Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Kornel Csach / prírodné vedy

Kornel Csach

RNDr. Kornel Csach CSc.
fyzik, Ústav exprerimentálnej fyziky SAV

* 30.10.1953 Spišská Belá
vzdelanie

1978 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1998-2002 Ústav experimentálnej fyziky SAV (vedúci oddelenia)

Najdôležitejšie výsledky:

Príspevok k poznatkom o mechanizmoch homogénnej a nehomogénnej plastickej deformácie amorfných kovov.

e-mail: chach@saske.sk

tvorba

Časopisecké publikácie a patenty: 76/3

zdroj

Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.