Grécko).
Veľvyslanectvom Srbska a Čiernej Hory v Slovenskej republike pozvaný predniesť prednášku o histórii a teológii ikony v rámci otvorenia predajne charitatívnej výstavy ikon „Ikonopis u Srbiji danas“ v Bratislave dňa 11. novembra 2004.
V rámci projektu SOCRATES/ERASMUS bol roku 2005 pozvaný prednášať na Teologickú fakultu Aristotelovej univerzity v Tessalonikách (Grécko).
Na pozvanie organizácie Združenie pre rozvíjanie medzinárodných kontaktov a vzájomných kultúrnych výmen so sídlom na ostrove Kalymnos v Grécku prednášal v rámci vzdelávacieho programu výučby gréckeho jazyka a gréckej, európskej a celosvetovej kultúry, ktorý prebiehal roku 2005v Aténach a na ostrove Kalymnos v Grécku.
Na pozvanie Združenia žien vedkýň so sídlom v Aténach prednášal 5. februára 2006 v Aténach.
Na pozvanie organizácie Združenie pre rozvíjanie medzinárodných kontaktov a vzájomných kultúrnych výmen so sídlom na ostrove Kalymnos v Grécku prednášal v rámci vzdelávacieho programu výučby gréckeho jazyka a gréckej, európskej a celosvetovej kultúry, ktorý prebiehal v dňoch od augusta do septembra 2006 v Aténach a na ostrove Kalymnos v Grécku.
V rámci projektu ERASMUS bol v dňoch od apríla do mája 2007 pozvaný prednášať na Husitskú fakultu Karlovej univerzity v Prahe (Česká republika).
Na pozvanie organizácie Združenie pre rozvíjanie medzinárodných kontaktov a vzájomných kultúrnych výmen so sídlom na ostrove Kalymnos v Grécku prednášal v rámci vzdelávacieho programu výučby gréckeho jazyka a gréckej, európskej a celosvetovej kultúry, ktorý prebiehal v júli 2008 v Aténach a na ostrove Kalymnos v Grécku.

