Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Mária Kohútová / spoločenské vedy

Mária Kohútová

doc. PhDr. Mária Kohútová CSc.
historička, Historický ústav SAV

* 7.06.1945 Dolná Súča
vzdelanie

Filozofická fakulta UK Bratislava

Študijné pobyty:
1993 Vatikán
Maďarsko (viackrát)
1980 Estónsko

životopis

Najdôležitejšie výsledky:

Historicko-demografický výskum slovenského novoveku

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej

e-mail: histkkohu@savba.sk

tvorba

1997 Lexikón slovenských dejín. (v spoluautorstve)
(Bratislava , 357s)
1997 Súčasný stav demografického bádania na Slovensku. (Historický časopis 45, s 61-65 s)
1990 Demografický a sídlištný obraz západného Slovenska. (Veda, Bratislava, 181s)
1987 Dejiny Slovenska II. (1526 - 1848) (v spoluautorstve, Veda, Bratislava, 847 s.)

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.