Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Török / medicína

Jozef Török

doc. MUDr. Jozef Török CSc.
lekár, fyziológ, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

* 25.03.1937 Báb, okr. Nitra
vzdelanie

1961 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1980 - 1981 Anglicko
od r. 1973 viackrát ZSSR
1968 - 1970 USA

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV 1970 - 1974 vedecký tajomník 1986 - 1993 zástupca riaditeľa

Najdôležitejšie výsledky:

2001 - 2002 Oxid dusnatý v modeloch experimentálnej hypertenzie.
1996 - 1997 Objasnenie mechanizmov uplatňujúcich sa v potenciácii a inhibícii kontrkcií cievneho hladkého svalu vyvolaných adrenergickými stimulmi.
1970 - 1971 Objasnenie mechanizmu vstupu a pohybu nervového mediátora noradrelínu cez stenu tepny.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská spoločnosť patologickej a klinickej fyziológie (člen výboru)

Ocenenia:

1988 Pamätná medaila J. E. Purkyně za ocenenie prínosu v oblasti biologicko-lekárksych vied
1987 Strieborná čestná plaketa SAV J. Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách
1977 Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
2007Cena literárneho fondu za rok 2006, prémia za vedeckú a odbornú literatúru, kategória biologické a lekárske vedy (Mgr. Iveta Bernátová, CSc., RNDr. František Kristek, CSc., Doc. MUDr. Jozef Török, CSc. , RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. (Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV) za Mechanizmy regulácie krvného tlaku a ich poruchy, UK)

e-mail:Jozef.torok@savba.sk

tvorba

Časopisecké publikácie: 192

Vedecká výchova: 2

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.