ĎALŠIE AKTIVITY A FUNKCIE

•Účasť na medzinárodnom tábore mládeže na Cypre (júl 1996).
•Zvolený za riadneho člena Akademického senátu Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove (25. novembra 1996).
•Predseda Volebnej komisie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte (v roku 1997).
•Menovaný za člena inventarizačnej komisie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (23. mája 1997).
•Menovaný za člena komisie pre obstarávanie služieb na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte (4. mája 1998).
•Snemom Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku zvolený za člena Metropolitnej rady i Eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku (16. októbra 1999).
•Ministrom školstva Slovenskej republiky Milanom Ftáčnikom menovaný za člena Komisie pre tvorbu vzdelávacích programov (vo všetkých druhoch a formách vzdelávania, vrátane ďalšieho vzdelávania) Kultúrno-edukačnej grantovej agentúry (l. decembra 1999 – 30. apríla 2003).
•Člen Ústrednej volebnej komisie Prešovskej univerzity a zároveň predseda Volebnej komisie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte (v roku 2000).
•Zvolený za člena litugicko-teologickej komisie na riadnom zasadnutí Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku (16. marca 2000).
•Menovaný za predsedu inventarizačnej komisie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove (15. mája 2000).
•Menovaný za prodekana pre pedagogickú a výchovnú činnosť na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove (1. augusta 2000 – 31. júla 2003).
•Menovaný za člena vedeckej rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove (1. septembra 2000 – 31. augusta 2003).
•Rektorom Prešovskej univerzity menovaný za člena Rady pre informatiku PU (14. novembra 2000).
•Na pozvanie Štátnej vedeckej knižnice v Prešove sa zúčastnil výstavy Literatúra a literárna veda spojenej s prezentáciou knihy Detský paterik, ktorú preložil z gréckeho jazyka (26. júna 2000).
•Metropolitom Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku menovaný za predsedu Pracovnej skupiny pre skúmanie otázok katechizácie dospelých a mládeže, člena Liturgickej komisie, člena Pracovnej skupiny pre skúmanie teologicko-liturgických otázok a člena Pracovnej skupiny pre skúmanie kánonických otázok (20. novembra 2000).
•Rektorom Prešovskej univerzity menovaný za člena Rady Študentského servisného centra Prešovskej univerzity (18. októbra 2001).
•Člen redakčnej rady Univerzitného spravodaja (12. marca 2002).
•Menovaný za predsedu komisie na postupnú prípravu a prechod štúdia na kreditový systém na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove (25. apríla 2002).
•Zorganizoval výmenný vedecký pobyt v rámci mobility pedagógov a študentov v Belehrade (Juhoslávia) (21. – 26. októbra 2002).
•Poverený vedením Katedry systematického bohoslovia (16. decembra 2002).
•Dňa 4. novembra 2002 úspešne vykonal súdno-tlmočnícke skúšky z gréckeho jazyka na Krajskom súde v Prešove a 16. mája 2003 bol vymenovaný za tlmočníka gréckeho jazyka podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Danielom Lipšicom.
•Ministrom školstva Slovenskej republiky Martinom Froncom menovaný za člena Komisie č. 1 – Program rozvoja základného a stredného školstva (perspektívy) – Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky na funkčné obdobie 2003 – 2007 (od l. mája 2003).
•Menovaný za prodekana pre pedagogickú a výchovnú činnosť a pre rozvoj na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove (1. augusta 2003 – 30. júna 2007).
•Menovaný za vedúceho Katedry systematického bohoslovia (1. septembra 2003 – 30. júna 2007).
•Rektorom Prešovskej univerzity menovaný za člena Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove (1. septembra 2003).
•Menovaný za člena vedeckej rady Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove (1. októbra 2003 – 31. augusta 2007).
•Rektorom Prešovskej univerzity menovaný za člena Rady pre vzdelávanie Prešovskej univerzity v Prešove (13. októbra 2003).
•Rektorom Prešovskej univerzity menovaný za člena Rady pre rozvoj a informatiku Prešovskej univerzity v Prešove (13. októbra 2003).
•Výberové konanie na obsadenie funkcie mimoriadneho profesora na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (20. novembra 2003).•Vymenúvacie konanie za profesora (10. decembra 2003).
•Vymenovaný za člena Spoločnej odborovej komisie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (26. novembra 2003).
•Vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore pravoslávna teológia prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom (9. novembra 2004).
•Ministrom školstva Slovenskej republiky Martinom Froncom menovaný za člena Komisie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied pre vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia) na funkčné obdobie 2005 – 2008 (od 2. mája 2005).
•Vymenovaný za člena odborovej komisie pre doktorandský študijný program 2.1.15. pravoslávna teológia (11. mája 2005).
•Ocenený Cenou rektora za najlepšiu monografickú prácu v oblasti teológie za rok 2004: I schési tou Yioú kai tou Agíou Pneúmatos katá ton Méga Vasíleio (30. mája 2005).
•Menovaný za člena Komisie Grantovej agentúry pre odbor pravoslávna teológia (28. mája 2006).
•Podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Štefanom Harabinom menovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odbornú skúšku prekladateľa z odboru grécky jazyk (9. novembra 2006).
•Pozvaný do televíznej relácie STV Sféry dôverné (28. februára 2007).
•Vymenovaný za dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (2. júla 2007).
•Podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Štefanom Harabinom menovaný za predsedu skúšobnej komisie pre odbornú skúšku tlmočníka a odbornú skúšku prekladateľa z odboru grécky jazyk (13. júla 2007).
•Rektorom Prešovskej univerzity menovaný za člena Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove (25. septembra 2007).
•Menovaný za vedúceho Katedry systematického bohoslovia (1. decembra 2007 – 30. júna 2011).
KONFERENCIE MEDZINÁRODNÉ

