Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Šalkovský / spoločenské vedy

Peter Šalkovský

PhDr. Peter Šalkovský DrSc.
archeológ, Archeologický ústav SAV

* 12.12.1951 Vyhne
vzdelanie

1975 Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:
1990, 1995 Nemecko

životopis

Pracoviská a výnamné funkcie:

od 2002 Katedra archeológie FF UK Bratislava (externý učiteľ)
Archeologický ústav SAV Bratislava 1978-1991 vedúci oddelenia od 2002 predseda vedeckej rady

Najdôležitejšie výsledky:

Archeologické terénne výskumy sídiel z obdobia stredoveku, praveku i doby protohistorickej (Spišské Tomášovce, Mužla-Čenkov, Komjatice, Hontianske Moravce, Detva).

Teoretické spracovanie domu a kultúry bývania Slovanov, osád a štruktúry včasnostredovekého osídlenia stredného Podunajska .

Hlavný riešiteľ štyroch grantových projektov (Slovanská osada a dom v archeologických prameňoch; Kultúra bývania a život v stredovekom dome; Hradisko Smižany-Spišské Tomášovce - slovanské centrum Spiša v 8.-10. storočí; Včasnostredoveké spoločenské elity a reflexie ich formovania v archeologických prameňoch) a spoluriešiteľ piatich ďalších projektov VEGA SAV a MŠ SR

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

od roku 2006 člen Rady pre humanitné a spoločenské vedy APVV
Medzinárodný komitét slavistov
Slovenská archeologická spoločnosť SAV
Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit bei den Deutschen Verbänden für Altertumsforschung

Ocenenia:

2002 Prémia Literárneho fondu
2001 Prémia Literárneho fondu
1998 Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá

e-mail: nrausalk@savba.sk

tvorba

Monografie

1985 Počiatky slovenských dejín a prejavy veľkomoravskej tradície vo výtvarnej a literárnej tvorbe. Nitra (spoluautor)
1989 Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. 1. Západoslovenský kraj. Nitra (spoluautor)
1992 Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia. 2. Stredoslovenský kraj. Nitra (spoluautor)
1993 Mužla - Čenkov I. Osídlenie z 9. - 12. storočia. Nitra (spoluautor)
1994 Hradisko v Detve. Nitra (autor)
1995 Archeológia a ropa. Bratislava (spoluautor)
1998 Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších výsledkov archeológie a etnografie. Bratislava (spoluautor)
2001 Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Nitra. (autor)
2002 Atlas krajiny SR. Bratislava (spoluautor)
2002 Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra (spoluautor a editor)
2006 Bohuslav Chropovský. Život a dielo. Nitra (spoluautor)
2006 Ottova encyklopédia Slovensko A - Ž. Bratislava (spoluautor)
2007 Encyclopaedia Beliana: slovenská všeobecná encyklopédia. 5. zväzok.Galb - Hir. Bratislava (spoluautor)
2008 Ottova praktická encyklopédia Slovensko. Bratislava (spoluautor)
2009 Detva. Praveké a včasnohistorické hradisko k dávnym dejinám Slovenska. Nitra.
2010 Encyclopaedia Beliana: slovenská všeobecná encyklopédia. 6. zväzok. His - Im. Bratislava (spoluautor)


Časopisecké publikácie: 94

Citácie: ca 330

Medzinárodné projekty:

  • Najstaršie slovanské osídlenie strednej Európy a Balkánu (Počiatky južných a západných -Slovanov) - projekt Mezinárodnej únie slavistov
  • Najstaršie dejiny stredného Podunajska - projekt Centra excelentnosti AÚ SAV s participáciou krajín stredného Podunajska
  • Moravia Magna - projekt Medzinárodnej akademickej únie pri RE
  • Stred Európy okolo r. 1000 - výstavný a publikačný projekt SRN, MR, PR, ČR a SR.
  • zdroj

    Slovenská akadémia vied

    (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.