Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Katarína Poláková / prírodné vedy

Katarína Poláková

RNDr. Katarína Poláková DrSc.
imumologička, onkologička, Ústav experimentálnej onkológie SAV

* 23.10.1944 Bratislava
vzdelanie

1967 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Študijné pobyty:
1995-1997 USA
1987 Anglícko
1986 USA

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Slovenská technická univerzita, Bratislava
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:
Príprava a vyžitie monoklonálnych protilátok na štúdium povrchových bielkován B a T lymfocytov.
Štúdium expresie neklasických MGC antigénov I. triedy (HLA-G).

Ocenenia:

Národná cena SR
1. cena udelená medzinárodným výborom 3rd EFIS Tatra Immunology Conference

e-mail: exonpola@savba.sk


tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 65/9

Vedecká výchova: 1

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.