1. III. medzinárodný pravoslávny festival mládeže na gréckom ostrove Spetses usporiadaný celosvetovou organizáciou pravoslávnej mládeže Syndesmos, na ktorom som v ruskom jazyku vystúpil s referátom, 22. – 28. augusta 1988.
2. Sympózium o Fótiovi Veľkom v monastieri Pendeli (Grécko), 6. februára 1990.
3. Celosvetový kongres teológov v Aténach (Grécko), 7. – 8. septembra 1990.
4. Konferencia o únii ako pálčivom probléme dneška v Aténach (Grécko), 1. – 2. júna 1991.
5. Konferencia mládeže z Balkánskych krajín v monastieri Pendeli (Grécko), 22. – 24. mája 1992.
6. Medzinárodné teologické sympózium študentov v Chanii na Kréte, na ktorom som vystúpil s referátom (Grécko), 25. júna – 2. júla 1992.
7. XI. patrologická konferencia o Vasilijovi Veľkom, jeho teologickom prínose v minulosti a dnes v Alexandrupolise (Grécko), 5. – 9. júla 1992.
8. Konferencia o národnostných menšinách v Budapešti (Maďarsko), na ktorej som v gréckom jazyku vystúpil s referátom o Rusínoch na východnom Slovensku, 22. – 30. októbra 1992.
9. Konferencia Balkánskeho združenia študentov v Klisurskom monastieri (Bulharsko), 1. – 4. apríla 1993.
10. Patristická konferencia Svätí v Pravoslávnej cirkvi v Aténach (Grécko), 4. – 8. júla 1993.
11. Konferencia o Pravoslávnej cirkvi na Slovensku v Aténach (Grécko), 15. novembra 1993.
12. Konferencia o sektách v meste Veliko Trnovo (Bulharsko), apríl 1994.
13. Valné zhromaždenie celosvetovej organizácie pravoslávnej mládeže Syndesmos v mo¬nastieri Kykkos (Cyprus), 20. – 28. septembra 1995.
14. III. dialóg medzi Pravoslávnou cirkvou a zástupcami kresťansko-demokratických strán v Európskom parlamente v Bruseli (Belgicko), na ktorej som v gréckom jazyku vystúpil s referátom, 7. – 8. decembra 1998.
15. Konferencia medzi Európskou úniou a Pravoslávnou cirkvou o ďalšom vývoji v Európe a svete v Luxemburgu (Luxembursko), 23. – 27. júna 1999.
16. Medzipravoslávna konferencia o spolupráci cirkví v Európe v Istanbule (Turecko), 4. – 5. apríla 2000.
17. Zasadnutie medzipravoslávnej komisie v Tessalonikách (Grécko), ktorá vypracovala vyhlásenie predstaviteľov Pravoslávnych cirkví pri príležitosti spoločných bohoslužieb v Aténach a Konštantinopoli k jubileu 2000, 10. – 14. mája 2000.
18. Konferencia Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci v Ostrave (Česká republika), na ktorej som vystúpil s referátom, 20. – 21. septembra 2000.
19. Všepravoslávne stretnutie predstaviteľov Pravoslávnych cirkví v Istanbule (Turecko), ktoré vyvrcholilo spoločnou svätou liturgiou v patriaršom katedrálnom chráme prvý deň sviatku Christovho narodenia a druhý deň sviatku v Nikeji v chráme svätej Múdrosti, odkiaľ bolo prečítané spoločné posolstvo hláv všetkých Pravoslávnych cirkví, 22. – 27. decembra 2000.
20. V. dialóg medzi Pravoslávnou cirkvou a skupinou európskej ľudovej strany (kresťanských-demokratov) a európskych demokratov v Chania na Kréte (Grécko), 7. – 8. júna 2001.
21. V. medzinárodná konferencia pravoslávnych teologických škôl v Belehrade (Juhoslávia), na ktorej som v gréckom jazyku vystúpil s referátom, 26. – 30. septembra 2001.
22. Konferencia teologických fakúlt a iných inštitúcií v Belehrade (Juhoslávia) pri príležitosti osláv prvého biskupa a osvietiteľa Srbov svätého Sávu Srbského, 25. – 29. januára 2002.
23. VI. dialóg medzi Pravoslávnou cirkvou a skupinou európskych ľudových strán (kresťan¬ských demokratov) a európskych demokratov v Bukurešti (Rumunsko), 29. – 30. augusta 2002.
24. Konferencia o 6. rámcovom programe Európskej únie v Bruseli (Belgicko), 11. – 13. no¬vembra 2002.
25. Konferencia zástupcov miestnych Pravoslávnych cirkví ohľadne návrhu stanoviska Pravoslávnej cirkvi k Európskej ústave voči náboženstvám a cirkvám v Heraklione na Kréte (Grécko), na ktorej som v gréckom jazyku vystúpil s referátom, 18. – 19. marca 2003.
26. Celoeurópska konferencia o princípoch a hodnotách pre budovanie Európy v Aténach (Grécko), 4. – 6. mája 2003.
27. Medzinárodná lekársko-teologická konferencia v Thive (Grécko), na ktorej som v gréckom jazyku vystúpil s referátom,5. – 7. septembra 2003.
28. VII. dialóg medzi Pravoslávnou cirkvou a skupinou európskych ľudových strán (kresťan¬ských demokratov) a európskych demokratov v Istanbule (Turecko), 16. – 17. októbra 2003.
29. Seminár stredoeurópskeho regiónu Bratstva pravoslávnej mládeže „Syndesmos“ vo Varšave (Poľsko), na ktorom som v ruskom jazyku vystúpil s referátom,13. – 15. februára 2004.
30. VIII. dialóg medzi Pravoslávnou cirkvou a skupinou európskych ľudových strán (kresťan¬ských demokratov) a európskych demokratov v Tessalonikách (Grécko), 21. – 22. októbra 2004.
31. Medzinárodná vedecká konferencia o starcovi Jozefovi Isychastovi zo Svätej Hory Atos v Aténach (Grécko), 23. – 24. októbra 2004.
32. IX. dialóg medzi Pravoslávnou cirkvou a skupinou európskych ľudových strán (kresťan¬ských demokratov) a európskych demokratov v Istanbule (Turecko), 20. – 21. októbra 2005.
33. Konferencia zmiešanej pravoslávno-katolíckej pracovnej skupiny svätého Irineja v Aténach (Grécko), na ktorej som v gréckom jazyku vystúpil s referátom, 9. – 13. novembra 2005.
34. X. dialóg medzi Pravoslávnou cirkvou a skupinou európskych ľudových strán (kresťan¬ských demokratov) a európskych demokratov v Bratislave, 9. – 10. novembra 2006.
35. VI. dialóg medzi judaizmom a pravoslávnym kresťanstvom v Jeruzaleme (Izrael), 14. – 15. marca 2007.
36. Medzinárodná vedecká konferencia Svätý Ján Zlatoústy arcibiskup konštantinopolský pri príležitosti 1600 výročia od jeho smrti (407 – 2007) v Istanbule (Turecko), 13. – 18. septembra 2007.
37. Vedecká konferencia Starec Sofronios, teológ nestvoreného svetla v Aténach (Grécko), 19. – 21. októbra 2007.
38. Zasadnutie medzipravoslávnej komisie Rodose (Grécko), ktorá vypracovala vyhlásenie predstaviteľov Pravoslávnych cirkví pri príležitosti spoločných bohoslužieb v Konštantinopoli k roku apoštola Pavla, 18. – 21. júna 2008.
39. Vedecká konferencia Cirkev, duchovná osveta a kresťanské vzdelanie vo Varne (Bulharsko), na ktorej som v ruskom jazyku vystúpil s referátom, 8. – 11. septembra 2008.

