Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Juraj Lexman / spoločenské vedy

Juraj Lexman

prof. PhDr. Juraj Lexman ArtD.
muzikológ, Ústav hudobnej vedy SAV

* 19.01.1941 Bratislava
vzdelanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1992-1995 Ústav hudobnej vedy SA predseda vedeckej rady od r. 1997 riaditeľ
Slovenská filmová tvorba
Varhany Krnov
Čsl. hudební nástroje

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology

e-mail: hudvalex@savba.sk, musicology.director@savba.sk

tvorba

Monografie:

2002 - Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra
1990, 1993, 1999 Liturgický spevník
1981 Teória filmovej hudby

autor hudby k cca 120 filmom a scénickým hudobnodramatickým dielam (napr. Slnovrat, 1993)
autor a režisér dokumentárnych filmov, televíznych relácií a cyklov (napr. Deti hudobníci, 1991)

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.