Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dagmar Podmaková / spoločenské vedy

Dagmar Podmaková

PhDr. Dagmar Podmaková CSc.
divadelný vedec, riaditeľka Kabinetu divadla a filmu SAV v Bratislave, predsedníčka III.komory Snemu SAV, predsedníčka Snemu SAV

* 28.07.1953
vzdelanie

1976 Vysoká škola múzických umení Bratislava

Študijné pobyty:

- Ruská federácia
- Litva
- Estónsko
- Nemecko

životopis

Dagmar Podmaková študovala na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave a po absolvovaní štúdia pracovala ako odborná tajomníčka pre divadlo a film a pre prácu s mladými umelcami na Zväze dramatických umelcov, aj ako tajomníčka - špecialistka pre organizáciu celoštátnych podujatí na Zväze československých dramatických umení.
V rokoch 1978 - 1982 bola tiež redaktorkou hudobného vydavateľstva OPUS. A v rokoch 1990 - 1992 pracovala ako výkonná novinárka, zástupkyňa slovensko-talianskej obchodnej komory, aj v oblasti poradenstva v kultúre, ekonomike, vydavateľskej činnosti, prekladateľka z ruštiny a angličtiny.

Od roku 1992 pôsobí v Kabinete divadla a filmu SAV ako vedecká pracovníčka, výkonná redaktorka časopisu Slovenské divadlo, ktorý osem rokov aj viedla. Od roku 1995 zastávala pozíciu zástupkyne riaditeľa Kabinetu divadla a filmu SAV. Je predsedníčkou 3. komory Snemu SAV, v súčasnom období aj predsedníčkou Snemu SAV. Od prvého júla 2008 je riaditeľkou Kabinetu divadla a filmu SAV.

Vo vedeckej práci sa PhDr. Podmaková venuje dejinám novšieho slovenského filmu a drámy, divadelnej kritike, inštitúciám slovenského profesionálneho divadla, kultúrnej politike, rozhlasovému dramatickému umeniu a ruskému divadlu. Absolvovala niekoľko študijných pobytov v Ruskej federácii, Litve, Estónsku aj v Nemecku.

Pracoviská a významné funkcie:

od 01. 07. 2008 riaditeľka Kabinetu divadla a filmu SAV
od 19. 12. 2007 predsedníčka Snemu SAV
od 1992 Kabinet divadla a filmu SAV od r. 1996 šéfredaktorka revue Slovenské divadlo od r.2000 členka snemu SAV
1975-1990 Zväz slovenských dramatických umelcov

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská teatrologická spoločnosť
Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry (predsedníčka)

e-mail: dagmar.podmakova@savba.sk

tvorba

Monografie:

1998 Súpis inscenácií slovenských hier 1920-1998
1998 Peter Kováčik divadelný dramatik
2006 Divadlo v Trnave. Ako sa hľadalo.
2008 Osvaľd Zagradnik i jego predšestvenniki. Dolgaja predistorija spektakľa "Solo dľa časov s bojem". Moskva

Knižné publikácie:
PODMAKOVÁ, D. Príbeh divadla. Divadlo, ktoré nezaniklo. Martin : Slovenské komorné divadlo, 2009, 252 s. ISBN 978-80-970290-2-9

Editor a spoluautor:

2002 František Dibarbora – herec noblesy, komédie i tragiky
2003 Jozef Kroner – talent, intuícia, pokora herca
2001 Jozef Budský - herec, režišér, pedagóg
1996 Hana Meličková
1995 Mikuláš Huba

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.