KONFERENCIE DOMÁCE

1. Konferencia o práci s mládežou v letných detských táboroch SYNDESMOS v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 17. – 24. mája 1993.
2. Medzinárodná konferencia o učení svätých Otcov o kresťanskej rodine v Roztokoch, na ktorej som vystúpil s referátom, 10. – 12. septembra 1993.
3. Ve¬decká konferencia s medzinárodnou účasťou Sociálna práca – ľudské práva – vzdeláva¬nie dospelých v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 1994.
4. Ve¬decká konferencia s medzinárodnou účasťou Text a kontext v náboženskej komunikácii v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 4. – 5. novembra 1999.
5. Celoslovenský seminár Študenti so zdravotným postihnutím na univerzite organizovanom Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave, 18. februára 2000.
6. Medzinárodný seminár o financovaní školstva a participácii študentov na financovaní svojho štúdia organizovaného Univerzitou Komenského v Bratislave v spolupráci s Prešovskou univerzitou, 9. októbra 2000.
7. Ve¬decká konferencia s medzinárodnou účasťou Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 2. – 3. apríla 2001.
8. Ve¬decká konferencia s medzinárodnou účasťou Byzantská kultúra v kontexte európskej civilizácie v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 26. – 27. októbra 2001.
9. Ve¬decká konferencia s medzinárodnou účasťou Komunikácia a text v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 15. – 16. novembra 2001.
10. Medzinárodná vedecká konferencia V poiskach ekvivalentnosti v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 16. – 17. septembra 2002.
11. Konferencia o integrácii SR do Európskeho výskumného priestoru v Bratislave, 16. – 17. decembra 2002.
12. Vedecký seminár Fenomén slovanstva a jeho filozofické, politologické a literárnohistorické reflexie na Slovensku v dejinách a v súčasnosti v Prešove, na ktorom som vystúpil s referátom, 17. decembra 2003.
13. Ve¬decká konferencia s medzinárodnou účasťou Filozofia a teológia – partneri alebo protivníci? v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 5. mája 2004.
14. Medzinárodná vedecká konferencia V poiskach ekvivalentnosti II. v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 17. – 18. júna 2004.
15. Ve¬decká konferencia s medzinárodnou účasťou Kvalita života a rovnosť príležitostí v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 24. – 25. novembra 2004.
16. Vedecký seminár Fenomén slovanstva II. v Prešove, na ktorom som vystúpil s referátom, 14. decembra 2004.
17. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Sociálna práca a jej kresťanské dimenzie v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 12. apríla 2005.
18. Vedecká konferencia Fenomén slovanstva a jeho filozofické, politologické a literárno-historické reflexie na Slovensku v dejinách a v súčasnosti II., na ktorej som vystúpil s referátom, 19. apríla 2005.
19. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Supervízia v sociálnej práci – súčasná prax a perspektívy v Malej Lučivnej, , na ktorej som vystúpil s referátom, 5. – 7. októbra 2006.
20. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Aktuálne otázky praktického bohoslovia Pravoslávnej cirkvi v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 20. októbra 2006.
21. Konferencia Výskumné projekty Prešovskej univerzity v Prešove, 20. novembra 2006.
22. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Život a dielo svätého Jána Zlatoústeho v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 23. apríla 2007.
23. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Konštrukcia a dekonštrukcia Byzancie v Prešove, na ktorej som vystúpil s referátom, 10. mája 2007.

zdroj

Prešovská univerzita

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.