Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Silvia Pullmannová / prírodné vedy

Silvia Pullmannová

doc. RNDr. Silvia Pullmannová DrSc.
matematička, Matematický ústav SAV

* 22.03.1939 Nové Mesto nad Váhom
vzdelanie

1961 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Študijné pobyty:

1998 Taliansko
1990, 1995 Anglicko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Matematický ústav SAV Bratislava
Ústav merania SAV Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

Súvislosť komulátora a existencie združeného rozdelenia pozorovateľných na kvantových logikách.
Kongruencie a kvocienty efektových algebier a parciálnych abelovských menoidov.
Konvexné a deliteľné efektové algebry, ich izomorfizmus s intervalmi v abelovských grupách a usporiadaných vektorových priestoroch.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Quantum Structures Association (2001 - 2002 predsedníčka)
Bernoulli Society
Americká matematická spoločnosť

Ocenenia:

1991, 2000 Cena Slovenského literárneho fondu
Zlatá plaketa SAV J. Hronca za zásluhy v matematických vedách

e-mail: pulmann@mat.savba.sk

tvorba

Monografie:

2000 New trends in quantum structures (spoluautorka)
1991 Orthomodular structures as quantum logics (spluautorka)

Časopisecké publikácie: 130

Vedecká výchova: 2

Medzinárodné projekty: 3

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.