Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľudovít Petránsky / prírodné vedy / funkcionári vedy a vzdelania

Ľudovít Petránsky

Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky DrSc.
dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

* 1943 Brezno
vzdelanie

Karlova univerzita, Praha
Univerzita Komenského, Bratislava
1974 titul PhDr.
1977 titul CSc. (PhD.)
1978 menovaný za docenta
1985 hodnosť doktora vied
1985 menovaný za profesora
2005 čestný titul Doctor honoris causa

životopis

Profesor Ľudovít Petránsky sa narodil v roku 1943 v Brezne. V rokoch 1964 - 1971 študoval vedu, teóriu a dejiny výtvarných umení na Karlovej univerzite v Prahe a Komenského univerzite v Bratislave.
V roku 1974 získal titul PhDr. v odbore Teória a dejiny výtvarných umení na univerzite Jána Evangelisty Purkyně v Brne. V roku 1977 na ČSAV v Prahe obhájil titul CSc. (PhD). O rok neskôr bol po habilitácii práce menovaný za docenta pre odbor Teória a dejiny výtvarných umení. V roku 1985 mu udelili vedeckú hodnosť doktor vied v odbore výtvarného umenia. V tom istom roku bol menovaný prezidentom republiky, za profesora v odbore Teória a dejiny výtvarného umenia. V roku 2005 mu bol rektorom Technickej univerzity vo Zvolene udelený čestný titul
Doctor honoris causa za jeho prínos pre rozvoj slovenského výtvarného umenia, významný vklad do rozvoja dizajnu na TU Zvolen a reprezentáciu nášho umenia v zahraničí (napr. vo Washingtone, New Yorku, Montreale, Berlíne, Strasbourgu).
V rokoch 2003 - 2006 bol vedúcim Ústavu dizajnu FA STU v Bratislave. V roku 2006 bol zvolený Akademickým senátom FA STU v Bratislave do funkcie dekana Fakulty architektúry STU na funkčné obdobie rokov 2006 - 2010.
V rokoch 1970 - 1990 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vo funkcii prorektora a rektora. Neskôr pôsobil ako prodekan FA STU v Bratislave. Od roku 1990 prednáša na Fakulte architektúry STU v Bratislave moderné umenie a dejiny, teóriu a metodológiu dizajnu.
Umeleckohistorická a teoretická práca profesora Petránskeho sa sústreďuje do niekoľkých okruhov. Ich charakteristickou črtou je obdobie od 2. polovice 19. stor. až do súčasnosti. Venuje sa predovšetkým maľbe, grafike, dizajnu, tiež prelínaniu jednotlivých umeleckých druhov a vzniku nových typov. Pri interpretácii diel využíva tak ikonologické, ako aj semiotické a hermeneutické postupy, okrem toho veľký akcent dáva na vplyv kontextu doby na formovanie umeleckého diela, pritom základná vedecká analýza je pre čitateľa interpretovaná prístupným spôsobom.
Ľudovít Petránsky je hlavný iniciátor založenia doktorandského štúdia v oblasti dizajnu. Je predsedom Slovenskej odborovej komisie pre dizajn (od roku 1997), neskoršie Spoločnej odborovej komisie, ako aj predsedom štátnicových a obhajobných komisií, členom a predsedom habilitačných a inauguračných komisií v odbore dizajn. Je členom vedeckých a umeleckých rád na viacerých vysokých školách.
Profesor Petránsky prednáša a publikuje na zahraničných vedeckých a odborných konferenciách v USA, Novom Zélande, Tasmánii atď. Je vedeckým garantom projektu Kega, Vega, jeden z vedúcich predstaviteľov projektu Socrates-Erasmus.
Za svoje práce dostal množstvo domácich i zahraničných cien a uznaní.

Ocenenia:

1979 Cena Martina Benku za diela, teórie, kritiky a históriu slovenského výtvarného umenia
1987 Cena Ministra školstva
Cena Monnaine de Paris, Francúzsko
1999 Výročná cena rektora STU Bratislava
2002 Strieborná medaila TU Košice k 50. výročiu
2002 Pamätná medaila dekana DF TU Zvolen
2004 štátne vyznamenanie Pribinov kríž III.triedy, udelený prezidentom Slovenskej republiky
2005 Medaila Emila Belluša, Fakulta architektúry STU Bratislava

tvorba

Profersor Petránsky je autorom takmer tridsiatich kníh, niekoľkých vysokoškolských skrípt a viac ako sto vedeckých a odborných štúdií.

Monografie (výber):

1972 Písmo a obraz, Pallas, Bratislava
1974 Zolo Palugyuay, Pallas, Bratislava
1976 Georges Seurat a neoimpresionizmus, Pallas, Bratislava
1988 Princípy moderného umenia, Smena, Bratislava
1997 Vincent Hložník, Slovenský Tatran, Bratislava
2006 Continum Vincent Hložník, Ľubo Zelina, Zuzana Hložníková, FO ART, Bratislava

Vysokoškolské skriptá (výber):

1994 Teória a metodológia designu, Drevárska fakulta TU Zvolen
2005 Teória a metodológia dizajnu, Fakulta architektúry STU Bratislava

zdroj

Dr.h.c.prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.; Slovenská technická univerzita

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.