Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marián Gajdoš / spoločenské vedy

Marián Gajdoš

PaedDr. Marián Gajdoš CSc.
historik, riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV

* 30.06.1948 Smolník
vzdelanie

1972 Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov

Študijné pobyty:

1999 Česká republika
1992 Česká republika
od r. 1985 viackrát Ukrajina

životopis

Marián Gajdoš je riaditeľom Spoločenskovedného ústavu SAV.
Vo svojej vedeckej práci sa orientuje najmä na problematiku národnostných menšín, cezhraničné vzťahy, ako aj na protisovietsky odboj na Ukrajine v 40-tych rokoch 20. storočia.
V minulosti koordinoval realizáciu medzinárodných projektov o postavení a vývoji národnostných menšín.
V spoluautorstve publikoval 12 knižných publikácií a vyše 70 odborných príspevkov.
Je dlhoročným členom Slovenskej historickej spoločnosti a tiež iniciátorom a zakladajúcim členom Košického dejepisného spolku.

Pracoviská a významné funkcie:

2004 Spoločenskovedný ústav SAV (riaditeľ ústavu)
1972 - 1975 Východoslovenské múzeum, Košice

Najdôležitejšie výsledky:

V oblasti národnostných vzťahov s akcentom na Rusínov/Ukrajincov v 20. storočí.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť
Slovensko – ukrajinská komisia historikov

Ocenenia:

2008 Cena mesta Košice, udelená za celoživotnú výskumnú a vedeckú činnosť

tvorba

Monografie:

2002 Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku: Niektoré výsledky etnosociologického výskumu na severovýchodnom Slovensku v roku 2002 (Prešov )
2001 Rusíni/Ukrajinci na Slovensku na konci 20.storočia (Prešov)
1999 Rusíni / Ukrajinci v zrkadle polstoročia. Niektoré aspekty ich vývoja na Slovensku po roku 1945. (Prešov, Užhorod )
1994 Postavenie Rusínov - Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948 - 1953. (Praha)
1991 K politickému a sociálnoekonomickému postaveniu Rusínov - Ukrajincov v povojnových rokoch. (Košice)

Časopisecké publikácie: 65

Medzinárodné projekty: 3

e-mail: gajdosm@saske.sk

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.